Anhörigpolicy

Utifrån att Socialnämnden ska erbjuda anhörigstöd enligt Socialtjänstlagen har Socialnämnden tagit fram en anhörigpolicy för Socialförvaltningen.

Anhörigpolicys innebörd

Alla verksamheter inom socialförvaltningen ska sträva efter att organisationen är anhörigvänlig. Detta innebär följande att:

  • All personal i förvaltningen ska känna till och kunna ge information om enheten för anhörig och närståendestöd.
  • De anhöriga ska ses som samverkansparter och deras kunskaper ska tas tillvara.
  • Ett övergripande anhörigråd med anhörigrepresentanter från hemtjänst, särskilt boende och kommunala pensionärsrådet ska finnas. Detta samordnas via enheten för anhörig och närståendestöd.
  • Socialtjänstens personal bör uppmärksamma anhörigas och närståendes utsatthet för hot och våld.
  • Den enskilde ska lämna samtycke innan information om dennes livssituation och personliga förhållanden lämnas till anhöriga.

Anhörigpolicyns mål och syften

  • Anhöriga inom hela socialtjänstens verksamhetsområde omfattas av anhörigpolicyn. Omsorg av funktionsnedsatta, individ– och familjeomsorg och äldreomsorg.
  • Samverkan med hälso-och sjukvården för att nå anhöriga i tidigt skede.
  • Utveckla ett anhörigvänligt bemötande av anhöriga i socialförvaltningen.
  • Syftet är att minska anhörigas fysiska och psykiska belastning. Vidare syftar det till att förbättra deras livssituation och minska deras ohälsa.