Vattenvård

Vattenvård syftar till ett ekologiskt hållbart nyttjande och bevarande av våra hav, sjöar och vattendrag. Det kan t.ex. vara att minska övergödningen, kalka försurade sjöar eller återställa lekplatser för fisk.

Vattenvård

Härnösands kommun ligger vid kusten och har många vattendrag och sjöar.

Samhällsförvaltningen är på olika sätt inblandad i frågor gällande till exempel skydd av dricksvatten, förhindra försurning och övergödning av vattendrag och att kontrollera vattenkvalitén på de kommunala strandbaden. Det är av vikt att statusen i våra vatten inte försämras.

Vattendelegationen för Bottenhavets vattendistrikt har en ny förvaltningsplan för sitt område. Den gäller för åren 2022-2027.

Läs mer:
Vattenmyndigheternas hemsida Länk till annan webbplats.

Härnösands kommun kommer aktivt, och i samråd med länsstyrelsen, att arbeta utifrån den åtgärdsplan som fastställts av Vattenmyndigheten. Vi bevakar att
miljökvalitetsnormerna följs i våra ärenden, både när vi hanterar planer och
när vi bedriver tillsyn.

Nedre Ångermanälven

Samordnad recipientkontroll

Verksamhetsutövare med större utsläpp av behandlat avloppsvatten till nedre Ångermanälven har åtminstone sedan 1975 finansierat och samordnat provtagningar och analyser. Kontrollprogrammet omfattar ett flertal årliga provtagningar av vatten, som analyseras med avseende på fysikaliska och kemiska parametrar. Även bottenfauna analyseras.

De verksamhetsutövare inom Härnösands kommun som är med i den samordnade recipientkontrollen för nedre Ångermanälven är Härnösand Energi och Miljö AB.

Läs mer:
Recipientkontroll för Nedre Ångermanälven 2020 Pdf, 1.7 MB.