Teknisk beskrivning markbädd

Detta är en bilaga som du kan behöva bifoga i samband med att du anmäler eller ansöker om ny eller ändrad avloppsanordning. Om marken på din fastighet inte är lämplig för infiltration kan markbädd vara ett alternativ.

En markbädd fungerar som en infiltrationsanläggning men reningen sker i ett uppbyggt sandlager istället för i markens naturliga jordlager. I botten på sandlagret samlas det vatten som inte rinner vidare ner i marken och leds exempelvis ut till ett dike.

Bifoga

1. Profilskiss: (genomskärning utsläppsdel), alternativt utförs enligt Naturvårdsverkets faktablad 5
2. Situationsplan: Avloppsanläggningens läge. Rita in vart varje del i avloppsanläggningen ska placeras.
Markera samtliga vattenbrunnar inom 150 meter.
Befintliga och planerade byggnader.
Fastighetsgränser.
Eventuell bergvärmeanläggningens placering redovisas på tomtkarta med byggnader, vägar, vattenbrunnar etc.

Karta för att använda till situationsplan kan du hämta från vår e-tjänst bygg- och exploateringskartan.