Ansökan - anmälan för ny eller ändrad avloppsanordning

Om du ska anlägga en ny avloppsanläggning ska du söka tillstånd eller göra en anmälan till samhällsnämnden. Du måste ha tillstånd om du ska ansluta en vattentoalett till avloppsanläggningen. Om du endast ska koppla bad-, disk- och tvättvatten till avloppsanläggningen gör du en anmälan till samhällsnämnden. I ansökan ska det finnas ett förslag på hur avloppsfrågan ska lösas.

Anmälan om ändring behöver inte göras vid byte av slamavskiljare eller tilloppsledningar för anläggning
med tillstånd.

Checklista så här ansöker du om eget avlopp

1. Välj plats för avloppsanläggningen

Regler och information om var du ska placera avloppet hittar du här:

2. Kontakta samhällsförvaltningen

Kontakta oss på samhällsförvaltningen, så kan vi diskutera om var du ska placera ditt avlopp och hur du går tillväga för att göra provgropar, innan du anlägger ditt avlopp.

Telefon växel: 0611-34 80 00

4. Lämna in ansökan med tillhörande bilagor och teknisk beskrivning

Tänk på att vara noga med att fylla i all information eftersom kompletta handlingar ger snabbare handläggning.

5. Vänta på beslut

Du får inte börja bygga avloppsanläggningen innan du fått ett godkännande från samhällsförvaltningen. Beslutet skickas ut i ett brev. Om du börjar bygga din avloppsanläggning innan du har fått ett godkännande från samhällsförvaltningen kan du få betala en miljösanktionsavgift.

6. Bygga och dokumentera

Vid grävningsarbetena ska du fotografera olika moment i byggprocessen innan anläggningen grävs över.

7. Slutredovisa

På blanketten, "Slutredovisning av enskilt avlopp" intygar du att anläggningen utförts enligt det beslut du fick från samhällsförvaltningen. Bilderna från byggprocessen ska du skicka tillsammans med slutredovisningen till samhällsförvaltningen, antingen med vanlig post eller e-post.

Slutredovisning av enskilt avlopp

Bilagor och teknisk beskrivning

Med ansökan ska det bifogas de obligatoriska handlingarna vilket inkluderar teknisk beskrivning, vattentäktsredovisning, situationsplan och siktanalys.

Bilagor

Siktanalys är en undersökning där man tar jordprover och skickar till ett laboratorium som gör en analys, mer information och exempel på laboratorium finns nedan i fliken "jordprovsanalyser"

Situationsplan visar mark och hus sett ovanifrån där markerar du tydligt ut den nya åtgärden i förhållande till redan existerande byggnader. Här kan du läsa mer om situationsplanen Länk till annan webbplats.

I bygg- och exploateringskartan kan du hämta ut en skalenlig karta i 1:500, skriv sedan ut denna och markera ut åtgärderna. I menyn till höger markerar du i "fastighetsgränser", längst upp till vänster väljer du skala.

Bygg- och exploateringskartan

Teknisk beskrivning

Teknisk beskrivning slamavskiljare infiltration

Teknisk beskrivning slamavskiljare modulinfiltration

Teknisk beskrivning slamavskiljare modulmarkbädd

Teknisk beskrivning slamavskiljare markbädd

Teknisk beskrivning sluten tank

Teknisk beskrivning minireningsverk grusfilter

Jordprovsanalyser

Nedanstående företag gör jordprovsanalyser på laboratorium:

Tyréns
Adress: Box 28, 851 02 Sundsvall
Besöksadress: Skolhusallén 9
Telefon: 060 – 789 39 00

NCC roads AB
Adress: Råsta (Norra vägen), 856 50 Sundsvall
Telefon 060-10 26 96

Peab asfalt AB
Adress: Norra vägen 22, 856 50 Sundsvall
Telefon: 060 – 67 88 50

Provgrop
För att bedöma vilken typ av avloppsreningsanläggning som lämpar sig på din tomt behöver du information om mark och vatten på din tomt. Den vanligaste metoden för detta är att gräva en eller flera provgropar.

Läs mer om provgropar på Avloppsguidens hemsida Länk till annan webbplats.

Film: Förundersökning markbaserad rening Länk till annan webbplats.

Konsultlista för utredning beträffande skyddsavstånd

Geohjälp
Maria Åström
Glömsta 112, 860 40 Indal
070 – 66 73 949

Structor Norr AB
Norra Järnvägsgatan 1
Box 267, 852 31 Sundsvall
070 – 191 68 20

Tyréns
Per-Olof Sjödin
Skolhusallén 9
Box 28, 851 02 Sundsvall
060 – 789 39 20

WSP Samhällsbyggnad
Joakim Alström
Landsvägsallén 3
Box 758, 851 22 Sundsvall
010 – 722 66 65