Detaljplanering

Sambiblioteket detaljplan

Samhällsplaneringen i Härnösand ska vara långsiktigt hållbar, både ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar. Samhällsplanering handlar om att väga olika enskilda och allmänna intressen mot varandra för att komma fram till den bästa lösningen för samhället i stort.

Gällande och pågående detaljplaner

I Härnösands kommun finns cirka 500 gällande detaljplaner. För att få en fullständig version av en detaljplan kan du höra av dig till oss på planarenden@harnosand.se

Du kan yttra dig angående detaljplanerna när de är ute för samråd eller granskning. Alla yttranden ska skickas in skriftligt via e-post eller post. Du hittar kontaktuppgifterna längst ner på sidan.

E-tjänst och blankett för att ansöka om planbesked

Vill du bygga något som nuvarande detaljplan inte tillåter behöver du ansöka om planbesked. Ett planbesked ger dig svar på om ett planarbete kan påbörjas eller inte.

Sök planbesked!

Vad är en detaljplan?

Exempelbild på detaljplan

En detaljplan Länk till annan webbplats. reglerar vad som får och inte får göras inom ett mark- eller vattenområde. Den styr hur marken får användas (till exempel för bostäder, handel, gata eller park), byggnadsstorlek, byggnadshöjd och avstånd från byggnad till tomtgräns med mera. En detaljplan gäller till dess att den upphävs eller ersätts av en ny.

Ansöka om planbesked, kostnad och tidplan

Ansöka om en ny detaljplan behöver du göra om du till exempel har önskemål om att bygga något som nuvarande detaljplan inte tillåter. Det kan även gälla om du vill ändra eller utöka en fastighets användning, från exempelvis handel och kontor till bostäder. Det kallas att ansöka om planbesked. Kommunen tar ut en avgift för handläggningen av ansökan om planbesked, oavsett om beslutet blir positivt eller negativt.

Ett planbesked ger dig svar på om ett planarbete kan påbörjas eller inte. Här får du veta hur du ska göra och hur processen ser ut för att ansöka om planbesked.

Blankett för ansökan

E-tjänst/blankett för ansökan om planbesked

För att underlätta kommunens hantering ska ansökan innehålla följande:

 • Fastighetsbeteckning.
 • Kontaktuppgifter till sökanden.
 • Syftet med och omfattningen av åtgärden.
 • Karta över området.

Skicka din ansökan till Härnösands kommun, samhällsförvaltningen,
871 70 Härnösand eller till planarenden@harnosand.se

Illustration på en person bakifrån hållandes i en detaljplanekarta

Kostnad

Kommunen tar ut en avgift för arbetet med detaljplanen enligt gällande taxa Pdf, 274.3 kB., fastställd av kommunfullmäktige 2022-12-19 § 135. Timkostnaden 2023 är 1350 kronor.

Avgiften för planbesked baseras på milliprisbasbeloppet (mPBB) och ändras därav varje år. För år 2023 är mpbb 52,5. Avgiften för planbesked tas ut enligt gällande taxa Pdf, 99.5 kB..

Kostnaden på planbesked beror på detaljplanens omfattning. Kostnad för hela detaljplanen tas fram efter ett positivt planbesked har givits i ett planavtal. Observera att avgift för nedlagd tid kan tas ut även om du tar tillbaka din ansökan eller får avslag.

Kostnad för planbesked 2023 är:


Storlek på åtgärdKostnad
Liten10 500 kr
Mellan15 750 kr
Stor21 000 kr

Utöver kostnaden för planbeskedet tillkommer även en kostnad för att göra en grundkarta Länk till annan webbplats. att rita planförslaget på. Den beställer vi av vår mätavdelning som mäter in fastigheten och detaljer inom fastigheten som är relevanta för grundkartan. Kostnaden för planbesked och grundkarta tillsammans med det uppskattade timantalet för planarbetet blir tillsammans kostnaden för planarbetet. Sen kan det tillkomma utredningskostnader och andra fall där det blir fler utgifter för sökande. Hör gärna av dig till planavdelningen om du har funderingar om planprocessen!

Tidplan

Du får ditt planbesked inom fyra månader från det att vi fått fullständiga handlingar. Då får du veta om vi kommer att starta ett arbete med den aktuella detaljplanen/området eller inte.

Vid ett positivt planbesked inleds planarbetet formellt med ett startmöte där kommunens handläggare och sökanden träffas för att lägga upp det fortsatta arbetet.

När du får beslutet

Ett positivt besked innebär att kommunen påbörjar arbetet med detaljplanen. Vid ett positivt besked får du även information om när detaljplanen beräknas kunna antas. Det är viktigt att veta att ett positivt planbesked inte är en garanti för att en ny detaljplan slutligen kommer att antas och bli giltig.

Ett negativt besked innebär att kommunen inte ser att det är lämpligt att ändra den nuvarande detaljplanen. Du kan inte överklaga det negativa beskedet.

Riktlinjer för planbesked

Alla ansökningar om planbesked handläggs och utreds utifrån platsens förutsättningar och ansökans syfte. Kommunen har en vilja att prioritera planarbeten som reglerar större område i ett sammanhang och bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle. Se nedan för generella riktlinjer. Dessa bör inte ses som slutgiltiga utan ger endast en indikation till vilka faktorer kommunen prövar i en ansökan om planbesked.

Lämpligt att planlägga

 • Vid ansökningar som överensstämmer med inriktningen i kommunens översiktsplan eller annat dokument eller politiskt beslut som gäller kommunens utveckling.
 • Vid utveckling av samhällsnyttig verksamhet, t.ex. skola, förskola, omsorg och vård. Även till utveckling av kommersiell verksamhet som bidrar till samhällsutveckling.
 • Om ansökan är lämplig utifrån områdets förutsättningar, såsom mark, miljö, kulturmiljö, sociala konsekvenser, fastighetsrätt, trafik, omfattning m.m.

Inte lämpligt att planlägga

 • Där det finns ett pågående planarbete
 • Där det redan finns en detaljplan som bedöms aktuell. Undantag kan göras vid nya förhållanden av stor allmän vikt
  som inte kunde förutses vid planläggningen eller om fel har begåtts eller problem har uppstått vid tidigare detaljplanen.
 • Vid kvarvarande genomförandetid på gällande detaljplan
 • För enstaka småhusfastigheter som redan omfattas av en detaljplan för att till exempel få ökad byggrätt eller större tomtstorlek. Vid behov bör byggrätter och fastighetsindelning ändras genom planläggning av ett större område i ett sammanhang. 

Samhällsplaneringens olika nivåer

Illustration över planeringshierarkin. Från regional plan till översiktsplan till detaljplan till bygglov och därefter byggnation

Samhällsplanering pågår i många nivåer. Den börjar i regionplanen där statliga och regionala frågor hanteras översiktligt. Därefter övergår planeringen till den kommunala vägledande översiktsplanen. Därefter kommer den juridiskt bindande detaljplanen, som vi gör här på plan- och byggavdelningen. Efter detaljplanering forstätter processen med bygglov och slutligen byggnation.

Detaljplanen steg för steg

Planprocessen kan genomföras med tre olika förfaranden och väljs utifrån ärendets omfattning. Klicka på dem för att läsa mer!

Samråd

Om du påverkas av en detaljplan som ska förändras eller skapas kontaktar vi dig. Det räknas som att du påverkas om du till exempel äger ett hus i, eller intill det aktuella området. Vi kontaktar även myndigheter och andra organisationer som berörs.

Den tid som du kan läsa förslaget kallas för samrådstid. Under samrådstiden kan du lämna in dina synpunkter på detaljplanen via e-post eller via post. Alla synpunkter måste lämnas skriftligt och komma in under samrådstiden.

Läs mer om samrådet på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Granskning

Efter samrådsperioden kan planförslaget justeras utifrån de synpunkter som kommit in. Det gör vi för att bättre anpassa förslaget till förutsättningarna på platsen.

Det färdiga förslaget finns därefter tillgängligt för granskning innan det antas politiskt, vilket är det sista steget för att en detaljplan ska bli giltig. Den tid som du kan läsa förslaget kallas för granskningstid. Under granskningstiden kan du lämna in dina synpunkter på detaljplanen via e-post eller via post.

Har du synpunkter på det färdiga förslaget måste de kommit in till kommunen skriftligen senast under granskningstiden.

Ett undantag är om detaljplanen innebär att mark tas i anspråk för ett MKB-projekt och det innebär att planens genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Då kan den som vill överklaga en sådan detaljplan göra det utan att ha lämnat synpunkter på planen under granskningen. Läs mer om vem som får överklaga på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Läs mer om granskningen på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Antagande

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tidigast tre veckor från den dag då beslutet eller justeringen av protokollet över beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Det förutsätter att ingen har överklagat beslutet under den tiden eller att länsstyrelsen inte har beslutat att pröva planen utifrån sina ingripandegrunder. Länsstyrelsen ska fatta detta beslut inom tre veckor från det att länsstyrelsen fått ett meddelande från kommunen om antagandebeslutet.

Läs mer om antagandet på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Överklagan

Första instansen för överklagade detaljplaner är Mark- och miljödomstolen i Östersund. Även deras beslut går att överklaga till mark- och miljööverdomstolen. Då behövs dock ett prövningstillstånd för att mark- och miljööverdomstolen ska bedöma om de tänker pröva ärendet eller inte.

Läs med om överklagan på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Laga kraft

Laga kraft är en juridisk term som innebär att en dom eller ett beslut av en domstol eller en myndighet inte längre kan överklagas. En detaljplan vinner laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet att anta planen har tillkännagetts på kommunens anslagstavla.

Läs mer om laga kraft på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Miljöbedömning

Händer som håller en liten planta.

När kommunen påbörjar ett planuppdrag finns en skyldighet att bedöma vilken påverkan de föreslagna förändringarna kommer att ha på miljön.

Miljöbedömning

För alla planuppdrag måste kommunen göra en bedömning av om genomförandet av planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning för detaljplan kallas strategisk miljöbedömning. För att ta reda på om en miljöbedömning krävs för detaljplanen ska en undersökning av betydande miljöpåverkan göras.

Här kan du läsa mer om miljöbedömningar. Länk till annan webbplats.

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Enligt miljöbalken ska kommunen genomföra en fullständig miljöbedömning för alla detaljplaner som kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Resultatet redovisas i form av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Här kan du läsa mer om miljökonsekvensbeskrivningar. Länk till annan webbplats.

Vill du ha en detaljplan skickad till dig?

Hör av dig till planarenden@harnosand.se för att få de fullständiga handlingarna till detaljplanen. För att få handlingar skickade via mail tas ingen avgift. Vill du ha handlingarna utskrivna tas en avgift ut.

Har du frågor eller synpunkter kring detaljplanering? Kontakta oss gärna

Telefon växeln: 0611-34 80 00
E-post: planarenden@harnosand.se
Postadress: Samhällsförvaltningen, 871 80 Härnösand