Enskilt avlopp

Ett flödesschema över att ansöka om enskilt avlopp.Förstora bilden

Klicka på bilden för att se flödesschemat större.

Om du inte kan ansluta dig till det kommunala avloppsnätet, behöver du ett eget avlopp. Tillstånd söker du hos oss på samhällsförvaltningen.

Du måste söka tillstånd för din avloppsanläggning, annars kan du få betala en miljösanktionsavgift. Det är en avgift till staten som tas ut när miljöbalken inte följs.

Ansökan - anmälan för ny eller ändrad avloppsanordning

Förklarande text till flödesschema för enskilt avlopp

Beroende på var du bor och vad anläggningen ska användas till behöver du ansöka eller anmäla detta till kommunen. Det gäller både om det är en ny avloppsanläggning eller om du vill ändra en befintlig. Blanketter går att hämta på kommunens webbplats eller genom att kontakta samhällsförvaltningen.

Det är du som sökande som har ansvar för att ta fram de uppgifter som behövs för att ansökan/anmälan ska vara komplett. Samhällsförvaltningen kan inte rekommendera dig vilken anläggning du ska ha. Däremot kan vi berätta vilka avloppstekniker som har möjlighet att klara skyddsnivån på den aktuella platsen.

Vi kan även ge dig råd utifrån de regler som gäller på platsen för anläggningen, till exempel om omgivningen är skyddsvärd, dricksvattentäkter riskerar att förorenas eller om människors hälsa eller miljön på annat sätt kräver viss förebyggande åtgärd. Vi gör en bedömning i varje enskilt fall.

Du kan behöva anlita en sakkunnig entreprenör/konsult för att få hjälp med din ansökan, till exempel att välja teknik, göra utredningar av geologiska förutsättningar, fylla i ansökningsblanketten och slutligen bygga/installera den anläggningen som du fått tillstånd till.

Lämna in din ansökan/anmälan i god tid, eftersom det kan behövas tidskrävande utredningar av platsens förutsättningar och samråd med grannar med mera innan vi kan fatta beslut.

Flödesschema

1. Kontakta kommunen

Kontakta oss på samhällsförvaltningen, så kan vi diskutera placeringen av ditt/ert avlopp samt boka in en tid för platsbesök innan ansökan/anmälan skickas in till samhällsförvaltningen, hur du går till väga för att göra provgropar, innan du anlägger ditt avlopp med mera.

Telefon: 0611-34 80 00
E-post: samhallsforvaltningen@harnosand.se

2. Kontakta sakkunnig

Du kan behöva anlita en sakkunnig entreprenör/konsult för att få hjälp med din ansökan, till exempel att välja teknik, göra utredningar av hydrogeologiska förutsättningar, fylla i ansökningsblanketten och slutligen bygga/installera den anläggningen som du fått tillstånd till.

Välj plats för avloppsanläggningen

Regler och information om var du ska placera avloppet hittar du här:

Var ska avloppet ligga, Avloppsguiden Länk till annan webbplats.

Gör provgrop och ta jordprov för analys

I en provgrop kan man observera grundvattennivå, jordlagrens mäktigheter och egenskaper och avstånd till berg. I provgropen kan man ta ut prover för att bedöma om jorden är lämplig som infiltrationsmaterial.

Information om hur du gör provgrop, Avloppsguiden Länk till annan webbplats.

3. Platsbesök

Vi kan ge dig information och råd utifrån de regler som gäller på platsen för anläggningen, till exempel om omgivningen är skyddsvärd, dricksvattentäkter riskerar att förorenas eller om människors hälsa eller miljön på annat sätt kräver viss förebyggande åtgärd. Vi gör en bedömning i varje enskilt fall.

Beroende på vad som framkommer vid platsbesöket så kan eventuellt en hydrogeologisk utredning utförd av sakkunnig er erfordras. Se punkt 9 för mer information.

4. Skicka in ansökan/anmälan

Skicka in ansökan/anmälan med tillhörande teknisk beskrivning, situationsplan och eventuell rapport för hydrogeologisk utredning om så krävs.

  • På sidan E-tjänster och blanketter hittar du det du behöver för din ansökan
  • Tänk på att vara noga med att fylla i all information eftersom kompletta handlingar ger snabbare handläggning.

5. Vi granskar din ansökan

Samhällsförvaltningen registrerar och granskar inkomna handlingar.

6. Skicka in eventuella uppgifter som saknas

Samhällsförvaltningen begär eventuellt komplettering.

7. Grannhörande

När handlingar är kompletta skickas ditt ärende ut på remiss till berörda grannar som ges möjlighet att yttra sig. Det kan vara fråga om att få upplysningar om faktiska förhållanden som samhällsförvaltningen inte känner till eller att få synpunkter på befintligt material.

  • Remisstiden brukar vara 2-3 veckor. Beroende på vad som framkommer/eller inte kan fler utredningar behövas för att komplettera ärendet eller så kan vi fatta ett beslut om tillstånd att inrätta enskilt avlopp i ert ärende.
  • När kompletta handlingar har inkommit är handläggningstiden cirka sex veckor.

8. Vid eventuella synpunkter

Du får möjlighet att yttra dig över eventuellt inkomna uppgifter/synpunkter från grannar och eventuellt andra remissinsatser.

9. En hydrogeologisk utredning kan ibland behöva göras av sakkunnig

Vid komplicerade ärenden, till exempel vid risk för påverkan på dricksvattentäkt, kan ansökan behöva kompletteras med en mer avancerad hydrogeologisk utredning. I en sådan utredning kan till exempel ingå

  • grundvattnets strömningsriktning och lutning och hur detta eventuellt påverkas av avloppsinfiltration och vattenuttag, samt hur de varierar vid våt- respektive torrperioder under året och betydelsen för risken för förorening.
  • bedömning av berggrundens sprickighet.
  • grundvattnets beräknade horisontella transporttid mellan föroreningskälla (avloppsanläggningens utsläppspunkt) och skyddsobjekt (vattentäkter, sjö, å mm) och vad det innebär i horisontellt skyddsavstånd i meter om transporttiden inte ska understiga 3 månader.
  • bedömning av risk för uppträngning av ofullständigt renat avloppsvatten.

10. Tillstånd/beslut

När ett ärende är tillräckligt utrett och bedömningen klar är det dags för beslut. Om anläggningen bedöms uppfylla kraven i miljöbalken kan tillstånd med villkor eller ett föreläggande om försiktighetsåtgärder meddelas.

Om utredningen i ansökan antingen är ofullständig och det därför inte kan anses visat att kraven i miljöbalken är uppfyllda, eller om den valda avloppsanläggningen inte uppfyller de krav som behövs enligt skyddsnivån på den aktuella platsen ska ansökan avslås.

Om ansökan/anmälan däremot är så ofullständig att prövning inte ens kan ske av sakfrågan så leder det till avvisning eller föreläggande/förbud.

11. Förenklad delgivning

Samhällsförvaltningen tillämpar förenklad delgivning. Vid förenklad delgivning behöver mottagaren inte skicka in något bevis på att handlingen har mottagits. Förenklad delgivning - Harnosand.se Länk till annan webbplats.

Ett avloppstillstånd får inte tas i anspråk förrän det har vunnit laga kraft, vilket innebär att anläggandet inte får starta förrän då. Tre veckor efter det att den sökande och andra sakägare fått ta del av beslutet, vinner beslutet laga kraft om inte överklagande skett inom denna tid.

Om du börjar bygga din avloppsanläggning innan du har fått ett godkännande från samhällsförvaltningen kan du få betala en miljösanktionsavgift.

12. Avloppet grävs

Avloppsanläggningen ska dimensioneras och utföras i enlighet med vad som redovisats i ansökan samt enligt tillverkarens anvisningar om inte annat framgår av villkoren.

Vid grävningsarbetena ska du fotografera olika moment i byggprocessen innan anläggningen grävs över.

13. Utförandeintyg och foton

På blanketten, "Utförandeintyg av enskild avloppsanläggning" alternativt "Entreprenörsrappport minireningserk", "Entreprenörsrapport sluten" intygas att anläggningen utförts enligt det beslut du fick från samhällsförvaltningen. Bilderna från inrättande av avloppsanläggningen ska skickas tillsammans med utförandeintyget till samhällsförvaltningen, antingen med vanlig post eller e-post.

Utförandeintyg av enskild avloppsanläggning (harnosand.se) Länk till annan webbplats.

Entreprenörsrapport minireningsverk (harnosand.se) Länk till annan webbplats.

Entreprenörsrapport sluten tank (harnosand.se) Länk till annan webbplats.

14. Utförandeintyg granskas

Efter att ifyllt utförandeintyg inkommit till samhällsförvaltningen sker en granskning av intyget och inlämnade fotografier. Det går precis som vid en slutbesiktning inte att se alla detaljer utifrån den skriftliga dokumentationen eller att garantera anläggningens funktion.

Uppenbara avvikelser från tillståndet och andra tveksamheter i dokumentationen återkopplas till entreprenör och sökande innan förvaltningen kan meddela att inkomna handlingar inte föranleder någon ytterligare åtgärd.

15. Bekräftelse skickas

Efter att ifyllt utförandeintyg samt fotografier inkommit till samhällsförvaltningen får den sökande en bekräftelse på att dokumentationen har inkommit och att den ingivna dokumentationen inte föranleder några åtgärder från förvaltningens sida – om så är fallet. En kopia skickas till Hemab, kommunens renhållare, som kommer att tömma slamavskiljaren framöver.

Jordprovsanalyser

Nedanstående företag gör jordprovsanalyser på laboratorium:

Tyréns
Adress: Box 28, 851 02 Sundsvall
Besöksadress: Skolhusallén 9
Telefon: 060 – 789 39 00

Peab asfalt AB
Adress: Norra vägen 22, 856 50 Sundsvall
Telefon: 060 – 67 88 50

NCC roads AB
Adress: Råsta (Norra vägen), 856 50 Sundsvall
Telefon: 070 - 310 53 37

Provgrop
För att bedöma vilken typ av avloppsreningsanläggning som lämpar sig på din tomt behöver du information om mark och vatten på din tomt. Den vanligaste metoden för detta är att gräva en eller flera provgropar.

Läs mer om provgropar på Avloppsguidens hemsida Länk till annan webbplats.

Film: Förundersökning markbaserad rening Länk till annan webbplats.

Konsultlista för utredning beträffande skyddsavstånd

Avlopp4u
Robert Wennerholm
Nya vägen 59, 862 32 Kvissleby
060 – 319 20 Webb: www.avlopp4u.se Länk till annan webbplats.

Geohjälp
Maria Åström
Glömsta 112, 860 40 Indal
070 – 66 73 949 Webb: Start - Geohjälp (geohjalp.se) Länk till annan webbplats.

Structor Norr AB
Landsvägsallén 10
Box 267, 852 29 Sundsvall
070 – 191 68 20 Webb: Structor Norr AB - Structor Länk till annan webbplats.

Tyréns
Per-Olof Sjödin
Skolhusallén 9
Box 28, 851 02 Sundsvall
060 – 789 39 20

WSP Samhällsbyggnad
Joakim Alström
Landsvägsallén 3
Box 758, 851 22 Sundsvall
010 – 722 66 65