Vägledande program för samhällsplanering

Här hittar du ett urval av kommunens styrande program som påverkar samhällsplaneringen.

Gestaltningsprogram

Härnösands gestaltningsprogram är en samling riktlinjer för utformning av det offentliga stadsrummet. Detta består av gator, torg, grönytor, parkeringar, men också av de fasader som omger dessa. I gestaltningsprogrammet visar vi vilka arkitektoniska principer som ligger till grund för byggnader, grönytor och gator.

Här läser du programmet i sin helhet Länk till annan webbplats.

Här hittar du en digital kortversion av handlingen i en kartberättelse Länk till annan webbplats.

Kulturprogram

Härnösands kommun antog i september 2021 ett nytt kulturprogram. Kulturprogrammet anger målen för hur Härnösands kommun ska jobba med kultur de nästkommande åren.

Läs kulturprogrammet här Länk till annan webbplats.

Läs listan med ställningstaganaden här Länk till annan webbplats.

Bostadsförsörjningsprogram

Enligt lag så ansvarar varje kommun för bostadsförsörjningen i kommunen. Härnösands bostadsförsörjningsprogram med riktlinjer tar sikte mot år 2035, men ska aktualiseras under nästa mandatperiod.

Läs bostadsprogrammet här Länk till annan webbplats.

Trafikprogram

Det övergripande syftet med ett trafikprogram för Härnösand är att beskriva planeringsinriktningen och att illustrera en framtidsbild för stads- och trafikutvecklingen i Härnösand. Trafikprogrammet beskriver ett utbyggt trafiksystem där fokus ligger på prioritering mellan olika trafikslag samt på utvecklingsmöjligheter i trafiksystemet.

Läs trafikprogrammet här Länk till annan webbplats.

Friluftsprogram

Härnösands kommuns friluftsprogram ska vara riktlinje för bevarande av värdefull natur för friluftslivet men även platser som kan utvecklas för att bli tillgängligare för fler.

Läs Härnösands friluftsprogram 2023-2030 här Länk till annan webbplats.

Gång- och cykelprogram

Härnösands gång- och cykelprogram består av ett strategiskt dokument som berör hur Härnösand ska arbeta långsiktigt med gång- och cykelplaneringen. Till detta dokument finns en handlingsplan som visar på åtgärder och hur programmets intentioner ska utföras.

Läs gång- och cykelprogrammet här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.