Älandsbro industriområde

Aktuellt planområde, Älandsbro

Samhällsnämnden har beviljat planbesked för Äland 1:46 m.fl.

Planförslaget

Syftet med detaljplanen är att säkerställa en möjlig vidareutveckling av Älandsbros industriområde och då samordna detta med intilliggande bostadsbebyggelse. Syftet är därmed att säkerställa en god logistik för trafik/transporter för industriområdet och samtidigt säkerställa en god ljudmiljö för bostäder. För bostadsbebyggelsen är även syftet att reglera byggnationerna efter verkligheten så att fastigheterna inte längre än planstridiga. Då järnvägen som går genom planområdet är nedlagd är även syftet att reglera in järnvägen till omkringliggande fastigheter så att spåret kan avvecklas helt på platsen. Syftet är även att se över fastighetsgränser och förhållandet till strandlinjen då landhöjningen har påverkat detta sedan den förra detaljplanen togs fram. Inkluderat i detta är att säkerställa allmänhetens tillgång till strandlinjen. Syftet är också att säkerställa att eventuella föroreningar inom området avhjälps.

Arbetet är uppstartat och arbete pågår med att ta fram underlag och skisser inför ett samrådsförslag. När ett planförslag finns att ta ställning till kommer samtliga handlingar att finnas här på hemsidan. Just nu pågår inmätningar av fastigheter, byggnader och vägar. Det genomförs även provtagning av bärighet i marken samt undersökning av eventuella miljöföroreningar. Tidigast sen höst 2022 kommer ett förslag till detaljplan att komma ut på samråd.

Översiktsplanen

I gällande översiktsplan, antagen av Kommunfullmäktige den 30 maj 2011, aktualitetsförklarad våren 2016, pekas området ut som tätortsbebyggelse och industri.

Detaljplanen planeras att handläggas med ett standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss på planavdelningen!

Har du frågor om detaljplanen?

Kontakta:

Malin Nyberger
Planhandläggare
Telefon: 0611-34 81 62
E-post: planarenden@harnosand.se