Upplag/materialgård

en stor hög med grus

Här får du information om vad som gäller när du vill använda hela eller en del av din fastighet som upplag eller materialgård. Längst ner finns en länk där du kan göra en ansökan.

Förbättring av e-tjänster

På grund av ett förbättringsarbete kommer tyvärr e-tjänsterna för bygglov att försvinna under en period. Vi utvecklar nya och bättre e-tjänster, men tills vidare hänvisar vi till våra blanketter. OBS att blanketterna går att fylla i och skicka in digitalt.

Vad är ett upplag eller materialgård?

Ett upplag är ett avgränsat område som används som tillfällig eller permanent förvaringsplats av exempelvis material, varor eller andra föremål. Förvaringen kan exempelvis ske vid ett kortvarigt uppehåll mellan två moment under produktion eller för färdiga produkter som väntar på att transporteras vidare.

En materialgård är ett område som används för permanent förvaring.

På ett upplag kan olika material och föremål förvaras. Det kan till exempel vara avfall, sten, krossmaterial, bränsle, skrot, däck, bilar, båtar, husvagnar, släpvagnar, byggnadsmaterial och varor.

Flera containrar kan också vara ett upplag men det beror på vilket syfte/vad containrarna ska användas till. En container kan också vara en byggnad.

Behöver jag bygglov?

Ja, du behöver bygglov för ett upplag eller materialgård både inom och utanför detaljplanelagt område om:

 • Förvaringen sker utomhus.
 • Upplaget fungerar självständigt i förhållande till annan verksamhet på platsen.
 • Upplaget/materialgården är varaktigt. Uppställning av 4-7 husvagnar under en period av 1 månad har bedömts som ett bygglovspliktigt upplag.
 • Upplaget/materialgården är omfattande när det gäller storlek, utbredning och yta.

Undantag

 • Vid en- och tvåbostadshus krävs inte bygglov för säsongsuppställning av 1-2 fritidsbåtar, husvagnar eller husbilar.
  Läs mer om Husvagn, husbil eller fritidsbåt
 • I samband med jordbruk krävs inte bygglov för uppläggning av foder, gödning och liknande.

Det finns även undantag från lovplikten för container inom ett industriområde om:

 • containern används som container och inte förråd.
 • omfattningen är liten, i form av en eller ett fåtal containrar.
 • containern placeras i omedelbar närhet till en pågående verksamhet inom ett industriområde.

Observera att containrar inte får placeras närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter.

Viktigt att veta innan du lägger upp material

 • Detaljplan. Det första du behöver göra är att ta reda på om din fastighet omfattas av en detaljplan och vad den i så fall säger. Detaljplanen styr bland annat var upplag eller materialgårdar får anläggas.
  Gå in på vår bygg- och exploateringskarta Länk till annan webbplats.. Fyll i din adress i sökrutan längst upp och klicka i ”Detaljplaner” i menyn till höger. Klicka sedan på din fastighet i kartan så kan du läsa vad som gäller.
  Vill du ha detaljplanen mailad till dig, kontakta planarenden@harnosand.se
 • Strandskydd. Ligger upplaget/materialgården i närheten av hav, sjöar, åar, bäckar och liknande vattendrag måste du ansöka om strandskyddsdispens.

Läs mer om strandskydd i Härnösand Länk till annan webbplats.
Läs mer om strandskyddsdispens på Länsstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats.

Oavsett om ditt upplag/materialgård kräver bygglov eller inte kan andra tillstånd och dispenser och anmälan behövas, till exempel:

 • Tillstånd eller anmälan för miljöfarlig verksamhet.
 • Tillstånd för att vidta åtgärder nära allmän väg.

Hur ser processen ut för mitt ärende?

Så här ser processen ut för ditt ärende.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att se den större.

Vilka handlingar behöver jag skicka in?

Använd helvitt papper (ej rutat) till dina ritningar. Ritningarna ska vara skalenliga och fackmannamässigt utförda.

OBS. Tänk på att din ansökan ska vara komplett ifylld och underskriven.

De här ritningarna behöver du bifoga din ansökan:

Situationsplan

Situationsplan i skala 1:500. Nybyggnadskartan använder du som ett underlag för att göra en situationsplan (tomtkarta) där du bland annat ska rita in var ditt upplag/materialgård ska placeras och var befintliga byggnader är placerade.
Läs mer om situationsplaner

Marksektionsritning

Sektionsritningen ska visa befintliga och kommande marklinjer samt ungefärlig höjd på upplaget/materialgården.
Läs mer om sektionsritningar

Behöver jag en kontrollansvarig?

Oftast behöver du inte en kontrollansvarig (KA) för ett upplag eller materialgård. Men i vissa fall kan du behöva en KA. Du kan också själv välja att ha en KA.

Du fyller i kontrollansvarig på vår blankett och skickar den med din bygglovsansökan. Din KA hjälper dig bland annat att ta fram en lämplig kontrollplan, identifiera avfall och återanvändbara byggprodukter som bygg- och rivningsåtgärder kan ge upphov till.

Här kan du hitta certifierade kontrollansvariga

Anmäl kontrollansvarig

Vad är en kontrollplan?

En kontrollplan är ett dokument som innehåller de viktigaste kontrollerna för att se till att bygget sker enligt de krav som finns i Plan- och bygglagen, PBL.

Din kontrollansvarige (KA) hjälper dig att ta fram en lämplig kontrollplan.

Har du ingen kontrollansvarig måste du själv ta fram en kontrollplan.

Här finns en tom kontrollplan där du fyller i de kontrollpunkter ditt projekt kommer att innehålla. Pdf, 898.6 kB. Pdf, 906.7 kB. (Pdf, 898.6 kB)

Vad är ett startbesked?

När ditt bygglov är beviljat och har vunnit laga kraft behöver du också ett startbesked innan du får börja använda upplaget/materialgården.

Vid enklare ärenden får du startbeskedet i samma beslut som bygglovet under förutsättning att du har skickat in handlingar för startbesked. Du måste dock vänta minst fyra veckor innan du får börja använda upplaget/materialgården.

Det här behöver du ta fram inför startbeskedet:

 • Geo- geoteknisk undersökning (i vissa fall).
 • Dagvattenhantering/dränering.
 • Brandskyddsbeskrivning (om upplaget ligger nära bebyggelse).
 • Förslag till kontrollplan.

I enstaka fall sker även ett tekniskt samråd innan du får startbesked.

Vad är ett slutbesked?

När ditt upplag är klart behöver du ett slutbesked innan du kan börja använda det.

Ibland krävs ett slutsamråd. Det framgår i så fall av ditt startbesked.

För att få ett slutbesked måste du skicka in följande handlingar och begära slutbesked:

 • Signerad och underskriven kontrollplan
 • Handlingar och dokumentation som framgår av startbesked och kontrollplan

Hur lång tid tar det att få bygglov?

Från det att vi har fått in en komplett ansökan med alla handlingar som behövs ska du enligt lag få ett besked inom tio veckor. Håller vi inte det har du rätt att få nedsatt avgift för bygglovet. Vid mer komplicerade ärenden har vi rätt att förlänga tiden med som längst ytterligare tio veckor.

Varje ärende är unikt och saker som kan påverka hur lång tid det tar är till exempel hur komplicerat ditt ärende är eller om andra myndigheter och grannar behöver yttra sig. Under våren och försommaren är handläggningstiderna vanligtvis längre eftersom många söker bygglov inför sommaren.

Ett bra tips är att skicka in din ansökan i god tid före den tänkta byggstarten.

Andra kan överklaga ditt bygglov inom fyra veckor från det att du fått beslutet. Om ingen överklagar vinner bygglovet laga kraft.

Hur lång tid tar det att få bygglov?

Vad kostar bygglovet?

Handläggningen av ärendet debiteras per nedlagd timme enligt aktuell taxa. Minimum 2 timmar.

Timtaxa 2024 är 1 400kr/timme.

Behöver du veta mer?

Behöver du veta mer?

Bli kontaktad av en bygglovshandläggare

Fyll i ett formulär där du kort beskriver ditt ärende så blir du kontaktad av en bygglovshandläggare.
Formulär för kontakt med bygglovshandläggare

Kontakta bygglovsavdelningen

Här får du svar på enklare frågor.
Telefon: 0611-34 81 71
Telefontid måndag, onsdag och fredag klockan 10.00-12.00
E-post: bygglovladan@harnosand.se

Boka tid med en bygglovshandläggare

Här kan du boka tid med en bygglovshandläggare. Du kan välja att få rådgivning via videolänk eller vanligt telefonsamtal.

Boka tid via vår e-tjänst

Skicka in handlingar i ett pågående ärende
E-post: byggarenden@harnosand.se