E4 Södra infarten

Översiktskarta över planområdet

Ungefärligt planområde för sträckan längs Södra infartan E4, ca 1,8 km

Ett planärende har blivit uppstartat för att skapa en detaljplan som överensstämmer med förslag till vägplan för del av fastigheterna Fastlandet 2:66 och Gådeå 4:32 m.fl. - E4 Södra infarten

Planförslaget

Planområdet omfattas av E4:ans södra del av genomfart Härnösand, sträckan mellan den hastighetsskylt som visar 50 i söder, i höjd med Lövudden, och korsningen mot Sida i norr, se figur ovan. Planområdet är knappt 2 kilometer långt och består till största delen av väg E4. Detaljplanen kommer utgå från vägplaneområdets sträckning och omfattning.

Syftet med planen är att skapa en detaljplan som överensstämmer med förslag till ny vägplan för området.

Planförslaget hanteras med ett samordnat förfarande Länk till annan webbplats. i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900).

Vägplanen

Trafikverket planerar för ett gång- och cykelstråk med tryggare passager över E4, södra delen genom Härnösand. För öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för de oskyddade trafikanterna som går och cyklar längs europavägen.

Här kan du läsa mer om Trafikverkets arbete med vägplanen Länk till annan webbplats..

Översiktsplanen

Kommunens översiktsplan, antagen i kommunfullmäktige § 79 den 2022-09-26, anger området som väg med ställningstagandet större transportled som är lokalt och regionalt viktig för förflyttning av personer och gods. Vägen är rekommenderad för farligt gods vilket innebär att Trafikverkets skyddsavstånd ska gälla för utveckling i anslutning till vägen. Vägen passerar genom Härnösands tätort vilket innebär att gång- och cykelvägar ska utvecklas för att skapa en tryggare trafikmiljö. Omkring området finns även markanvändning för mångfunktionell bebyggelse och gång- och cykelväg.

Samhällsförvaltningen bedömer att planförslaget stämmer överens med översiktsplanen.

Har du frågor om detaljplanen?

Kontakta:

Sofia Carlsson
Planhandläggare
Telefon: 0611-34 81 12
E-post: planarenden@harnosand.se