Dricksvatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Tillgång till rent och hälsosamt dricksvatten är en förutsättning för att vårt samhälle ska fungera. Oavsett om du har kommunalt eller dricksvatten från egen brunn är det viktigt att det har en bra kvalitet.

Eget dricksvatten

Har du en egen privat brunn eller är med i en vattenförening är det viktigt att du/ni själv sköter om brunnen så att du/ni får ett bra dricksvatten.

Testa dricksvattnet i enskild brunn

Ungefär 1,2 miljoner permanentboende och lika många fritidsboende hämtar sitt vatten från enskilda brunnar. För att ta reda på kvaliteten på dricksvattnet bör du som är enskild brunnsägare ta vattenprover och lämna det på analys.

Om du är ansluten till kommunal dricksvattenförsörjning behöver du inte själv kontrollera vattenkvaliteten. HEMAB utför kontrollen på allmänna dricksvattenanläggningar.

Varför ska du kontrollera ditt dricksvatten?

Både vattenkvalitet och vattentillgång kan förändras med tiden av olika orsaker. Därför måste du regelbundet ta prov på ditt dricksvatten. Många brunnsägare tar bara prov på sitt dricksvatten då de känner smakförändringar, då vattnet luktar konstigt eller då vattnet börjar ändra färg. Men det kan vara problem med vattnet utan att du märker av det. Kontrollera därför ditt vatten minst var tredje år. Har du småbarn i familjen bör du vara extra noggrann med att ta vattenprov, eftersom små barn är mer känsliga för höga halter av vissa ämnen.

Det finns inga bidrag för att ta vattenprov eller åtgärda eventuella problem med enskilda dricksvattenbrunnar.

Vad är ett bra dricksvatten?

Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning:

Hur gör jag för att ta prov på mitt vatten?

Kontakta valfritt vattenlaboratorium och beställ provtagningsflaskor och följesedlar. Du får då även instruktioner för hur du ska ta vattenproverna. Tänk på att flaskorna ska förvaras kylda ända fram till inlämningsstället. Laboratoriet undersöker om vattnet innehåller bakterier eller andra mikroorganismer och om vattnets kemiska egenskaper gör det lämpligt som dricksvatten.

Åtgärder vid dåligt vatten

Om provsvaret visar att du har dåligt dricksvatten bör du som brunnsägare göra något åt det. Det är viktigt att åtgärderna blir fackmannamässigt utförda. Det är relativt vanligt att man behöver täta brunnens övre delar och lock, där ytligt vatten kan rinna in och försämra dricksvattnet. Ibland beror vattnets dåliga kvalitet på förorening från till exempel avlopp och då är det avloppsanläggningen som bör åtgärdas. För att åtgärda problem med vattnets kemiska egenskaper behöver man ibland installera filter. Kontakta en fackkunnig filterleverantör för att diskutera detta.

För mer information

Livsmedelsverket har tagit fram två broschyrer med goda råd till enskilda brunnsägare:

Läs mer om brunnar och dricksvatten på SGU:s webbplats www.sgu.se Länk till annan webbplats.

Om vattnet i din brunn sinar

Du är själv ansvarig för ditt dricksvatten. Kommunen uppmanar dig som har en enskild brunn att vara vaksam på indikationer om minskad kapacitet och i god tid planera för eventuella åtgärder. Detta gäller speciellt dig med verksamhet som kräver stora mängder vatten som till exempel djurhållning.

Om du börjar se tecken på minskad vattentillgång bör du vara sparsam med vattnet innan det tar slut i brunnen.

Om du får slut på vatten finns olika alternativ att gå tillväga. Alla alternativ kan dock komma att kosta dig pengar:

  • Kontakta grannar för samverkan, ibland skiljer sig tillgången på vatten även inom ett mindre område. Fyll på vattendunkar hos grannen. Kanske går det att dra en slang från grannens brunn.
  • Överväg att borra en ny brunn eller borra djupare. Ta kontakt med en certifierad brunnsborrare för att få hjälp.
  • På Jaktstigen i Härnösand har HEMAB en station för husvagns- och husbilsägare där de kan lämna sitt gråvatten. Där kan du också fylla dunkar och liknande med färskvatten. Det är öppet dygnet runt och är kostnadsfritt. Lite längre bort finns en vattenkiosk. Där kan du tanka större mängder vatten. För att använda den kontaktar du Hemabs kundservice, telefon: 0611-55 75 00. Du får teckna ett abonnemang för vattenkiosken och kan sedan tanka vatten. Betalningen sker via faktura och baseras på hur mycket du har tankat.

Registrera din brunn

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) har ett register över brunnar. Genom att registrera din brunn bidrar du till en bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden i Sverige. Den informationen är viktig lokalt, till exempel för kommunerna som planeringsunderlag för VA-utbyggnad och framtida behov av dricksvatten, men också nationellt för övervakningen av grundvattennivåer och vattenflöden.

Här kan du registrera din brunn Länk till annan webbplats.

Kommunalt dricksvatten

Härnösands Energi och Miljö AB (HEMAB) ansvarar för den kommunala vatten- och avloppsverksamheten.

Om du har kommunalt vatten och har frågor om vattnet eller vill lämna klagomål ska du kontakta HEMAB. Länk till annan webbplats.

Vattenskydd

Vattenskyddsområden finns till för att skydda vårt dricksvatten. Kommunens största vattenverk, som levererar dricksvatten till centrala Härnösand, får sitt råvatten från ytvattentäkten Bondsjön och Långsjön. Det finns ytterligare sex kommunala vattenverk, samtliga borrade vattentäkter. Huvudman är Härnösand Energi och Miljö, HEMAB. Länk till annan webbplats.

I kommunen finns även ett antal privata vattentäkter där vattenuttaget är större än 10 m³/dygn eller som försörjer fler än 50 personer. Utöver detta finns en mängd mindre enskilda brunnar.

Kommunens ytvattentäkt som försörjer Härnösands tätort samt vattentäkten i Viksjö och Brunne har fastställda skyddsområden med skyddsföreskrifter. HEMAB jobbar f.n. aktivt med att ta fram skyddsföreskrifter för övriga allmänna vattentäkter samt revidera äldre, befintliga vattenskyddsområden med skyddsföreskrifter, så de uppfyller dagens krav för ett långsiktigt skydd.

Läs om Bondsjö, Viksjö och Brunne vattenskyddsområde på Hemab:s hemsida. Länk till annan webbplats.