Stadsutvecklingsprocessen

Stadsutvecklingsprocessen sker i flera steg och på flera nivåer. I grunden finns en översiktsplan som anger de stora dragen för hur kommunen ska utvecklas. Det kan också finnas planprogram för vissa sammanhängande områden och så finns det detaljplaner som styr vad som får göras på varje enskild fastighet. För att få bygga något krävs oftast bygglov.

Läs mer om de olika stegen här nedan.

Illustration av stadsutvecklingsprocessen i förenklad version
Kvinna som håller en kikare och står på en stege i klara färger.

1. Översiktsplan

En översiktsplan beskriver på en övergripande nivå hur vi ska använda kommunens mark- och vattenområden samt hur den bebyggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Alla kommuner måste ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men ger invånare, näringsliv och myndigheter vägledning i hur kommunen kommer att ställa sig till viktiga frågor inför framtiden. Översiktsplanen är även det främsta underlaget i arbetet med till exempel detaljplaner och bygglov.

I Härnösands kommun tas översiktsplanen fram av tillväxtavdelningen. Här kan du läsa mer om Härnösands kommuns översiktsplan!

Illustration av kvinna med jätte stora glasögon i klara färger

2. Planprogram

Ett planprogram är ett visionärt planeringsunderlag som ska ligga till grund för kommande detaljplanering. Det kan ses som ett mellanting mellan en översiktsplan och en detaljplan. Det är inget som måste göras, men görs ibland och då ofta över ett större område för att ge en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planprogrammet antas eller fastställs inte och är därmed ingen bindande handling.

I Härnösands kommun tas planprogram fram av plan- och byggavdelningen.

Illustration av kvinna med jätte stort förstoringsglas i klara färger

3. Detaljplanering

En detaljplan reglerar vad som får och inte får göras inom ett begränsat mark- eller vattenområde, ofta inom ett kvarter, stadsdel eller enskild fastighet i tätorten. Detaljplanen styr hur marken får användas, till exempel för bostäder, handel, gata eller park. Den styr också hur stora och höga byggnader som får byggas och hur långt från tomtgränsen en byggnad måste stå. En detaljplan är juridiskt bindande och gäller tills den upphävs eller ersätts av en ny.

Sveriges kommuner har planmonopol. Det betyder att varje kommun har ensamrätt att utforma och anta planer inom sin geografiska gräns.

I Härnösands kommun utformas detaljplanerna av plan- och byggavdelningen och antas av samhällsnämnden eller kommunfullmäktige. Här kan du läsa mer om Härnösands kommuns detaljplaner!

Illustration av kvinna som håller i ett stort papper med en bock på i klara färger

4. Bygglov

När du ska bygga behöver du oftast ansöka om bygglov. Bygglovet innebär att kommunen bland annat prövar om ditt projekt stämmer överens med omgivningen och detaljplanen för din fastighet. Du behöver bygglov om du ska bygga nytt, bygga till eller göra vissa andra ändringar av en byggnad. Vissa åtgärder kräver inte bygglov, men ofta krävs i stället att du gör en anmälan.

När du söker bygglov är det viktigt att ha skalenliga ritningar som tydligt visar vad du tänker göra. Från det att du har lämnat in en komplett ansökan tar det upp till tio veckor innan du får besked.

I Härnösands kommun handläggs bygglov och anmälningar av plan- och byggavdelningen. Här kan du läsa mer om hur det går till att ansöka om bygglov i Härnösands kommun!