Saltvik 2:23, 2:43 och del av Saltvik 2:35

Planområdet

Planområdet markerat i blått, intill Hamnleden i syd och Saltviksvägen i öst

Ett planärende har blivit uppstartat för att möjliggöra handelsändamål på en tidigare planlagd industrifastighet i Saltvik

Planförslaget

Syftet med planen är att utreda möjligheten att planlägga området för handelsändamål för att kunna bygga lokaler för detaljhandel.

Planområdet är cirka 2,2 hektar (22 200 m2) stort och ligger knappt 4 km nordväst om Härnösands centrala delar, i direkt anslutning till E4 i väster och Hamnleden i söder.

Planförslaget hanteras med ett standardförfarande i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900).

Översiktsplanen

I kommunens översiktsplan är området utpekat som Pågående verksamheter och industri - Företagsområde med ställningstagandet:

”Företagsområdena är viktiga platser för näringslivsutveckling och som stora arbetsplatser. Områdena ska möjliggöra för ytkrävande och/eller störande industrier och verksamheter. Kan innefatta ex. storskalig handel och produktionsindustri. Transportinfrastruktur för person och godstrafik samt god elförsörjning är särskilt viktigt till dessa områden.”

Samhällsförvaltningen bedömer att planförslaget stämmer överens med översiktsplanen.

Tidplan

Planarbetet startar upp under våren 2024. Arbete kommer pågå under 2024 med att ta fram de utredningar och underlag som krävs för detaljplanen. Tid för samråd förväntas vara under Q1 2025.

Förfarande - inför samråd

Arbete pågår med att ta fram ett första planförslag

Planhandlingar

Har du frågor om detaljplanen?

Kontakta:

Hanna Krämmer
Plansamordnare
Telefon: 0611-34 81 26
E-post: planarenden@harnosand.se