Smitingen

flygbild över en sandstrand i en havsvik

Ett flygfoto över Smitingens havsbad, planområdet till höger i bild

En detaljplaneändring har blivit uppstartad för att ändra del av detaljplanen för Smitingen för att utveckla till en naturcamping

Planförslaget

Syftet med ansökan är att ändra en del av detaljplanen för att möjliggöra för enklare stugor samt tält- och uppställningsplatser för husbilar och husvagnar.

Den detaljplan som idag gäller för området pekar ut aktuellt område som Rc vilket innebär campingplats med mark avsedd för husvagnsplatser och tältplatser samt erforderliga servicebyggnader. Strandskyddet är upphävt inom hela planområdet.

Planområdet ligger intill Smitingens havsbad som är ett stort och växande besöksmål i Härnösand cirka 6 km öster om stadens centrum.

Planförslaget hanteras med ett standardförfarande i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900).

Översiktsplanen

I kommunens översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige den 26 september 2022 är området utpekat som utvecklingsområde för natur och friluftsliv – camping med ställningstagandet att området ska utvecklas till en naturcamping med hänsyn till och samspel med naturmiljön.

I översiktsplanen står även att vid utveckling av Smitingens campingområde ska naturmiljöerna ses som en resurs och ett värde att värna om för att bibehålla platsens attraktivitet. Även förutsättningarna för kollektivtrafik och bättre trafikinfrastruktur för gång- och cykel måste utredas för att möjliggöra hållbart resande till Smitingen.

Samhällsförvaltningen bedömer att planförslaget stämmer överens med översiktsplanen.

Standardförfarande

Förfarande - inför samråd

Arbete pågår med att ta fram ett första planförslag

Har du frågor om detaljplanen?

Kontakta:

Malin Nyberger
Planarkitekt
Telefon: 0611-34 81 62
E-post: planarenden@harnosand.se

Planhandlingar

Beslut om planbesked

Planbesked 2023-09-12 Pdf, 632.5 kB.