Nickebostrand 2

Planområdet

Översiktsbild över planområdet

Nickebostrand 2 ska planläggas för blandad bostadsbebyggelse i samklang med natur- och friluftsliv

Planbesked

Positivt beslut om planbesked togs 22 september 2022. Det innebär att samhällsnämnden avser påbörja en detaljplaneprocess för området.

Planförslaget

Planen syftar till att möjliggöra för blandad bostadsbebyggelse med friliggande tomter, rad/kedjehus och flerfamiljshus. Inom området ska det även utredas en plats för förskola och/eller äldreomsorg. Det ska även utredas för möjligheten till enklare samhällsservice så som matbutik och mindre icke störande verksamheter så som frisör eller kaféverksamhet.

Detaljplaneprocessen är i tidigt skede och arbetet pågår med att beställa utredningar och ta fram ett samrådsunderlag.

Planområdet ligger ungefär 3 kilometer söder om Härnösands centrum. Planområdet är en del av den större fastigheten Ön 2:51 och aktuellt område omfattar drygt 30 hektar. Härnösands kommun är markägare.

Området saknar i dagsläget detaljplan och består till större delen av blandad löv- och barrskog.

Översiktsplanen

Kommunens översiktsplan (2011–2025) har pekat ut området som utvecklingsområde för boende. Under beskrivningen av området står att öster och norr om befintligt bostadsområde (Nickebostrand etapp 1) finns det finns goda förutsättningar att planera för ytterligare cirka 80–100 friliggande bostäder.

Nytt förslag till översiktsplan för 2040 föreslår även den bostadsbebyggelseutveckling inom Nickebostrand 2 för att möjliggöra för fler havs- och tätortsnära bostäder. I utvecklingen av området står det att närheten till Vårdkasens friluftsområde ska utnyttjas och möjligheten att ha anslutningsspår för motion och friluftsliv ska utredas och integreras med kommande bostäder. Kring och emellan ny bebyggelse måste grönstruktur bevaras för att skydda platsens upplevelsevärden. Där det är möjligt i förhållande till befintliga bostäder ska gröna korridorer leda ner till vattnet för att möjliggöra passager för allmänhet, djur- och växtliv.

Samhällsförvaltningen bedömer att planförslaget stämmer överens med översiktsplanen.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss på planavdelningen!

Förfarande - inför samråd

Arbete pågår med att beställa utredningar och ta fram ett första planförslag

Planhandlingar

Planbesked
Planbesked 2022-09-22 Pdf, 287.7 kB.

Utredningar
Naturvärdesinventering 2023-09-25

Har du frågor om detaljplanen?

Kontakta:

Thomas Indseth-Nylund
Planarkitekt
Telefon: 0611-34 81 16
E-post: planarenden@harnosand.se