Ansökan om planbesked

En karta.

Den som planerar att vidta en åtgärd som förutsätter att en detaljplan upprättas, ändras eller upphävs har rätt att få veta om kommunen har för avsikt att påbörja ett sådant planarbete. En sådan begäran kallas för planbesked och den ska vara skriftlig. Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och inte kan överklagas.

Hur gör man?

Beskriv så detaljerat som möjligt vad åtgärden avser. Vad planeras, vad ska området användas till och i vilken omfattning? Bifoga en karta som visar vilket område som berörs. Gäller åtgärden ett byggnadsverk ska ansökan innehålla en beskrivning av karaktären och den ungefärliga omfattningen. Det kan exempelvis vara husens högsta våningsantal, uppskattat antal lägenheter eller utformningen i stort, till exempel om byggnaderna ska vara friliggande eller sammanbyggda.

Mer information om planbesked finns på Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats.

Hur lång tid tar det?

Kommunen är skyldig att besluta om planbesked senast inom fyra månader från den dag då en komplett begäran kommit in. Kommunen och den som gjort begäran kan dock komma överens om en annan tid, både kortare och längre.

Om ett positivt planbesked ges påbörjas sedan arbetet med att ta fram ny detaljplan. Observera att ett positivt besked inte är en garanti för att detaljplanen kan antas. Utan det innebär att kommunen har för avsikt att inleda ett planarbete. Processen för att ta fram en ny detaljplan är ett omfattande arbete som i många fall tar cirka två år.

Kostnad

Kostnad

Kommunen tar ut en avgift för arbetet med detaljplanen enligt gällande taxa Pdf, 274.3 kB., fastställd av kommunfullmäktige 2022-12-19 § 135. Timkostnaden 2023 är 1350 kronor.

Avgiften för planbesked baseras på milliprisbasbeloppet (mPBB) och ändras därav varje år. För år 2023 är mpbb 52,5. Avgiften för planbesked tas ut enligt gällande taxa Pdf, 99.5 kB..

Kostnaden på planbesked beror på detaljplanens omfattning. Kostnad för hela detaljplanen tas fram efter ett positivt planbesked har givits i ett planavtal. Observera att avgift för nedlagd tid kan tas ut även om du tar tillbaka din ansökan eller får avslag.

Kostnad för planbesked 2023 är:


Storlek på åtgärdKostnad
Liten10 500 kr
Mellan15 750 kr
Stor21 000 kr

Utöver kostnaden för planbeskedet tillkommer även en kostnad för att göra en grundkarta Länk till annan webbplats. att rita planförslaget på. Den beställer vi av vår mätavdelning som mäter in fastigheten och detaljer inom fastigheten som är relevanta för grundkartan. Kostnaden för planbesked och grundkarta tillsammans med det uppskattade timantalet för planarbetet blir tillsammans kostnaden för planarbetet. Sen kan det tillkomma utredningskostnader och andra fall där det blir fler utgifter för sökande. Hör gärna av dig till planavdelningen om du har funderingar om planprocessen!

Gällande dokument kring plankostnader