Vem är anhörig?

I begreppet anhörig menas personer som vårdar eller stödjer närstående. Närstående är den som tar emot omsorg, vård och stöd.

Anhöriga till personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning, långvarig psykisk eller fysisk sjukdom, missbruk eller beroendeproblematik. Anhörigstödet riktar sig även till föräldrar vars barns problematik stämmer in på något av detta. Barn som vårdar och stöttar föräldrar med problematik utifrån ovan omfattas också av rätten till anhörigstöd.

Anhörigvårdare

Socialnämnden ska ge stöd för att underlätta för personer som vårdar en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har funktionsnedsättning. Detta enligt socialtjänstlagen, 5 kapitlet 10 §.

Det kan handla om:

  • Information om möjligheter och villkor för att få stöd.
  • Information om den närståendes sjukdom, funktionsnedsättning eller missbruk.
  • Enskilda samtal och samtal i grupp.
  • Information om insatser och hjälp andra enheter kan bistå med i den nya livssituationen

Den anhörige bestämmer själv sin delaktighet
Uppgiften att vara anhörigvårdare är frivillig. En anhörig bestämmer själv hur stort ansvar han eller hon vill ta för att vårda och stödja en närstående. All verksamhet inom socialförvaltningen ska därför låta den anhörige själv avgöra sin roll och vilken omfattning den ska ha.

Socialförvaltningen ska inte bidra till press
Socialförvaltningen ska acceptera den anhöriges beslut kring delaktigheten som anhörigvårdare. Det är viktigt att den anhörige inte ska känna någon press kring ett större eller mindre engagemang som anhörigvårdare.