Kulturmiljö

Bild på sjöbodarna i Sälsten

Begreppet kulturmiljö omfattar hela den av människan påverkade fysiska miljön och angår alla.

Vad är kulturmiljö?

Kulturmiljö kan vara såväl enskilda byggnader som helhetsmiljöer. Det är inte bara slott och herrgårdar som kan vara värdefulla utifrån kulturmiljöaspekt. Även enkel och vardaglig bebyggelse som till exempel en park, en liten gränd eller ett lägenhetshus kan vara intresse för kulturmiljö. Det handlar om vad man kan utläsa ur en miljö, till exempel i form av levnadsvillkor och resurser i förfluten tid, byggnadstekniker, materialval, stil och form.

Kommunens ansvar

Det är kommunens ansvar att frågor om kulturmiljö hanteras i översiktsplanering, detaljplanering och bygglov. Just nu håller vi på att ta fram ett kulturmiljöprogram för Härnösands kommun. I den ska riktlinjer stakas ut, så att samhällsplaneringen fortsätter ta hänsyn till, och utveckla, vår värdefulla kulturmiljö.

Härnösands historia

En stads historia är viktig för hur man förstår, tar del av och utvecklar kulturmiljöer.

Härnösands historia hittar du här!

Byggnadskaraktärer

Härnösands olika byggnadskaraktärer finns sammanfattade i bland annat i Härnösands gestaltningsprogram Länk till annan webbplats.. I den beskrivs staden utifrån fem olika karaktärer och om hur vi bäst värnar om och utvecklar de områdena.

Utöver gestaltningsprogrammet finns en stadskaraktärskartering från 1992 års översiktsplan. Här finns den digitaliserad Länk till annan webbplats. för dig att begrunda och lära av.

Varsamhetskrav vid ändring av byggnad

Vad innebär varsamhetskravet?

Ändringar av en byggnad ska enligt plan- och bygglagen (PBL) alltid utföras varsamt. Hänsyn ska tas till byggnadens karaktärsdrag och dess tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden ska tas till vara. Det kan avse sådant som byggnadsmaterial, takutformning, färgsättning, form och byggnadens samspel med omgivningen.

Kommunen kan precisera varsamhetskrav genom bestämmelser i en detaljplan eller i områdesbestämmelser. Kraven gäller dock även om någon sådan precisering inte har skett.

Gäller alla byggnader

Kravet gäller alla byggnader och bebyggelsemiljöer och vid alla ändringar, såväl vid tillbyggnad som vid ombyggnad och såväl invändigt som utvändigt. Även bygglovs- eller anmälningsfria åtgärder går under varsamhetskravet.

På Boverket kan du läsa mer om vad varsamhetskravet innebär. Länk till annan webbplats.

Vill du veta mer om varsamhet i förhållande till den redan byggda miljön kan du gå in på Varsamt.org.  Länk till annan webbplats.Där kan du läsa om historiska byggnadsmaterial, byggnadsepoker och konstruktioner samt få råd och vägledning hur just du kan ta hand om ditt hus på ett medvetet och vårdande sätt.

Dokument och information

Gestaltningsprogram för Härnösands kommun Pdf, 5.8 MB.

Översiktsplan 1992  Pdf, 8 MB.(på sida 67 och framåt kan du läsa om de olika karaktärsområdena som finns i staden enligt bilden nedan)

Digital konstvandring Länk till annan webbplats.

Översiktlig kulturmiljöinventering från Länsmuseet (kommer snart på länk)

Karta från 1992 över Härnösands bebyggelsekaraktärer med bebyggelsens årtal angivna

Bild från Härnösands översiktsplan 1992 över olika karaktärsområden