Sjukhusområdet

Fotografi in mot fastigheter tagen från isen en solig dag

Ett planarbete har blivit uppstartat för att möjliggöra stadsutveckling på sjukhusområdet och Gådeåparken

Planförslaget

Syftet med detaljplanen är att upprätta en ny detaljplan för att möjliggöra för bostäder, park, centrumändamål och verksamheter. Gällande detaljplan för fastigheten är Härnösands äldsta och är från 1917 och ska ersättas med en ny.

Planområdet är beläget ca 1 kilometer från centrum i Härnösand.

Arbetet är uppstartat och arbete pågår med att ta fram underlag och skisser inför ett samrådsförslag. När ett planförslag finns att ta ställning till kommer samtliga handlingar att finnas här på hemsidan.

Översiktsplanen

I gällande översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige den 26 september 2022 i § 79, redovisas området som mångfunktionell bebyggelseyta med ställningstagandet att området ska fortsätta utvecklas med en blandning av småskalig handel, service och kontor tillsammans med bostäder. Samt att utvecklingen oftast innefattar förtätningsåtgärder och i dessa fall ska grönområden värnas och ny bebyggelse komplettera denbefintliga. Smarta och yteffektiva parkeringslösningar ska premieras.

Samhällsförvaltningen bedömer att planförslaget stämmer överens med översiktsplanen.

Förfarande - inför samråd

Arbete pågår med att ta fram ett första planförslag

Har du frågor om detaljplanen?

Kontakta:

Telefon växel: 0611-34 80 00
E-post: planarenden@harnosand.se