Enheten för Anhörig- och närståendestöd

Anhörigcentrum.

Enheten vänder sig till anhöriga och närstående i alla åldrar. Det spelar ingen roll vad den närstående har för sjukdom eller funktionsnedsättning. Barn vars föräldrar är sjuka eller funktionsnedsatta kan även höra av sig.

Läs vår broschyr

Anhörig- och närståendestöd Pdf, 553.8 kB.

Vad erbjuder enheten

Enheten erbjuder:
  • Enskilda stödsamtal.
  • Anhöriggrupper, stödgrupper vid olika sjukdomar för att få träffa andra i liknande situation.
  • Information om vart man kan vända sig för att få stöd och hjälp från andra verksamheter inom kommunen och externt.
  • Känslomässig avlastning och kunskaper för att kunna hantera den nya livssituationen.

Enhetens värdegrund

Verksamheten ska utgå från ett salutogent perspektiv, där fokus ligger på friskhetsfaktorer. Det salutogena perspektivet innebär att det friska hos klienter och anhöriga ska stödjas och vara utgångspunkten i arbetet. Det gäller att bidra med stöd så att anhöriga kan känna begriplighet och hanterbarhet i tillvaron trots att de befinner sig i en ansträngd situation. Finns begriplighet och hanterbarhet kommer de också att se det meningsfulla i deras rådande situation. När det gäller de närstående (klienterna) så handlar det om att ge dem begriplighet och hanterbarhet så att även de känner meningsfullhet i kontakten med vår enhet.

Vår verksamhet ska i de fall den riktas till klienter vara personcentrerad och utgå från individens förutsättningar, engagemang och intressen. Anhörigstödet som ges ska vara individuellt anpassat, dvs. utgå från den anhörige som person. Anhörigstödet ska också vara präglat av flexibilitet och kunna förändras över tid.

När behov av stort individuellt stöd finns och situationen inte beror på anhörigvårdarrollen ska den anhörige få hjälp med kontakt med kurator, psykolog eller liknande som har som yrke att ge stödjande samtal, terapi etc. detta är viktigt utifrån att tillgänglighet måste vara stor och kunskap måste kunna inhämtas då ett terapeutiskt samtalsstöd ges. Terapi är en behandling och ska således inte utföras av kommunens anhörigstöd. Vår enhets syfte är att stödja den anhörige i sin roll som anhörigvårdare och fånga upp behov av mer ingående behov av enskilt stöd. Här handlar det om att leda kunder rätt.

Kontaktuppgifter Enheten för Anhörig- och närståendestöd

Enhetschef
Telefon: 0611-34 82 32

Anhörigkonsulent
Telefon: 0611-34 83 41, 0611-34 84 49

Enheten för Anhörig- och närståendestöd
Köpmangatan 12
Härnösand