Ansökan om bygglov - Komplementbyggnad

Komplementbyggnad är en byggnad som är ett komplement (tillägg) till en en- eller tvåbostadshus eller fritidshus (huvudbyggnad).

Exempel på komplementbyggnad är garage, gäststuga, förråd, vedbod, lekstuga med mera. Eftersom en komplementbyggnad är ett komplement krävs att det finns en huvudbyggnad (bostadshus) inom fastighetsgränsen.

Här får du veta vilka handlingar du behöver skicka in när du söker bygglov för tillbyggnad

Så här ansöker du steg för steg

1. Ska du bygga i närheten av vattendrag? Då måste du söka strandskyddsdispens

Om du vill bygga i närheten av hav, sjöar, åar, bäckar och liknande vattendrag måste du ansöka om strandskyddsdispens även om inte byggnationen kräver bygglov eller anmälan.

Läs mer om strandskyddsdispens på Länsstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats.

Läs mer om strandskydd i Härnösand

Ansök om Strandskyddsdispens här

2. Kartunderlag/situationsplan

Det går bra att använda kartan/situationsplanen som togs fram när huset byggdes. Finns inte någon sådan karta/situationsplan går det oftast bra med en utskrift från kommunens bygg och exploateringskarta. Skriv ut kartan över din fastighet i skala 1:500 och rita in och måttsätt muren eller planket och mått till fastighetsgränser.

3. Gör i ordning de handlingar som krävs för komplett ansökan

Anmälan om kontrollansvarig

Du måste anmäla den som du har anlitat som kontrollansvarig om projektet kräver en sådan.

Anmäl kontrollansvarig

Förslag till kontrollplan

Vid mindre komplementbyggnader krävs bara en enklare kontrollplan.

Här finns ett exempel på en kontrollplan för komplementbyggnad: garage som du kan använda. Pdf, 4.6 MB. (Pdf, 4.6 MB)

Här finns ett exempel på en kontrollplan för komplementbyggnad som du kan använda.  Pdf, 4.2 MB. (Pdf, 4.2 MB)Komplettera med bygg- och rivningsavfall.

Här finns en tom kontrollplan om du vet vilka kontrollpunkter ditt projekt kommer innehålla. Pdf, 898.6 kB. (Pdf, 898.6 kB)

Tänk på att kontrollplanen måste innehålla uppgifter om vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur dessa ska tas om hand.

Kontrollplanen ska också innehålla uppgifter om vilket avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur avfallet ska tas om hand, särskilt hur man avser att möjliggöra materialåtervinning av hög kvalitet och avlägsnande och säker hantering av farliga ämnen.

Vid större tillbyggnader eller tillbyggnader i två plan bör en mer projektanpassad kontrollplan tas fram. Din kontrollansvarige hjälper dig då med att ta fram kontrollplanen.

Har du inte en kontrollansvarig ska kontrollplanen lämnas in i samband med ansökan. Har du en kontrollansvarig ska den lämnas in i tid för tekniskt samråd som hålls efter att beslut om bygglov fattats. Har du en kontrollansvarig är det den som hjälper dig med att göra kontrollplanen.

Ritningar

Situationsplan

Situationsplan Länk till annan webbplats., beroende på hur stor din komplementbyggnad är och var den ligger kan du behöva nybyggnadskarta/situationsplan som underlag för att rita in din tillbyggnad på. Kontakta Samhällsförvaltningen Härnösand. På situationsplanen anger du mått på tillbyggnaden och till fastighetsgräns från byggnaden.
Exempelbild av en situationsplan för bygglovsansökan av komplementbyggnad.

Tryck på bilden för att förstora upp den

Fasadritningar

Exempelbild av en fasadritning för bygglovsansökan av komplementbyggnad

Tryck på bilden för att förstora upp den

Planritning

Exempelbild av en planritnng för bygglovsansökan av komplementbyggnad

Tryck på bilden för att förstora upp den

Sektionsritning

Sektionsritning Länk till annan webbplats. i skala 1:100. Ange byggnadens grundläggningssätt, konstruktion samt rumshöjd.
Exempelbild av en sektionsritning för bygglovsansökan av komplementbyggnad

Tryck på bilden för att förstora upp den

Krav på ritningarna

Alla ritningar ska redovisas på vitt, ej rutat papper. De ska vara skalenliga och fackmannamässigt utförda.

4. Använd vår e-tjänst eller vår blankett för bygglov

Nu kan du börja fylla i din ansökan på den här sidan för e-tjänsten. Fyll i alla uppgifter som är aktuella för ditt bygge. Du hittar länk till e-tjänst och blankett längst ner på sidan.

5. Kontakta och anlita en kontrollansvarig

När du ska bygga en komplementbyggnad behöver du oftast anlita en kontrollansvarig (KA). En kontrollansvarig ska vara certifierad av ett godkänt certifieringsorgan. Kontrollansvariga hittar du här Länk till annan webbplats. hos Boverket.

Du fyller i kontrollansvarig på vår blankett och skickar den med din bygglovsansökan. Din KA hjälper dig bland annat att ta fram en lämplig kontrollplan, identifiera avfall och återanvändbara byggprodukter som bygg- och rivningsåtgärder kan ge upphov till.

Anmäl kontrollansvarig

6. Skicka in ansökan och handlingar

Skicka ansökan och dina ritningar till oss. Du kan använda e-tjänsten eller skicka via e-post: byggarenden@harnosand.se 

Om du postar din ansökan är adressen:
Samhällsförvaltningen
871 80 Härnösand

Du kan också lämna in din ansökan direkt till servicecenter i Sambiblioteket.

Besöksadress
Universitetsbacken 3A
871 31 Härnösand
Telefon: 0611-34 80 40
E-post: servicecenter@harnosand.se

Vad händer efter att vi tagit mot din ansökan?

Vi handlägger ditt ärende och du får ett beslut inom 10 veckor från det att ärendet är komplett. Observera att om ärendet inte är komplett och du har glömt att skicka in de handlingar som efterfrågas tar ditt ärende längre tid. Vid mer komplicerade ärenden som kräver mer utredning får tiden förlängas med högst 10 veckor.

Under handläggningstiden görs en bedömning av din ansökan för att se om din planerade åtgärd bland annat stämmer överens med gällande detaljplan och omgivningen.

Bra och tydlig ansökan/ritningar innebär kortare handläggningstid!

Vad kostar min ansökan?

Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-och bygglagen (2010:900) har undantagits från krav på bygglov

Komplementbyggnad

Avgift

Med tekniskt samråd

12 810 kr

Utan tekniskt samråd

5 490 kr

Planavgift kan tillkomma

Nybyggnad av komplementbyggnad, med tekniskt samråd


Avgift

Enligt gällande detaljplan

17 080 kr

Liten avvikelse från detaljplan

22 570 kr

Utanför planlagt område

22 570 kr

Nybyggnad av komplementbyggnad, utan tekniskt samråd


Avgift

Enligt gällande detaljplan

8 540 kr

Liten avvikelse från detaljplan

14 030 kr

Utanför planlagt område

14 030 kr

Planavgift kan tillkomma

Startbesked - innan du bygger

Du får inte påbörja din åtgärd innan du har fått ett startbesked Länk till annan webbplats.. Startbeskedet får du efter tekniskt samråd med handläggaren. Information om vad som gäller i ditt ärende hittar du i bygglovsbeslutet.

Handlingar att lämna innan startbesked

Innan du får börja bygga måste du ha ett startbesked Länk till annan webbplats.. Det får du efter att ett tekniskt samråd Länk till annan webbplats. har hållits. Inför detta möte ska du lämna in ytterligare handlingar:

Arbetsplatsbesök

Arbetsplatsbesök görs en eller flera gånger under byggtiden. På det tekniska samrådet bestäms när samhällsförvaltningen kommer på ett arbetsplatsbesök. Vid arbetsplatsbesöket ska också kontrollansvarig vara med.

Slutbesked

När du byggt klart måste du få ett slutbesked Länk till annan webbplats. innan du börja använda ditt bygge. Kontakta din handläggare för att boka tid för slutsamråd Länk till annan webbplats..

För att få ett slutbesked måste du skicka in vissa handlingar och begära slutbesked. Signerad och underskriven kontrollplan Länk till annan webbplats. ska lämnas in. Övriga handlingar och dokumentation som krävs innan slutbesked framgår av startbesked, och kontrollplanen. När alla krav är uppfyllda får du ett slutbesked och byggnaden får börja användas.

Kontakt

Bli kontaktad av en bygglovshandläggare

Fyll i ett formulär där du kort beskriver ditt ärende så blir du kontaktad av en bygglovshandläggare.
Formulär för kontakt med bygglovshandläggare

Kontakta en bygglovshandläggare

Telefon: 0611-34 81 71
Telefontid måndag, onsdag och fredag klockan 10.00-12.00
E-post: bygglovladan@harnosand.se

Boka tid med en bygglovshandläggare

Telefon: 0611-34 80 00
E-post: bygglovladan@harnosand.se

Skicka in handlingar i ett pågående ärende
E-post: byggarenden@harnosand.se