Teknisk beskrivning infiltration

Detta är en bilaga som du kan behöva bifoga i samband med att du anmäler eller ansöker om ny eller ändrad avloppsanordning. I en infiltrationsanläggning renas vattnet genom att det rinner genom naturliga jordlager och sprids via marken till grundvattnet. I marken sker naturlig rening av vattnet genom biologiska, fysikaliska och kemiska processer.

Bifoga
1. Profilskiss: (genomskärning utsläppsdel), alternativt utförs enligt Naturvårdsverkets faktablad 4 om
infiltrationsanläggningar
2. Situationsplan: Avloppsanläggningens läge. Rita in var varje del i avloppsanläggningen ska placeras.
Markera samtliga vattenbrunnar inom 150 meter.
Befintliga och planerade byggnader.
Fastighetsgränser.
Eventuell bergvärmeanläggnings placering redovisas på tomtkarta med byggnader, vägar, vattenbrunnar etc.

Karta för att använda till situationsplan kan du hämta från vår e-tjänst bygg- och exploateringskartan.