Vatten i vardagen

Vi använder oss av vatten i vår vardag, varje dag. Här hittar du råd och regler kring hur du kan och får använda dig av vattnet i vardagen.

Vatten från pool i vardagen

Vad ska man göra med vatten från pooler och spa-bad? Ska det ledas till ledning för spillvatten eller till ledning för dagvatten? Eller kan det tömmas på en gräsmatta eller i ett dike? Och hur bär man sig åt när man fyller den?

Fylla poolen

När du fyller din pool måste du ha ett så kallat luftgap installerat så att påfyllningsslangens mynning inte når vattenytan.

Du får inte lägga en slang på botten och fylla på med vatten. Om trycket i de kommunala ledningarna försvinner, tillfälligt eller långvarigt, kan vattnet från poolen sugas tillbaka in i ledningen och förorena dricksvattnet pga. att poolvatten hamnar i HEMABs ledningsnät.

Om din fastighet är ansluten till kommunalt vatten har du sannolikt redan ett återströmningsskydd installerat för att förhindra att vatten sugs tillbaka in i ledningarna. Detta är dock sällan starkt nog att stå emot trycket från vattenmassorna i en pool, kontrollera därför detta innan påfyllning.

Poolkemikalier

Poolvatten som behandlats med kemikalier bör inte kopplas på något avlopp, varken spill- eller dagvattenavlopp.

Eftersom de flesta poolkemikalier är skadliga eller dödliga för vattenlevande organismer kan utsläpp av poolvatten till spillvattenavlopp ställa till problem och ökade kostnader om reningsverkets biologiska reningsfunktioner slås ut. Utsläpp direkt i dagvattenavlopp kan orsaka störningar för befintliga ekosystem i sjöar och vattendrag.

Klor är ett vanligt desinfektionsmedel. Överdosera inte och använd inte kemikalier i onödan. Om du använder andra medel eller metoder är det viktigt att det finns bra produktbeskrivningar och användarinstruktioner. Vid osäkerhet kontakta Kemikalieinspektionen. Länk till annan webbplats.

Tömma poolen

Vattnet bör tömmas ut över gräsmattan eller annan genomsläpplig yta i den egna trädgården, helst lite i taget i flera omgångar så att marken kan svälja undan vattnet på ett bra sätt och inte orsakar problem för den egna eller för grannens fastighet. På detta sätt blir skadan för vattenlevande organismer begränsad och mycket mindre. Om vattnet har behandlats med klor bör poolen få stå några dagar i solsken efter senaste kloreringen innan det börjar tappas ur då fritt klor förbrukas snabbt i mindre pooler efter några dagar i solen.

Om det inte finns någon genomsläpplig yta på din tomt kan vattnet i nödfall tömmas i dagvattennätet, t ex i en närbelägen gatubrunn. Det kan vara bra att kontakta HEMAB innan så du vet om det är ok eller inte.

Biltvätt

Det är inte bra för miljön att tvätta bilen direkt på gatan, garageuppfarten eller parkeringsplatser. Det smutsiga vattnet, som innehåller bland annat olja, kemikalier och tungmetaller, rinner ner i marken eller dagvattenbrunnar. Därifrån riskerar vattnet att gå ut i diken och vattendrag.

Tvätta bilen i en fordonstvätt

Det bästa alternativet är att tvätta sitt fordon i en automatisk fordonstvätt eller "gör-det-själv-hall". Då minskar du föroreningen av sjöar och vattendrag.

Välj miljöanpassade tvättkemikalier

När du tvättar bilen i en "gör-det-själv-hall" är det viktigt att välja miljömärkta rengörings- och avfettningsmedel. Automattvättar får också använda endast miljöanpassade tvättkemikalier.

Undvik biltvätt på gatan

Biltvätt på gatan, garageuppfarten och parkeringsplatser ska undvikas eftersom avloppsvattnet rinner ned i gatans dagvattenbrunnar, som mynnar i sjöar och vattendrag.

Under sommaren godtas att du spolar av lera, grus och damm från bilen, om du:

  • låter fordonet stå på plan gräs- eller grusyta, utan avrinning till dagvattenbrunn, öppet dike, vattendrag, sjö eller liknande,
  • använder vatten och, om nödvändigt, miljömärkt såpa, schampo eller diskmedel,
  • har markägarens tillstånd.

Avfettningsmedel behövs sällan

Avfettningsmedel behövs oftast bara när bilen är kraftigt nedsmutsad, som regel på vintern. Det innehåller oftast både tensider och lösningsmedel som inte är bra för miljön.

Avfettningsmedel är heller inte avsett för att användas på hela bilen utan endast där smuts inte släpper med bara bilschampo. Tänk också på att du inte får avfetta bilen utanför tvättanläggningen, och att extra avfettning inte behövs innan bilen körs in i en automattvätt.

Vattnet renas i tvättanläggningen

För både automattvättar och "gör-det-själv-hallar" finns lagar och regler för hur tvätt- och spillvatten ska renas. Oftast består reningen av någon typ av oljeavskiljning, där oljepartiklar och slam avskiljs, samt ett lokalt reningsverk. Tvättanläggningarna tar prover på utgående spillvatten, för att kontrollera att föroreningsmängden inte överstiger de riktvärden som finns.

Om fordonstvätten ligger i centrala Härnösand leds spillvattnet vidare till Kattastrands reningsverk för ytterligare rening. Det finns alltså flera reningssteg för att förhindra att föroreningarna når sjöar och vattendrag.

Läs mer:
Faktablad om biltvätt Pdf, 193.1 kB.

Vad får jag spola ner i toaletten?

Varje vecka hamnar skräp som inte ska spolas ner i avloppsreningsverket. Du kan göra skillnad. Skaffa redan idag en papperskorg till badrummet och tänk på det här:

  • I toaletten ska bara kiss, bajs och toalettpapper spolas ner.
  • Inga mediciner i avloppet. Lämna överbliven medicin till apoteket.
  • Inget hushållspapper i avloppet. Det är gjort för att hålla ihop, medan toalettpapper faller sönder när det spolas ner. Det blir lätt stopp i avloppet om du spolar ner hushållspapper.
  • Häll aldrig ut färg, lacknafta, andra lösningsmedel eller kemikalier i toaletten eller avloppet. De gör stor skada på miljön och försämrar dessutom reningsprocessen. Gifter och metaller kan inte renas utan hamnar i vattendrag eller avloppsslam.

Hantera ditt matfett på rätt sätt

Fett som spolas ner kan orsaka stopp i avloppet. Torka istället ur fett som blivit kvar i grytor och stekpannor med hushållspapper och släng det i den bruna matavfallspåsen.

Fett i form av olja, grädde och liknande ska inte hällas ut i vasken. Fettet fastnar i ledningarna och gör att flödet försämras. I värsta fall kan det bli stopp såväl inom din fastighet som i ledningsnätet. Detta kan bland annat medföra källaröversvämningar, utsläpp av orenat spillvatten och frätning på ledningarna då fettet bryts ner.

Hemab tipsar om "Miljötratten" som enkelt kan skruvas på en flaska med gängad topp.

"Miljötratten" hämtas kostnadsfritt på Återvinningens kontor vid gamla miljöcentralen på Jaktstigen.

Lämna flaskan på Kretsloppsparken eller Älands Återvinningsanläggning.

Matfettet kan användas i framställningen av biogas

Förbud mot utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar

Det är förbjudet att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och vattendrag i Sverige. Läs mer i informationsmaterial från Transportstyrelsen.

Enligt gällande regelverk ska varje fritidsbåtshamn tillhandahålla mottagningsanordning för latrin från fritidsbåtar förutsatt att det finns ett behov av det i hamnen. Mottagningsanordningen ska anpassas efter båtarnas behov.

Samhällsförvaltningen har skickat ut information om förbudet till fem fritidsbåtshamnar i Härnösands kommun.

Läs mer:
Transportstyrelsen "Töm inte i sjön" Länk till annan webbplats.(pdf, 1.6 MB)

Transportstyrelsen "Mottagning av avfall från fritidsbåtar" Länk till annan webbplats.(pdf, 1.6 MB)