Äland 25:1 m.fl.

Planområde

Samråd kring begäran om planeringsbesked för fastigheten Äland 25:1 m.fl.

Planförslaget

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för bostadsbebyggelse i form av radhus/kedjehus. Totalt planeras för cirka 12 tomter. Exakt exploatering fastställs senare i planprocessen, men radhus är huvudsyftet då Älandsbros tätort saknar radhusbebyggelse i någon större utsträckning. Tanken är att säkerställa strandskyddet närmast vattnet genom att planlägga för natur.

Planområdet ligger i södra delen av Älandsbro cirka 9 km norr om
Härnösand.

Kommunen och sökande har gemensamt kommit fram till att det första stegen i planprocessen blir att be Länsstyrelsen och eventuella berörda myndigheter att bedöma strandskyddsfrågan för planområdet och klargöra denna fråga i ett planeringsbesked Länk till annan webbplats. innan ett mer detaljerat planförslag tas fram. Begäran av planeringsbesked skickas till Länsstyrelsen innan semestern.

Översiktsplanen

I gällande översiktsplan, antagen av Kommunfullmäktige den 30 maj 2011, aktualitetsförklarad våren 2016, pekas området ut som glesbygd/jordbruk. Detaljplanen anses därför inte vara helt i linje med översiktsplanen. Då föreslagen bebyggelse ligger i direkt anslutning till befintlig bebyggelse inom tätorten anses det ändå lämpligt att pröva åtgärden.

Detaljplanen planeras att handläggas med ett utökat förfarande enligt plan- och bygglagen Länk till annan webbplats. (2010:900).

Samråd kring begäran om planeringsbesked

Härnösands kommun avser att lämna in en begäran om planeringsbesked till
Länsstyrelsen kopplat till ett upphävande av strandskyddet. En begäran har
upprättats och gäller för fastigheterna Äland 25:1, 4:9, 4:13, 1:5<4 samt del
av 13:1.

Syftet med begäran är att få klartecken i frågan om strandskyddet kan
upphävas inom delar av planområdet innan detaljplaneprocessen fortsätter.

Inför begäran om planeringsbesked ska kommunen ge berörda parter ges chans att lämna synpunkter på strandskyddsfrågan. Samrådet ska pågå under minst 3 veckor och ärendet ska kungöras i lokaltidningen.

Under samrådstiden 25 maj till 15 juni 2022 finns begäran om planeringsbesked på kommunens hemsida, www.harnosand.se/detaljplanering samt på Sambiblioteket plan 4.

Har du synpunkter på planförslaget så skicka in dem senast den 15 juni 2022 till planarenden@harnosand.se eller till Härnösands kommun, 871 80 Härnösand. Både barn och vuxna får tycka till om planförslaget.

Efter samrådstiden utgång sammanfattas inkomna synpunkter och kommenteras av kommunen i en samrådsredogörelse för att därefter skickas till Länsstyrelsen för prövning.

Yttranden

Yttranden som inkommer till kommunen är offentliga handlingar och kan därför lämnas ut om någon begär det. Alla yttranden som inkommer under planprocessen sammanställs och finns tidvis publicerade på Härnösands hemsida och på Sambiblioteket plan 4.

Härnösands kommun behandlar dina personuppgifter, i samband med yttranden, i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss på planavdelningen!

Har du frågor om detaljplanen?

Kontakta:

Malin Nyberger
Planhandläggare
Telefon: 0611-34 81 62
E-post: planarenden@harnosand.se

Planhandlingar