Förklaring av bygglovstermer

Bygglov och anmälningspliktiga åtgärder kan vara en ganska komplicerad process med många olika termer, här har vi samlat några av de vanligaste för att kunna stödja dig när du anmäler en åtgärd eller söker bygglov.

Byggherre

Den som ska bygga eller låter någon annan bygga åt sig, troligtvis är det du! Byggherren har ansvaret för att byggnaden uppfyller gällande bestämmelser och att de tekniska kraven uppfylls och ska också se till att kontroll utförs i tillräcklig omfattning under byggandet. Byggherren har ansvaret för på ett bygg- eller rivningslov följs.

Entreprenör

Huvudentreprenör är vanligtvis det företag som bygger, finns även underentreprenörer som till exempel mark- och grundföretag, el-företag, VVS-företag, målare och så vidare.

Tekniskt samråd

Det är byggnadsnämnden som kallar till det tekniska samrådet. Förutom bygglovhandläggaren närvarar byggherren och den kontrollansvarige. Ibland är det lämpligt att även entreprenörer eller andra sakkunniga deltar. Vid samrådet diskuteras bland annat vilken kontroll som behöver finnas för att uppnå de krav som samhället ställer. Till det tekniska samrådet ska byggherren lämna in förslag på kontrollplan och övriga tekniska handlingar som krävs för att samhällnämnden ska kunna pröva frågan om startbesked.

Vid enklare åtgärder som till exempel glasverandor och mindre garage krävs oftast inget tekniskt samråd.

Kontrollplan & Kontrollansvarig

Varje byggprojekt – litet som stort - ska ha en kontrollplan. Ibland en mycket enkel variant men i lite större ärenden där det krävs tekniskt samråd brukar det bli flera kontrollpunkter i kontrollplanen. För att en kontrollplan ska fungera måste det framgå vad man ska kontrollera och mot vad. Därför är det viktigt att ha en teknisk beskrivning eller en konstruktionsritning med anvisningar hur man ska bygga.

Kallas oftast ”KA”, hjälper byggherren att se till så att gällande bestämmelser följs, att nödvändiga kontroller utförs så att de tekniska krav som samhället ställer på ett bygge uppfylls. Den kontrollansvarige ska vara certifierad och ha en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras det vill säga entreprenören.

Startbesked

Behövs för att få påbörja en byggnads-, rivnings- eller markåtgärd. Det räcker alltså inte att du har fått ett beviljat lov. Beskedet lämnas när vi anser att gällande byggregler kommer att uppfyllas. I startbeskedet fastställer vi bland annat kontrollplanen. Börjar du bygga utan startbesked tas en sanktionsavgift ut.

Slutbesked

När byggarbetena är slutförda ska samma kontrollplan som bestämdes i startbeskedet lämnas på nytt till oss på samhällsförvaltningen, men med signaturer och eventuella kommentarer som visar att kontrollerna är gjorda. KA lämnar ett utlåtande och ett slutbesked ska vara utfärdat innan byggnaden får börja användas.

Nybyggnadskarta

Visar allt som kan vara av betydelse för handläggningen av bygglovsärendet till exempel fastighetens (tomtens) exakta mått, gränser för byggrätt med mera enligt detaljplanen, befintliga byggnader, höjdkurvor, eventuella fornminnen, anslutningspunkt för VA, angränsande gata med mera.

Nybyggnadskartan är underlag till den situationsplan som ska följa med ansökan vid nybyggnad.

Situationsplan

Visar tomten sett ovanifrån med fastighetsgränser och ev. befintliga byggnader. Av situationsplanen ska framgå var på tomten en byggnad ska placeras eller byggas till. Vid nybyggnad ska läget redovisas med mått från två närliggande fastighetsgränser.