Svanen 1

Planområdet markerat i blått på en satellitbild

Detaljplaneområde för Svanen 1

Intill E4 utreds lämpligheten för bostäder i en ny detaljplan

Bakgrund

På fastigheten finns idag en äldre användningsbestämmelse (allmänt ändamål) som inte används idag och i planarbetet ska det undersökas om platsen är lämplig för bostäder i stället.

Samråd

Ett planförslag har varit ute på samråd under hösten 2020 och syftet med planförslaget var att möjliggöra flerbostadshus, med hänsyn till platsens förutsättningar och framträdande läge i stadsbilden. Arbetet pågår nu med att arbeta fram handlingar inför granskning. Planarbetet inväntar just nu en dagvattenutredning för att kunna komma vidare i planarbetet.

Planförslaget hanteras med standardförfarande Länk till annan webbplats..

Illustration över planprocessen

Samrådstiden har passerat och möjligheten att lämna synpunkter är förbi. Nu pågår arbete med att gå igenom yttrandena och se över detaljplaneförslaget inför granskningen.

Har du lämnat en synpunkt?

Efter samrådstidens utgång går kommunen igenom inkomna synpunkter och ser över om eventuella revideringar av detaljplaneförslaget är aktuellt. Efter samrådet sker en granskning av detaljplaneförslaget.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Alla yttranden som inkommer till kommunen är offentliga handlingar och kan därför lämnas ut om någon begär det. Härnösands kommun behandlar dina personuppgifter, i samband med yttranden, i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om GDPR.

Har du frågor om detaljplanen?

Kontakta:

Linda Johansson
Planarkitekt
Telefon: 0611-34 81 27
E-post: planarenden@harnosand.se