Teknisk beskrivning modulinfiltration

Detta är en bilaga som du kan behöva bifoga i samband med att du anmäler eller ansöker om ny eller ändrad avloppsanordning. Din avloppsanläggning beskriver du utförligt i den tekniska beskrivningen. Från huset leds avloppsvattnet först till en slamavskiljare (mekanisk rening). Därifrån leds avloppsvattnet till en modulinfiltration (efterbehandling).

Moduler kallas även kompaktfilter/kassetter och det finns många olika typer och fabrikat på marknaden. I modulen sker en rening av avloppsvattnet enligt samma princip som i en infiltration, vattnet rinner vertikalt genom ett bärarmaterial.

Bifoga

1. Fabrikantens typritning
2. Situationsplan: Avloppsanläggningens läge. Rita in var varje del i avloppsanläggningen ska placeras.
Markera samtliga vattenbrunnar inom 150 meter.
Befintliga och planerade byggnader.
Fastighetsgränser.
Eventuell bergvärmeanläggnings placering redovisas på tomtkarta med byggnader, vägar, vattenbrunnar etc.

Karta för att använda till situationsplan kan du hämta från vår e-tjänst bygg- och exploateringskartan.