Sjukhusområdet

Fotografi in mot fastigheter tagen från isen en solig dag

Ett planarbete har blivit uppstartat för att möjliggöra stadsutveckling på f.d. sjukhusområdet.

Syftet med detaljplanen är att upprätta en ny detaljplan för att möjliggöra för bostäder, park och verksamheter. Gällande detaljplan för fastigheten är Härnösands äldsta och är från 1917 och ska ersättas med en ny.

Planområdet är beläget ca 1 kilometer från centrum i Härnösand.

Arbetet är uppstartat och arbete pågår med att ta fram underlag och skisser inför ett samrådsförslag. När ett planförslag finns att ta ställning till kommer samtliga handlingar att finnas här på hemsidan.

Översiktsplanen

I gällande översiktsplan, antagen av Kommunfullmäktige den 30 maj 2011, aktualitetsförklarad våren 2016, är området utpekat för tätortsbebyggelse. Inom området för tätortsbebyggelse finns verksamheter och bebyggelse av tätortskaraktär.

Planförslaget bedöms vara i linje med översiktsplanens intentioner.

Har du frågor om detaljplanen?

Kontakta:

Hanna Krämmer
Plansamordnare
Telefon: 0611-34 81 26
E-post: planarenden@harnosand.se