Attefallsåtgärd - tillbyggnad

en gul villa med en tillbyggd del

Här får du information om vad som gäller när du vill bygga till ditt hus med max 15 kvadratmeter, enligt reglerna för attefallsåtgärder. Längst ner finns en länk där du kan göra en anmälan.

Behöver jag bygglov?

Nej, du behöver inte bygglov för en tillbyggnad på ditt hus med max 15 kvadratmeter. Däremot behöver du göra en anmälan och få ett startbesked innan du får börja bygga.

Undantag

 • Om din fastighet ligger i närheten av Härnöns eller Skärsvikens skjutfält krävs bygglov även för attefallsåtgärder.
  Läs mer om Försvarsmaktens påverkansområden
 • Om du vill göra en tillbyggnad på ett hus eller i ett område som är särskilt värdefullt historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt krävs bygglov. Kontakta bygglovshandläggare för mer information.

Viktigt att veta innan du bygger

Hur ser processen ut för mitt ärende?

Så här ser processen ut för ditt ärende.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att se den större.

Vilka handlingar behöver jag skicka in?

Samltiga ritningar ska visa både tillbyggnaden och den befintliga byggnaden.

Använd helvitt papper (ej rutat) till dina ritningar. Ritningarna ska vara skalenliga och fackmannamässigt utförda.

OBS. Tänk på att din anmälan ska vara komplett ifylld och underskriven.

De här ritningarna behöver du bifoga din ansökan:

Situationsplan

På situationsplanen ska du rita in tillbyggnadens storlek och placering. Det går bra att använda kartan/situationsplanen som togs fram när huset byggdes. Om du inte har en karta/situationsplan och det är ett äldre hus kan det finnas i kommunens arkiv och du kan i så fall begära ut en kopia därifrån.
Kontakta kommunarkivet@harnosand.se

Finns ingen karta/situationsplan går det oftast bra med en utskrift från kommunens bygg- och exploateringskarta.
Bygg- och exploateringskarta

Skriv ut kartan över din fastighet i skala 1:500 och rita in och sätt ut måtten på tillbyggnaden och måtten till fastighetsgränser.
Läs mer om situationsplaner

Exempelbild av en situationsplan för bygglovsansökan av uterum.Förstora bilden

Tryck på bilden för att förstora upp den

Fasadritningar

På fasadritningen ska du rita in hur byggnaden ser ut utifrån (byggnadens utsida = fasad). Du ska redovisa alla berörda fasader med marknivå, både på tillbyggnaden och på den befintliga byggnaden. Fasadritningen ska vara i skala 1:100.
Läs mer om fasadritningar

Exempelbild av en fasadritning för bygglovsansökan av uterumFörstora bilden

Tryck på bilden för att förstora upp den

Planritning

På planritningen ska du ange bredd och längd på tillbyggnaden och var fönster och dörrar är placerade. Redovisa tillbyggnaden tillsammans med befintlig byggnad. Planritningen ska vara i skala 1:100.
Läs mer om planritningar

Exempelbild av en planritnng för bygglovsansökan av uterum.Förstora bilden

Tryck på bilden för att förstora upp den

Sektionsritning

Sektionsritningen ska visa byggnaden i genomskärning och hur det sitter mot huset.
Läs mer om sektionsritningar

Exempelbild av en sektionsritning för bygglovsansökan av uterum.Förstora bilden

Tryck på bilden för att förstora upp den

De här handlingarna behöver du också skicka med din anmälan

En del av handlingarna kan du ofta få hjälp med av din husleverantör/entreprenör.

 • Kontrollplan. Läs mer om vad en kontrollplan är och vad den ska innehålla lite längre ned på sidan
 • Teknisk beskrivning. Här finns en blankett för att göra en sådan
 • Konstruktionsbeskrivning – konstruktören bör i konstruktionsbeskrivningen skriva vilka de kritiska punkterna i konstruktionen är.
 • Konstruktionsritningar - grundläggning/platta, lastnedräkning, bjälklag, väggar, tak, takstolar och balkar, takstolsplan.
 • Ventilationsritning
 • Prestandadeklaration för ev. eldstad och rökgaskanal
 • Brandskyddsbeskrivning

Behöver jag en kontrollansvarig?

Nej, du behöver oftast inte ha en certifierad kontrollansvarig (KA) för att göra en tillbyggnad på max 15 kvadratmeter (attefallsåtgärd), men du kan välja att ha det.

Du fyller i kontrollansvarig på vår blankett och skickar den tillsammans med din anmälan.

Här kan du hitta certifierade kontrollansvariga

Anmäl kontrollansvarig

Vad är en kontrollplan?

En kontrollplan är ett dokument som innehåller de viktigaste kontrollerna för att se till att bygget sker enligt de krav som finns i Plan- och bygglagen, PBL.

En av de kontrollpunkter som bör finnas med är uppgifter om vilket avfall som bygget kan ge upphov till och hur avfallet ska tas om hand. Det gäller särskilt hur material av hög kvalitet kan återanvändas eller återvinnas och hur farliga ämnen ska hanteras och lämnas på ett säkert sätt.

Oftast utformas kontrollplanen som en tabell där det ska framgå:

 • Vad som ska kontrolleras
 • Vem som ska kontrollera
 • Hur och när kontrollen ska göras
 • Vad kontrollens resultat ska jämföras emot
 • På vilket sätt resultatet ska redovisas

Om du inte har en kontrollansvarig (KA) är det du som sökande som ska skriva in kontrollpunkterna i kontrollplanen. Annars hjälper KA dig med det.

Här finns en tom kontrollplan om du vet vilka kontrollpunkter ditt projekt kommer att innehålla. Pdf, 898.6 kB. Pdf, 906.7 kB. (Pdf, 898.6 kB)

Vad är ett startbesked?

Du behöver ett startbesked för att få börja bygga. Beslut om startbesked får du när vi har behandlat din anmälan och om din åtgärd är tillåten.

Vad är ett slutbesked?

När bygget är klart behöver du ett slutbesked innan du kan börja använda byggnaden. För att få ett slutbesked behöver du:

 • En signerad kontrollplan.
 • Eventuellt övriga handlingar som framgår av startbesked och kontrollplan.

Skicka in handlingarna och begär ett slutbesked.

Hur tar jag hand om bygg- och rivningsavfall?

Både företag och privatpersoner är skyldiga att sortera ut bygg- och rivningsavfall. Olika avfallsslag ska sorteras och förvaras åtskilda från varandra redan på byggplatsen. Därefter ska de lämnas till återbruk eller återvinning.

Läs mer sortering av bygg- och rivningsavfall (pdf) Länk till annan webbplats.

Hur lång tid tar det att få ett beslut?

Från det att vi har fått in en komplett ansökan med alla handlingar som behövs ska du enligt lag få ett besked inom fyra veckor. Håller vi inte det har du rätt att få nedsatt avgift för din anmälan.

Under våren och försommaren är handläggningstiderna vanligtvis längre eftersom många söker bygglov och gör anmälningar inför sommaren.

Ett bra tips är att skicka in din anmälan i god tid före den tänkta byggstarten.

Vad kostar min anmälan?

Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad/takkupa som avses i 9 kap. 4b

Avgift

Tillbyggnad med tekniskt samråd

16 100 kr

Tillbyggnad utan tekniskt samråd

7 000 kr

Tillbyggnad av takkupa med tekniskt samråd

16 100kr

Tillbyggnad av takkupa utan tekniskt samråd

7 000 kr

Behöver du veta mer?

Behöver du veta mer?

Bli kontaktad av en bygglovshandläggare

Fyll i ett formulär där du kort beskriver ditt ärende så blir du kontaktad av en bygglovshandläggare.
Formulär för kontakt med bygglovshandläggare

Kontakta bygglovsavdelningen

Här får du svar på enklare frågor.
Telefon: 0611-34 81 71
Telefontid måndag, onsdag och fredag klockan 10.00-12.00


E-post: bygglov@harnosand.se

Boka tid med en bygglovshandläggare

Här kan du boka tid med en bygglovshandläggare. Du kan välja att få rådgivning via videolänk eller vanligt telefonsamtal.

E-tjänsten sommarstängd 1 juli-19 augusti

Boka tid via vår e-tjänst

Skicka in handlingar i ett pågående ärende
E-post: bygg@harnosand.se