Köpmannen 10

Fotografi från fasaden mot torget

Fasadens norra sida med utsikt över Stora torget

Ett planarbete har blivit uppstartat för att ändra detaljplanen för Köpmannen 10 för att utveckla fastigheten för boende och restaurangändamål

Planförslaget

Syftet med planarbetet är att utreda balkonger, terrass och takkupor på befintlig byggnad för att göra fastigheten bättre lämpad till bostäder om 3 våningar och blandad funktion i bottenplan. Åtgärderna ska utredas med hänsyn till kulturmiljön, närheten till Residenset och kringliggande miljöns känslighet i övrigt.

Planområdet är beläget i centrum i Härnösand, precis intill Stora torget och Residenset.

Planförslaget hanteras med ett standardförfarande i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900).

Översiktsplanen

I gällande översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige den 26 september 2022 i § 79, redovisas området som mångfunktionell bebyggelseyta - centrum med ställningstagandet att området ska fortsätta utvecklas med en blandning av småskalig handel, service tillsammans med bostäder. I centrum ska de allmänna platserna värnas högt och utvecklas därefter. Här är trygghet och tillgänglighet särskilt viktigt.

Samhällsförvaltningen bedömer att planförslaget stämmer överens med översiktsplanen.

Riksintressen

Området ligger inom riksintresse för kulturmiljö för centrala Härnösand. Intill fastigheten ligger även Residenset som är ett statligt byggnadsminne och förändringar på Köpmannen 10 måste därför göras med varsamhet.

Standardförfarande

Förfarande - inför samråd

Arbete pågår med att ta fram ett första planförslag. Tid för samråd beräknas vara vinter 2023

Har du frågor om detaljplanen?

Kontakta:

Sofia Carlsson
Planarkitekt
Telefon: 0611-34 81 12
E-post: planarenden@harnosand.se