Växthus eller förråd

ett växthus med röda lister och mycket grönska

Här får du information om vad som gäller när du vill bygga ett växthus eller ett förråd. Längst ner finns en länk där du kan göra en ansökan.

Förbättring av e-tjänster

På grund av ett förbättringsarbete kommer tyvärr e-tjänsterna för bygglov att försvinna under en period. Vi utvecklar nya och bättre e-tjänster, men tills vidare hänvisar vi till våra blanketter. OBS att blanketterna går att fylla i och skicka in digitalt.

Behöver jag bygglov?

I de flesta fall behöver du inget bygglov för ett växthus eller förråd, men det beror på var och hur stort du vill bygga.

 • Är bygget upp till 15 kvadratmeter stort och du inte sedan tidigare har gjort någon bygglovsbefiad åtgärd på din fastighet räknas det som friggebod och kräver inget bygglov. OBS. Du får totalt ha max 15 kvadratmeter bygglovsbefriade byggnader på din fastighet.
 • Är bygget upp till 30 kvadratmeter stort kan det räknas som en attefallsåtgärd. Det kräver inget bygglov, men du måste göra en anmälan innan du får bygga.
  Läs här i stället: Attefallshus - komplementbyggnad
 • Bor du i ett område som är utanför detaljplan och inte ingår i sammanhållen bebyggelse får du bygga ett växthus/förråd som är upp till 1/3 av huvudbyggnadens byggnadsarea, maximalt 33 kvadratmeter, utan bygglov.
  Läs här i stället: Bygglovsbefriade åtgärder 

Om inget av ovanstående stämmer så behöver du söka bygglov.

Viktigt att veta innan du bygger

Hur ser processen ut för mitt ärende?

Så här ser processen ut för ditt ärende när du har lämnat in en komplett ansökan.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att se den större.

Vilka handlingar behöver jag skicka in?

När du ansöker om bygglov behöver du skicka in flera olika dokument. Använd helvitt papper (ej rutat) till dina ritningar. Ritningarna ska vara skalenliga och fackmannamässigt utförda.

OBS. Tänk på att din ansökan ska vara komplett ifylld och underskriven.

De här ritningarna behöver du bifoga dina ansökan:

Situationsplan

På situationsplanen ska du rita in uterummets storlek och placering. Det går bra att använda kartan/situationsplanen som togs fram när huset byggdes. Om du inte har en karta/situationsplan och det är ett äldre hus kan det finnas i kommunens arkiv och du kan i så fall begära ut en kopia därifrån.
Kontakta kommunarkivet@harnosand.se

Finns ingen karta/situationsplan går det oftast bra med en utskrift från kommunens bygg- och exploateringskarta.
Bygg- och exploateringskarta

Skriv ut kartan över din fastighet i skala 1:500 och rita in och sätt ut måtten på tillbyggnaden och måtten till fastighetsgränser.
Läs mer om situationsplaner

Exempelbild av en situationsplan för bygglovsansökan av nybyggnadFörstora bilden

Tryck på bilden för att förstora upp den

Fasadritningar

Fasadritningar i skala 1:100. Fasadritningarna ska redovisa samtliga fasader. Redovisa också befintlig markhöjd och eventuellt ny markhöjd invid byggnaden på dessa ritningar.
Läs mer om fasadritningar

Exempelbild av en fasadritning för bygglovsansökan av NybyggnadFörstora bilden

Tryck på bilden för att förstora upp den

Planritning

Planritning i skala 1:100. På planritningen redovisar du planlösningen. Ange bredd och längd på huset och var fönster och dörrar är placerade. Planritningen ska vara i skala 1:100.
Läs mer om planritningar

Exempelbild av en planritnng för bygglovsansökan av nybyggnad.Förstora bilden

Tryck på bilden för att förstora upp den

Sektionsritning

Sektionsritning i skala 1:100. Ange byggnadens grundläggningssätt, konstruktion samt rumshöjd.
Läs mer om sektionsritningar

Exempelbild av en sektionsritning för bygglovsansökan av nybyggnad.Förstora bilden

Tryck på bilden för att förstora upp den

Behöver jag en kontrollansvarig?

Nej, i de flesta fall behöver du ingen kontrollansvarig (KA). Om det krävs en KA får du information om det av din handläggare.

Vad är en kontrollplan?

En kontrollplan är ett dokument som innehåller de viktigaste kontrollerna för att se till att bygget sker enligt de krav som finns i Plan- och bygglagen, PBL.

En av de kontrollpunkter som bör finnas med är uppgifter om vilket avfall som bygget kan ge upphov till och hur avfallet ska tas om hand. Det gäller särskilt hur material av hög kvalitet kan återanvändas eller återvinnas och hur farliga ämnen ska hanteras och lämnas på ett säkert sätt.

Oftast utformas kontrollplanen som en tabell där det ska framgå:

 • Vad som ska kontrolleras
 • Vem som ska kontrollera
 • Hur och när kontrollen ska göras
 • Vad kontrollens resultat ska jämföras emot
 • På vilket sätt resultatet ska redovisas

Om du inte har en kontrollansvarig (KA) är det du som sökande som ska skriva in kontrollpunkterna i kontrollplanen. Annars hjälper KA dig med det.

Här finns en tom kontrollplan där du fyller i de kontrollpunkter ditt projekt kommer att innehålla. Pdf, 898.6 kB. Pdf, 906.7 kB. (Pdf, 898.6 kB)

Vad är ett startbesked?

När ditt bygglov är beviljat och har vunnit laga kraft behöver du också ett startbesked innan du får börja bygga.

Vid enklare ärenden får du startbeskedet i samma beslut som bygglovet under förutsättning att du har skickat in handlingar för startbesked. Du måste dock vänta minst fyra veckor innan du får börja bygga.

Inför startbeskedet behöver du ta fram följande handlingar:

 • Konstruktionsritningar
 • Konstruktionsdokumentation - teknisk beskrivning
 • Förslag till kontrollplan

Vad är ett slutbesked?

När du byggt klart behöver du ett slutbesked innan du kan börja använda växthuset/förrådet.

För att få ett slutbesked måste du skicka in följande handlingar och begära slutbesked:

 • Signerad och underskriven kontrollplan
 • Handlingar och dokumentation som framgår av startbesked och kontrollplan

Hur tar jag hand om bygg- och rivningsavfall?

Både företag och privatpersoner är skyldiga att sortera ut bygg- och rivningsavfall. Olika avfallsslag ska sorteras och förvaras åtskilda från varandra redan på byggplatsen. Därefter ska de lämnas till återbruk eller återvinning.

Läs mer sortering av bygg- och rivningsavfall (pdf) Länk till annan webbplats.

Hur lång tid tar det att få bygglov?

Från det att vi har fått in en komplett ansökan med alla handlingar som behövs ska du enligt lag få ett besked inom tio veckor. Håller vi inte det har du rätt att få nedsatt avgift för bygglovet. Vid mer komplicerade ärenden har vi rätt att förlänga tiden med som längst ytterligare tio veckor.

Varje ärende är unikt och saker som kan påverka hur lång tid det tar är till exempel hur komplicerat ditt ärende är eller om andra myndigheter och grannar behöver yttra sig. Under våren och försommaren är handläggningstiderna vanligtvis längre eftersom många söker bygglov inför sommaren.

Ett bra tips är att skicka in din ansökan i god tid före den tänkta byggstarten.

Andra kan överklaga ditt bygglov inom fyra veckor från det att du fått beslutet. Om ingen överklagar vinner bygglovet laga kraft.

Vad kostar bygglovet?

Nybyggnad av komplementbyggnad upp till 50 m2, med tekniskt samråd

Avgift

Enligt gällande detaljplan

18 200 kr

Liten avvikelse från detaljplan

25 200 kr

Utanför planlagt område

21 000 kr

Nybyggnad av komplementbyggnad över 50 m2, med tekniskt samråd

Avgift

Enligt gällande detaljplan

19 600kr

Liten avvikelse från detaljplan

25 900 kr

Utanför planlagt område

25 900 kr

Nybyggnad av komplementbyggnad upp till 50 m2, utan tekniskt samråd

Avgift

Enligt gällande detaljplan

8 400 kr

Liten avvikelse från detaljplan

11 200 kr

Utanför planlagt område

11 200 kr

Nybyggnad av komplementbyggnad över 50 m2, utan tekniskt samråd

Avgift

Enligt gällande detaljplan

9 800 kr

Liten avvikelse från detaljplan

16 100 kr

Utanför planlagt område

16 100 kr

Planavgift kan tillkomma

Behöver du veta mer?

Behöver du veta mer?

Bli kontaktad av en bygglovshandläggare

Fyll i ett formulär där du kort beskriver ditt ärende så blir du kontaktad av en bygglovshandläggare.
Formulär för kontakt med bygglovshandläggare

Kontakta bygglovsavdelningen

Här får du svar på enklare frågor.
Telefon: 0611-34 81 71
Telefontid måndag, onsdag och fredag klockan 10.00-12.00
E-post: bygglovladan@harnosand.se

Boka tid med en bygglovshandläggare

Här kan du boka tid med en bygglovshandläggare. Du kan välja att få rådgivning via videolänk eller vanligt telefonsamtal.

Boka tid via vår e-tjänst

Skicka in handlingar i ett pågående ärende
E-post: byggarenden@harnosand.se