Motorn 1 och 6

Översiktsbild över aktuella fastigheter för planarbetet markerat med stjärna på ett ortofoto

Planområdet markerat med en stjärna, Hernöverken

På Sälstens udde på del av fastigheterna motorn 1 och motorn 6 ska en ny detaljplan göras för att skapa en flexiblare användning för fastigheten

Planens syfte

På fastigheten finns idag en detaljplan som anger industri (J). Syftet med en ny detaljplan är att ändra användningsbestämmelsen för att möjliggöra för flexiblare användning som till exempel lättare industriverksamheter, kontor, fritidsändamål och möjligheten till ett café i området ska undersökas i planarbetet. 

Inför samråd

Samrådshandlingar håller på att arbetas fram. Med anledning av byggnadens speciella karaktär och ålder så ska en antikvarisk förundersökning tas fram och vara som underlag till det fortsatta planarbetet.

Förfarande - inför samråd

Arbete pågår med att ta fram ett första planförslag

Har du frågor om detaljplanen?

Kontakta:

Linda Johansson
Planarkitekt
Telefon: 0611-34 81 27
E-post: planarenden@harnosand.se