Oljeavskiljare

En oljeavskiljare behövs där det finns risk för att oljeförorenat vatten kommer ut i dagvatten eller avloppsnät.

Olja kan orsaka skada på djur och växter om det släpps ut till sjöar och vattendrag. Utsläpp av olja till avloppsreningsverken kan försämra funktionen på reningsverkets reningsprocess.

Läs mer:
Faktablad om oljeavskiljare Pdf, 205.4 kB.

När behövs oljeavskiljare?

Oljeavskiljare ska finnas för att behandla avloppsvatten från fordonstvätt och industriella processer. Oljeavskiljare ska även finnas för att minska utsläpp från hårdgjorda ytor till exempelvis parkeringar, där dagvatten som regn och snö är förorenat av olja eller där det finns risk för spill av olja.

Exempel på verksamheter som måste ha oljeavskiljare:

 • Bensinstationer, fordonstvättar
 • Trafikbelastade ytor, exempelvis garage, parkeringsplatser och spolplatser
 • Industrier som hanterar oljor eller oljeindränkta produkter, exempelvis verkstäder och bilskrotar
 • Industrier med kondensvatten från kompressorer

Krav på oljeavskiljare för privata garage

Privata garage bör i första hand vara avloppslösa, men det är inte förbjudet att ha en golvbrunn. Vid installation av golvbrunn krävs en oljeavskiljande reningsanordning oavsett om det är inom eller utom kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp.

 • Utom kommunalt verksamhetsområde

Efter oljeavskiljning ska avloppsvattnet ledas till en separat stenkista som inte får belastas av annat dagvatten. Utgående avloppsvatten får efter oljeavskiljning inte ledas till avloppsanläggning eller dagvattenlösning.

 • Inom kommunalt verksamhetsområde

Efter oljeavskiljare ska avloppsvattnet släppas på antingen det kommunala spill- eller dagvattennätet.

I mindre garage (villagarage) och maskinhallar räcker det med en enklare oljefälla, oljestopp eller oljespärr. Detta undantag gäller endast vid förvaring av fordon där enbart smältvatten och inget tvätt-/spolvatten förekommer. Du ska alltså inte tvätta bilen i ett garage där det inte finns någon oljeavskiljare.

Skötsel och krav

En oljeavskiljaren behöver den tömmas, underhållas och kontrolleras regelbundet.
Avfall från tömning av oljeavskiljare, slamavskiljare och golvrännor klassas som farligt avfall. För sådant avfall gäller speciella regler i Avfallsförordningen SFS 2020:614 Länk till annan webbplats..

När ska en oljeavskiljare inte användas?

Det är viktigt att tänka på att vatten som innehåller andra kemikalier än olja inte renas i en oljeavskiljare. Kemikalier och oljor som förvaras i lokal med golvbrunnar ska förvaras så att det inte kan läcka till golvbrunn. Förbrukad tvättvätska från detaljtvättar och rester av kemikalier ska hanteras som farligt avfall och får inte tömmas i avlopp.

Vem har ansvaret?

Du ska själv skaffa dig kunskap om föreskrifter och lagar och själv ansvara för att de följs, så kallad egenkontroll av miljöfarlig verksamhet. Det ska finnas rutiner för hur du arbetar för att minska miljö- och hälsorisker inom verksamheten. Dokumentera dina kontroller och rutiner och spara dem.

Besiktning

Vart femte år bör en mer omfattande inspektion av oljeavskiljaren utföras av sakkunnig. Även oljeavskiljare som inte omfattas av gällande standard (SS EN 858) bör besiktigas.

Detta kontrolleras var femte år:

 • Säkerhet mot läckage av olja från oljeavskiljaren
 • Förhöjning, oljan får inte nå betäckningen
 • Flottörventil
 • Larmutrustning
 • Dimensionering
 • Täthetsprovning
 • Generell översyn av anläggningens skick