Teknisk beskrivning modulmarkbädd

Detta är en bilaga som du kan behöva bifoga i samband med att du anmäler eller ansöker om ny eller ändrad avloppsanordning. Din avloppsanläggning beskriver du utförligt i den tekniska beskrivningen. Från huset leds avloppsvattnet först till en slamavskiljare (mekanisk rening). Därifrån leds avloppsvattnet till en modulmarkbädd (efterbehandling).

Moduler kallas även kompaktfilter/kassetter och det finns många olika typer och fabrikat på marknaden. I modulen sker en rening av avloppsvattnet enligt samma princip som i en markbädd eller infiltration, vattnet rinner vertikalt genom ett bärarmaterial. Modulerna kan liknas vid en konstgjord markbädd och läggs ofta ut på en bädd av sand eller ett spridningslager med bergkross.

Bifoga

1. Profilskiss: (genomskärning utsläppsdel), alternativt utförs enligt fabrikantens typritning
2. Situationsplan: Avloppsanläggningens läge. Rita in vart varje del i avloppsanläggningen ska placeras.
Markera samtliga vattenbrunnar inom 150 meter.
Befintliga och planerade byggnader.
Fastighetsgränser.
Eventuell bergvärmeanläggnings placering redovisas på tomtkarta med byggnader, vägar, vattenbrunnar etc.

Karta för att använda till situationsplan kan du hämta från vår e-tjänst bygg- och exploateringskartan.