Äland 25:1 m.fl.

Planområde

Aktuellt område för ny detaljplan

Planförslaget

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för bostadsbebyggelse i form av radhus/kedjehus. Totalt planeras för cirka 12 tomter. Exakt exploatering fastställs senare i planprocessen, men radhus är huvudsyftet då Älandsbros tätort saknar radhusbebyggelse i någon större utsträckning. Tanken är att säkerställa strandskyddet närmast vattnet genom att planlägga för natur.

Planområdet ligger i södra delen av Älandsbro cirka 9 km norr om
Härnösand.

Kommunen och sökande har gemensamt kommit fram till att det första stegen i planprocessen blir att be Länsstyrelsen och eventuella berörda myndigheter att bedöma strandskyddsfrågan för planområdet och klargöra denna fråga i ett planeringsbesked Länk till annan webbplats. innan ett mer detaljerat planförslag tas fram. Begäran av planeringsbesked skickades till Länsstyrelsen juni 2022.

Översiktsplanen

I gällande översiktsplan, antagen av Kommunfullmäktige den 30 maj 2011, aktualitetsförklarad våren 2016, pekas området ut som glesbygd/jordbruk. Detaljplanen anses därför inte vara helt i linje med översiktsplanen. Då föreslagen bebyggelse ligger i direkt anslutning till befintlig bebyggelse inom tätorten anses det ändå lämpligt att pröva åtgärden.

Detaljplanen planeras att handläggas med ett utökat förfarande enligt plan- och bygglagen Länk till annan webbplats. (2010:900).

Begäran om planeringsbesked

Härnösands kommun lämnade den 27 juni lämnat in en begäran om planeringsbesked till Länsstyrelsen kopplat till ett upphävande av strandskyddet. En begäran har
upprättats och gäller för fastigheterna Äland 25:1, 4:9, 4:13, 1:5<4 samt del
av 13:1. Syftet med begäran var att få klartecken i frågan om strandskyddet kan
upphävas inom delar av planområdet innan detaljplaneprocessen fortsätter.

Inför begäran om planeringsbesked ska kommunen ge berörda parter ges chans att lämna synpunkter på strandskyddsfrågan. Samrådet pågick mellan 25 maj till 15 juni. Kommunen har sammanställt inkomna synunkter i en samrådsredogörelse som finns bifogat nedan.

Beslut om planeringsbesked

Länsstyrelsen meddelade den 2022-08-30 att den planerade bebyggelsen i enlighet med projektförslaget strider mot länsstyrelsens ingripandegrunder vad avser strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken. Positivt planeringsbesked kan därför inte lämnas.

Planen ligger därför för närvarande vilande för att sökande ska utreda hur och om de vill gå vidare med detaljplanen.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss på planavdelningen!

Har du frågor om detaljplanen?

Kontakta: planarenden@harnosand.se