Detaljplanering

Sambiblioteket detaljplan

Samhällsplaneringen i Härnösand ska vara långsiktigt hållbar, både ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar. Samhällsplanering handlar om att väga olika enskilda och allmänna intressen mot varandra för att komma fram till den bästa lösningen för samhället i stort.

Gällande och pågående detaljplaner

I Härnösands kommun finns cirka 500 gällande detaljplaner. För att få en fullständig version av en detaljplan kan du höra av dig till kommunarkivet@harnosand.se

Du kan också gå in på länken här nedan under "gällande detaljplaner" för att se alla kommunens detaljplaner digitaliserade på en karta. Klickar du på länken till höger "detaljplaner under framtagande" kommer du till alla pågående detaljplaner.

Vad är en detaljplan?

Exempelbild på detaljplan

En detaljplan Länk till annan webbplats. reglerar vad som får och inte får göras inom ett mark- eller vattenområde. Den styr hur marken får användas (till exempel för bostäder, handel, gata eller park), byggnadsstorlek, byggnadshöjd och avstånd från byggnad till tomtgräns med mera. En detaljplan gäller till dess att den upphävs eller ersätts av en ny.

Ansöka om planbesked, kostnad och tidplan

Ansöka om en ny detaljplan behöver du göra om du till exempel har önskemål om att bygga något som nuvarande detaljplan inte tillåter. Det kan även gälla om du vill ändra eller utöka en fastighets användning, från exempelvis handel och kontor till bostäder. Det kallas att ansöka om planbesked. Kommunen tar ut en avgift för handläggningen av ansökan om planbesked, oavsett om beslutet blir positivt eller negativt.

Ett planbesked ger dig svar på om ett planarbete kan påbörjas eller inte. Här får du veta hur du ska göra och hur processen ser ut för att ansöka om planbesked.

Blankett för ansökan

E-tjänst/blankett för ansökan om planbesked

Ansökan ska innehålla följande:

 • Fastighetsbeteckning.
 • Kontaktuppgifter till sökanden.
 • Syftet med och omfattningen av åtgärden.
 • Gäller åtgärden ny- eller ombyggnation ska ansökan innehålla en beskrivning av karaktären och ungefärliga omfattning. Det kan exempelvis vara husens högsta våningsantal, uppskattat antal lägenheter eller utformningen i stort, till exempel om husen ska vara friliggande eller sammanbyggda.
 • Karta över området.

Skicka din ansökan till Härnösands kommun, samhällsförvaltningen,
871 70 Härnösand eller till planarenden@harnosand.se

Illustration på en person bakifrån hållandes i en detaljplanekarta

Kostnad

Kommunen tar ut en avgift för arbetet med detaljplanen enligt gällande taxa Pdf, 263 kB., fastställd av kommunfullmäktige 2023-12-18 § 187 Pdf, 28.5 kB.. Timkostnaden för år 2024 är 1400 kr och avgiften för planbesked tas ut enligt gällande taxatabell. Pdf, 108.5 kB.

Kostnaden på planbesked beror på detaljplanens omfattning. Kostnad för hela detaljplanen tas fram efter ett positivt planbesked har givits och regleras i ett planavtal. Observera att avgift för nedlagd tid kan tas ut även om du tar tillbaka din ansökan eller får avslag.

Kostnad för planbesked 2024 är:


Storlek på åtgärdKostnad
Liten11 460 kr
Mellan17 190 kr
Stor22 920 kr

Utöver kostnaden för planbeskedet tillkommer även en kostnad för att göra en grundkarta Länk till annan webbplats. att rita planförslaget på. Den beställer vi av vår mätavdelning som mäter in fastigheten och detaljer inom fastigheten som är relevanta för grundkartan. Kostnaden för planbesked och grundkarta tillsammans med det uppskattade timantalet för planarbetet blir tillsammans kostnaden för planarbetet. Sen kan det tillkomma utredningskostnader och andra fall där det blir fler utgifter för sökande. Hör gärna av dig till planavdelningen om du har funderingar om planprocessen!

Tidplan

Du får ditt planbesked inom fyra månader från det att vi fått fullständiga handlingar. Då får du veta om vi kommer att starta ett arbete med den aktuella detaljplanen/området eller inte.

Vid ett positivt planbesked inleds planarbetet formellt med ett startmöte där kommunens handläggare och sökanden träffas för att lägga upp det fortsatta arbetet.

När du får beslutet

Ett positivt besked innebär att kommunen påbörjar arbetet med detaljplanen. Vid ett positivt besked får du även information om när detaljplanen beräknas kunna antas. Det är viktigt att veta att ett positivt planbesked inte är en garanti för att en ny detaljplan slutligen kommer att antas och bli giltig.

Ett negativt besked innebär att kommunen inte ser att det är lämpligt att ändra den nuvarande detaljplanen. Du kan inte överklaga det negativa beskedet.

Riktlinjer för planbesked

Alla ansökningar om planbesked handläggs och utreds utifrån platsens förutsättningar och syftet med ansökan. Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra när planläggning är lämpligt eller inte, samt vilka kriterier och perspektiv som kommunen använder sig av och tar hänsyn till vid bedömningen.

Lämpligt att planlägga

 • Ansökningar som stämmer överens med inriktningen i kommunens översiktsplan eller andra dokument eller politiska beslut som gäller kommunens utveckling.
 • Ansökningar som är lämpliga utifrån områdets förutsättningar, såsom mark, miljö, kulturmiljö, sociala konsekvenser, fastighetsrätt, trafik, omfattning med mera.
 • Utveckling av samhällsnyttig verksamhet, till exempel skola, förskola, omsorg och vård eller utveckling av kommersiell verksamhet som bidrar till samhällsutveckling.

Inte lämpligt att planlägga

 • Om det redan finns ett pågående planarbete.
 • Om det redan finns en detaljplan som bedöms vara aktuell. Undantag kan göras om det finns nya förhållanden av stor allmän vikt som inte kunde förutses vid planläggningen eller om fel har begåtts eller problem har uppstått med den tidigare detaljplanen.
 • Planer för att till exempel få ökad byggrätt eller större tomtstorlek för enstaka fastigheter som redan omfattas av en detaljplan. Vid behov bör byggrätter och fastighetsindelning ändras genom att planlägga ett större område i ett sammanhang.
 • Om genomförandetiden för gällande detaljplan inte har gått ut.

OBS. Undantag kan finnas och bedöms alltid från fall till fall.

Dokumentet

Riktlinjerna antogs av samhällsnämnden 27 mars 2024 och finns att läsa här. Pdf, 118.9 kB.

Prioritering av detaljplaner

Syftet med riktlinjerna är att prioritera arbete med detaljplaner med hög förväntad samhällsnytta. Planer med mindre förväntad samhällsnytta, till exempel anpassningar till rådande förhållanden eller en utökning av byggrätt för ett fåtal fastighetsägare, prioriteras lägre. Prioriteringen är en del i arbetet med att nå målen i kommunens översiktsplan och tillväxtstrategi.

Ett annat mål med dokumentet är att öka transparensen och göra processen mer förutsägbar för de involverade parterna.

Det finns tre olika prioriteringsgrupper för detaljplaner.

Prioriteringsgrupp 1

Prio 1 är den högsta prioriteringen och innebär att kommunens planavdelning i möjligaste mån ska påbörja arbetet senast 3 månader efter att samhällsnämnden har sagt ja till ansökan om planbesked.

Kriterier:

 • Planer för infrastruktur som är av regional och/eller nationell betydelse.
 • Planer för offentlig service, till exempel skola, vård och omsorg.
 • Planer för nya etableringar av verksamheter som ger minst 10 nya arbetstillfällen eller har en bruttoarea på mer än 3 500 kvadratmeter.
 • Planer för boende eller verksamhet i något av översiktsplanens kommundelscentrum, minst 10 bostäder eller 500 kvadratmeter bruttoarea för verksamhet.
 • Andra detaljplaner som bedöms vara av större samhällsnytta.
 • Planer som bidrar till ökad turism.
 • Planer för utökad byggrätt för verksamheter som är avgörande för att verksamheten ska kunna vara kvar på platsen.
 • Planer för attraktiva boenden genom nybyggnation av minst 20 permanenta bostäder i form av villor/radhus (ej fritidshus) eller minst 100 lägenheter.
 • Planer för större infrastrukturprojekt inom kommunen.

Prioriteringsgrupp 2

Prio 2 är den näst högsta prioriteringen och innebär att kommunens planavdelning i möjligaste mån ska påbörja arbetet senast 1 år efter att samhällsnämnden har sagt ja till ansökan om planbesked.

Kriterier:

 • Planer för mindre infrastrukturprojekt.
 • Planer för nya verksamheter som ger färre än 10 nya arbetstillfällen eller har en bruttoarea på 1 000-3 500 kvadratmeter.
 • Planer för att utöka byggrätten för 10 eller fler fastigheter/bostäder i kommundelscentrumen.
 • Planlägga för annan användning i befintliga lokaler.
 • Andra detaljplaner som bedöms vara av viss samhällsnytta av samhällsförvaltningen/samhällsnämnden.
 • Planer för att utöka byggrätten för befintliga verksamheter med mer än 1 000 kvadratmeter bruttoarea.
 • Planer för verksamheter eller industri som skapar beredskap för framtiden.
 • Planer för attraktiva boenden i tätorten genom nybyggnation av färre än 20 permanenta bostäder i form av villor/radhus (ej fritidshus) eller färre än 100 lägenheter.

Prioriteringsgrupp 3

Prio 3 är den lägsta prioriteringen och innebär att kommunens planavdelning i möjligaste mån ska påbörja arbetet senast 2 år efter att samhällsnämnden har sagt ja till ansökan om planbesked.

Kriterier:

 • Anpassning av planer till rådande förhållanden som inte är av akut karaktär.
 • Planer för att utöka byggrätten för färre än 10 fastigheter/bostäder i kommundelscentrumen.
 • Planer för att utöka byggrätten för verksamheter med mindre än 1000 m² bruttoarea.
 • Andra detaljplaner som bedöms vara av mindre samhällsnytta av samhällsförvaltningen/samhällsnämnden.
 • Övriga planer.
 • Planer för utveckling på landsbygden utanför översiktsplanens kommundelscentrum.
 • Ändring av detaljplaner som inte är aktuella längre.

Dokumentet

Riktlinjerna antogs av samhällsnämnden 27 mars 2024 och finns att läsa här. Pdf, 118.9 kB.

Samhällsplaneringens olika nivåer

Illustration över planeringshierarkin. Från regional plan till översiktsplan till detaljplan till bygglov och därefter byggnation

Samhällsplanering pågår i många nivåer. Den börjar i regionplanen där statliga och regionala frågor hanteras översiktligt. Därefter övergår planeringen till den kommunala vägledande översiktsplanen. Därefter kommer den juridiskt bindande detaljplanen, som vi gör här på plan- och byggavdelningen. Efter detaljplanering forstätter processen med bygglov och slutligen byggnation.

Detaljplanen steg för steg

Planprocessen kan genomföras med tre olika förfaranden och väljs utifrån ärendets omfattning. Klicka på dem för att läsa mer!

Samråd

Om du påverkas av en detaljplan som ska förändras eller skapas kontaktar vi dig. Det räknas som att du påverkas om du till exempel äger ett hus i, eller intill det aktuella området. Vi kontaktar även myndigheter och andra organisationer som berörs.

Den tid som du kan läsa förslaget kallas för samrådstid. Under samrådstiden kan du lämna in dina synpunkter på detaljplanen via e-post eller via post. Alla synpunkter måste lämnas skriftligt och komma in under samrådstiden.

Läs mer om samrådet på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Granskning

Efter samrådsperioden kan planförslaget justeras utifrån de synpunkter som kommit in. Det gör vi för att bättre anpassa förslaget till förutsättningarna på platsen.

Det färdiga förslaget finns därefter tillgängligt för granskning innan det antas politiskt, vilket är det sista steget för att en detaljplan ska bli giltig. Den tid som du kan läsa förslaget kallas för granskningstid. Under granskningstiden kan du lämna in dina synpunkter på detaljplanen via e-post eller via post.

Har du synpunkter på det färdiga förslaget måste de kommit in till kommunen skriftligen senast under granskningstiden.

Ett undantag är om detaljplanen innebär att mark tas i anspråk för ett MKB-projekt och det innebär att planens genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Då kan den som vill överklaga en sådan detaljplan göra det utan att ha lämnat synpunkter på planen under granskningen. Läs mer om vem som får överklaga på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Läs mer om granskningen på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Antagande

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tidigast tre veckor från den dag då beslutet eller justeringen av protokollet över beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Det förutsätter att ingen har överklagat beslutet under den tiden eller att länsstyrelsen inte har beslutat att pröva planen utifrån sina ingripandegrunder. Länsstyrelsen ska fatta detta beslut inom tre veckor från det att länsstyrelsen fått ett meddelande från kommunen om antagandebeslutet.

Läs mer om antagandet på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Överklagan

Första instansen för överklagade detaljplaner är Mark- och miljödomstolen i Östersund. Även deras beslut går att överklaga till mark- och miljööverdomstolen. Då behövs dock ett prövningstillstånd för att mark- och miljööverdomstolen ska bedöma om de tänker pröva ärendet eller inte.

Läs med om överklagan på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Laga kraft

Laga kraft är en juridisk term som innebär att en dom eller ett beslut av en domstol eller en myndighet inte längre kan överklagas. En detaljplan vinner laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet att anta planen har tillkännagetts på kommunens anslagstavla.

Läs mer om laga kraft på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Utredningar

Grävskopa

Under arbetet med en detaljplan finns alltid frågor som på olika sätt behöver belysas för att kommunen ska kunna göra sin bedömning av markens lämplighet för avsedd markanvändning. Vilka utredningar som krävs avgör kommunen och det beskrivs ofta i planbeskedet.

De allra vanligaste utredningarna rör geoteknik, trafik, naturvärdesinventering, dagvatten, riskbedömningar, buller, kulturmiljö och arkeologi. Andra vanliga utredningar är socialkonsekvensanalys, ljus- och skuggstudie, skyfallsutredning och antikvarisk utredning.

Enligt SKR Länk till annan webbplats. tas det i genomsnitt fram 6,2 utredningar per detaljplan. Antalet varierar utifrån ärende och plats men som sökande är det bra att känna till att utredningar ofta krävs i detaljplaneprocesser och att du som sökande är den som bekostar framtagandet av dessa.

Miljöbedömning

Händer som håller en liten planta.

När kommunen påbörjar ett planuppdrag finns en skyldighet att bedöma vilken påverkan de föreslagna förändringarna kommer att ha på miljön.

Miljöbedömning

För alla planuppdrag måste kommunen göra en bedömning av om genomförandet av planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning för detaljplan kallas strategisk miljöbedömning. För att ta reda på om en miljöbedömning krävs för detaljplanen ska en undersökning av betydande miljöpåverkan göras.

Här kan du läsa mer om miljöbedömningar. Länk till annan webbplats.

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Enligt miljöbalken ska kommunen genomföra en fullständig miljöbedömning för alla detaljplaner som kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Resultatet redovisas i form av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Här kan du läsa mer om miljökonsekvensbeskrivningar. Länk till annan webbplats.

Nationell plattform för detaljplaner

I den Nationella geodataplattformen (NGP) ska kommuner tillgängliggöra datamängder, exempelvis detaljplaner, till allmänheten. Alla Sveriges kommuner måste från år 2022 tillgänliggöra nya detaljplaner i NGP.

Här kan du se den nationella geodataplattformen som visar en del av Sveriges alla detaljplaner! Länk till annan webbplats.

Kartan tillhandahålls av Lantmäteriet.

Vill du ha en detaljplan skickad till dig?

Hör av dig till kommunarkivet@harnosand.se för att få de fullständiga handlingarna till detaljplanen. För att få handlingar skickade via mail tas ingen avgift. Vill du ha handlingarna utskrivna tas en avgift ut.

Har du frågor eller synpunkter kring detaljplanering? Kontakta oss gärna

Telefon växeln: 0611-34 80 00
E-post: planarenden@harnosand.se
Postadress: Samhällsförvaltningen, 871 80 Härnösand