Folkhälsoarbete

Folkhälsomål

Kommunens folkhälsoarbete utgår från de målområden som beslutats av Regeringen. Det övergripande nationella folkhälsomålet är att "skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen".

Folkhälsa ur ett socialt perspektiv 2024 - 2027

Alla invånare i Härnösands kommun ska ha rätt till en god och jämlik hälsa. Barn och ungdomar är prioriterade. Därför ska barnkonventionens synsätt genomsyra det ordinarie arbetet inom kommunens alla förvaltningar och verksamheter. Folkhälsoplanen ska ligga till grund för folkhälsoinsatser inom kommunen och i samverkan med andra organisationer.

Folkhälsa ur ett socialt perspektiv 2024-2027 prioriterar följande nationella målområden:

  • Det tidiga livets villkor
  • Utbildning, arbete och försörjning
  • Levnadsvanor
  • Kontroll, inflytande och delaktighet
  • Boende och närmiljö.

Folkhälsoarbetet ska tillsammans med trygghetsskapande-, vålds- och brottsförebyggande samt suicidpreventivt arbete och jämställdhetsintegrerade styrning bidra till den sociala hållbarheten i kommunen.

Under Ett tryggare Härnösand kan du läsa mer om kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete som är nära sammanflätat med folkhälsoarbetet.