Sländan 45 m.fl.

Planområdet

Översiktsbild över planområdet

Ett planärende har blivit uppstartat för att möjliggöra bostäder med tillhörande parkeringsplatser och friytor med hänsyn till omkringliggande kulturmiljö

Planförslaget

Syftet med planen är att möjliggöra för bostäder med tillhörande parkeringsplatser och friytor. Bostäderna ska anpassas till omkringliggande omgivning gällande utformning och gestaltning. Husen på Sländan 44 och 45 ska bevaras och skyddas för dess kulturhistoriska värde men ska utredas för att vidareutvecklas för bostäder. På de övriga fastigheterna ska det utredas för ny bebyggelse för bostäder med tillhörande friyta och parkeringsytor.

Planområdet består utav fastigheterna Sländan S:2, 13, 43, 44 och 45 samt del av Sländan 38 och Ön 2:52. Planområdet ligger på ön i närheten av Högslättens idrottsområde och ligger cirka 1,3 km från torget via vägnätet.

Planförslaget hanteras med ett utökat förfarande i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900). Motiveringen till utökat förfarande är för att planområdet omfattas av kulturmiljö som enligt både Plan- och bygglagen samt Miljöbalken anses vara ett allmänt intresse.

Översiktsplanen

I gällande översiktsplan 2040, antagen av Kommunfullmäktige den 26 september 2022, redovisas områdets markanvändning som mångfunktionell bebyggelse. Motiveringen för mångfunktionell bebyggelse lyder:

”Mångfunktionella bebyggelseområden ska fortsätta utvecklas med en blandning av småskalig handel, service och kontor tillsammans med bostäder. Utvecklingen innefattar oftast förtätningsåtgärder, i dessa fall ska grönområden värnas och ny bebyggelse komplettera den befintliga. Smarta och yteffektiva parkeringslösningar ska premieras.”

Samhällsförvaltningen bedömer att planförslaget stämmer överens med översiktsplanen.

Tidplan

Tidplanen för ärendet är förväntat antagande Q4 2025.

Planhandlingar

Har du frågor om detaljplanen?

Kontakta:

Malin Nyberger
Planarkitekt
Telefon: 0611-34 81 62
E-post: planarenden@harnosand.se