Stipendier och donationsstiftelser

Personer som är folkbokförda i Härnösands kommun kan söka bidrag ur ett antal donationsstiftelser som förvaltas av kommunen. Stiftelserna är utifrån sina ändamål indelade i allmänna stiftelser, sociala stiftelser samt skol- och utbildningsstiftelser.

Ekonomiavdelningen sköter räkenskaperna för samtliga donationsstiftelser medan ansökningar och beslut om bidrag hanteras av den nämnd/styrelse som stiftelsen hör till.