E4 Södra infarten

Planområdet

Kartbild över planområdet längs Södra infartan E4

Ett planförslag är upprättat för E4 Södra infarten - del av fastigheterna Fastlandet 2:66 och Gådeå 4:32 m.fl.

Bakgrund till planärendet

Trafikverket avser att vidta trafiksäkerhetshöjande åtgärder på E4 södra infarten till Härnösand. För detta har Trafikverket tagit fram en vägplan (TRV2021/35105) Länk till annan webbplats.. Trafikverkets föreslagna åtgärder innebär avvikelser från befintliga detaljplaner. En vägplan får enligt plan och bygglagen samt väglagen inte strida mot en detaljplan, men om syftet med detaljplanen eller bestämmelserna inte motverkas får dock mindre avvikelser göras.

Trafikverket föreslår att anslutningen till Fiskekroken ska stängas och att in- och utfart till kvarteret istället ska ske på en ny gata via f.d. Sjukhusområdet. Trafikverket och kommunens bedömning är att detta är en avvikelse som inte är mindre och en ny detaljplan som hanterar samtliga avvikelser därför ska tas fram. Trafikverket beviljades ett positivt planbesked 2022-12-22.

Vägplanen

Trafikverket avser att vidta säkerhetshöjande trafikåtgärder på E4 södra infarten till Härnösand. Syftet är att öka trygghet och tillgänglighet för oskyddade trafikanter längs med E4 genom Härnösand, samt att underlätta för drift och underhåll. Åtgärder som ska genomföras är bland annat omdragning av gång och cykelbanor, upprustning av busshållplatser, ändrade väganslutningar och en ny cirkulationsplats.

För att komma i kontakt med Trafikverket, veta mer om vägplanen eller ta del av vägplanens handlingar, se länkar nedan:

Här kan du läsa mer om Trafikverkets arbete med vägplanen Länk till annan webbplats..

Här finns alla dokument för projekt E4 södra infarten. Länk till annan webbplats.

Planförslaget

Syftet med planförslaget är att möjliggöra för Trafikverkets vägplan genom att hantera samtliga avvikelser från befintliga detaljplaner. Ersättningsväg för Fiskekroken föreslås lokaliseras på en fastighet som idag används för en pågående verksamhet. Ytterligare ett syfte med detaljplanen är att säkerställa fortsatt handelsverksamhet.

I förslaget planläggs E4, Trafikverkets nya vägrätter samt åtgärder längs med sträckan som Allmän plats – genomfartsväg (Väg1). I användningen ingår separata gång och-cykelvägar som ligger i anslutning till vägen, samt komplement till vägen såsom planteringar, gräsytor och hållplatsskydd. Detaljplanen ska möjliggöra för en ny kommunal gata från fiskekroken via f.d. Sjukhusområdet. Den kommunala gatan planläggs som Allmän plats - Gata i förslaget. I användningen ingår komplement som behövs för gatans funktion så som trafikanordningar, planteringar, hållplatsskydd med mera. I planförslaget planläggs också utfartsförbud för befintlig anslutning till Fiskekroken. Pågående verksamhet planläggs som detaljhandel och behåller enligt förslaget befintlig byggnadshöjd och yta.

Planförslaget medför att ett antal fastigheter kommer att påverkas av åtgärderna så att ett visst markintrång kommer att behöva genomföras. Berörda fastighetsägare kommer att kontaktas av kommunen separat för dessa åtgärder.

Planförslaget hanteras med ett standardförfarande Länk till annan webbplats. i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900).

Översiktsplanen

I gällande Översiktsplan, antagen i kommunfullmäktige § 79 den 2022-09-26, är området utpekat som väg med ställningstagandet ”större transportled som är lokalt och regionalt viktig för förflyttning av personer och gods”. Dessa transportleder som är utpekade som viktiga för gods och människor ska ha god framkomlighet och säkra gång och cykelvägar. Planområdet omfattar även mark som är utpekat i översiktsplanen som områden för mångfunktionell bebyggelse och gång- och cykelväg.

Planförslaget bedöms vara förenligt med Översiktsplanen.

Samråd

Planförslaget hanteras med ett standardförfarande (se figur nedan). Samrådet är det första tillfället för allmänheten och myndigheter att tycka till om förslaget. Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget och överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet. Planförslaget kan komma att ändras mellan samråd och granskning.

Samrådet pågick mellan 18 mars 2024 till 12 april 2024 och då fanns planförslagets handlingar på kommunens hemsida här nedan samt uppsatta på Sambibliotekets entréplan.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Yttranden som inkommer till kommunen är offentliga handlingar och kan därför lämnas ut om någon begär det. Alla yttranden som inkommer under planprocessen sammanställs och finns tidvis publicerade på Härnösands hemsida och på Sambiblioteket plan 1. Härnösands kommun behandlar dina personuppgifter, i samband med yttranden, i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

Efter samrådet

Efter samrådstidens utgång går kommunen igenom inkomna synpunkter och ser över om eventuella revideringar av detaljplaneförslaget är aktuellt. Efter samrådet sker en granskning av detaljplaneförslaget.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Planförfarande

Samrådet är avslutat och nu pågår arbete med att gå igenom inkomna synpunkter

Har du frågor om detaljplanen?

Kontakta:

Sofia Carlsson
Planhandläggare
Telefon: 0611-34 81 12
E-post: planarenden@harnosand.se