Vattentjänstplan

Här kan du läsa om det pågående arbetet med att ta fram en vattentjänstplan för Härnösands kommun.

Flygbild över centrala Härnösand.

Sedan 1 januari 2023 gäller ändringar i Lagen om Allmänna Vattentjänster (LAV), där det framgår att det ska finnas en aktuell vattentjänstplan i varje kommun (2006:412, 6 a §).

Härnösands kommun har under 2023 arbetat med att ta fram en vattentjänstplan. Syftet är att öka allmänhetens insyn och möjlighet att påverka den kommunala planeringen i hur behovet av allmänna vattentjänster i kommunen ska tillgodoses.

Nu finns ett förslag till en vattentjänstplan för Härnösands kommun som du har möjlighet att tycka till om i ett samråd. Samrådet pågår mellan 10 februari och 9 mars 2024.

Kontaktperson är hållbarhetsstrateg Daniel Johannsson som samordnar kommunens berörda parter i arbetet med vattentjänstplanen. Vid eventuella frågor ring 0611-34 82 89 eller skicka e-post till strasam@harnosand.se.

Vad är en vattentjänstplan?

En vattentjänstplan ska visa en kommuns långsiktiga planer för att tillgodose behovet av allmänna vattentjänster och redogöra för åtgärder som behöver vidtas för att den allmänna anläggningen ska fungera vid skyfall.

Planen ska även öka berörda och allmänhetens insyn och möjlighet att påverka den kommunala planeringen i hur behovet av allmänna vattentjänster i kommunen ska tillgodoses.

Kommunens översiktsplan 2040 har beaktats vid framtagandet av vattentjänstplanen.

Vattentjänstplan - samrådsversion

Förslaget till vattentjänstplan finns tillgängligt från den 10 februari 2024 till och med den 9 mars 2024, på följande platser:

Samrådet annonseras i Tidningen Ångermanland och på Härnösands kommuns websida för att nå ut till allmänheten och berörda fastighetsägare.

Vattentjänstplanen består av följande dokument:

I dokumentet ingår följande bilagor:

  1. Undersökning av behov av strategisk miljöbedömning
  2. Områdesbeskrivningar av VA-planområden

Vattentjänstplan - lämna synpunkter

Synpunkter på vattentjänstplanen lämnas senast 9 mars 2024, och ska lämnas skriftligen via e-post eller post. Inkomna synpunkter sammanställs och bemötes i en samrådsredogörelse.

Ange diarienummer KS2023:000536 Vattentjänstplan i försändelsen.

Synpunkter via e-post: strasam@harnosand.se

Synpunkter via post: Härnösands kommun, Enheten för strategisk samhällsutveckling, 871 80 Härnösand.

Vattentjänstplan - undersökningssamråd med Länsstyrelsen Västernorrland

Yttrande från Länsstyrelsen Västernorrland avseende undersökningssamråd hämtas i samband med samråd av planförslaget.

Härnösands kommuns bedömning är att vattentjänstplanens genomförande inte medför sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i Miljöbalken 6 kap.

Undersökningen om betydande miljöpåverkan finns som bilaga i planförslaget och utgår från planens genomförande i sin helhet på en övergripande nivå. Respektive åtgärder ansvarar för vidare behov av närmare utredningar och frågor i kommande utrednings- och byggnationsfas.

Beslut som följer kommunens ställningstagande om att planen inte antas medföra betydande miljöpåverkan tas av kommunfullmäktige i samband med antagandet av planen, då detta ställningstagande kommer ligga som en bilaga i planen vid antagande.