Kontrollplan rivning

Tillsammans med ansökan/anmälan rivning ska en kontrollplan för rivning skickas in. Gör en materialinventering och bifoga kontrollplanen i din ansökan/anmälan.

Tänk på att kontrollplanen måste innehålla uppgifter om vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur dessa ska tas om hand. Nedan finns ett exempel på en materialinventering och kontrollplan som du kan använda till ditt ärende.

Materialinventering och kontrollplanen ska också innehålla uppgifter om vilket avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur avfallet ska tas om hand, särskilt hur man avser att möjliggöra materialåtervinning av hög kvalitet och avlägsnande och säker hantering av farliga ämnen.

Här kan du läsa mer om rivning