Ansökan om planbesked

Illustration på en person bakifrån hållandes i en detaljplanekarta

Den som planerar att vidta en åtgärd som förutsätter att en detaljplan upprättas, ändras eller upphävs har rätt att få veta om kommunen har för avsikt att påbörja ett sådant planarbete. En sådan begäran kallas för planbesked och den ska vara skriftlig. Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och inte kan överklagas.

Hur?

Beskriv så detaljerat som möjligt vad ändringen avser. Vad planeras, vad ska området användas till och i vilken omfattning? Bifoga en karta som visar vilket område som berörs. Gäller åtgärden ett byggnadsverk ska ansökan innehålla en beskrivning av karaktären och den ungefärliga omfattningen. Det kan exempelvis vara husens högsta våningsantal, uppskattat antal lägenheter eller utformningen i stort, till exempel om byggnaderna ska vara friliggande eller sammanbyggda.

Mer information om planbesked finns på Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats.

Kostnad

Kommunen tar ut en avgift för planbesked och för arbetet med detaljplanen enligt gällande taxa, fastställd av kommunfullmäktige 2018. Avgiften för planbesked baseras på milliprisbasbeloppet (mPBB) och ändras därav varje år. Kostnaden för planbeskedet är beroende på åtgärdens omfattning. Kostnad för själva detaljplanen tas fram efter ett positivt planbesked har givits. Observera att avgift för nedlagd tid kan tas ut även om du tar tillbaka din ansökan eller får avslag.

Kostnad för planbesked 2022

 
Storlek på åtgärdKostnad
Liten9 660 kr
Mellan14 490 kr

Stor

19 320 kr

Gällande dokument kring plankostnader