Västra Saltvik, etapp 2

Bild från västra Saltvik över myrmarken en molnig höstdag

Bild på en av våtmarkerna söder om planområdet och kraftledningsgatan som avgränsar västra Saltvik etapp 1 till etapp 2

Förslag till detaljplan för att möjliggöra industri, verksamheter och handel på västra Saltvik etapp 2

Planförslaget

Ett förslag till ny detaljplan för att möjliggöra för olika former av industri, verksamheter och handel har upprättats för del av fastigheterna Bondsjö 17:1 och Saltvik 2:35. Planområdet ligger cirka 3,5 kilometer nordväst om centrala Härnösand och Härnösands kommun är markägare. Intill aktuellt planområde finns en tidigare detaljplanelagd etapp 1 och denna detaljplan är en fortsättning på västra Saltviks industri- och verksamhetsområde.

Syftet med planen

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för olika typer av industri- och handelsetableringar i området västra Saltvik och skapa en detaljplan som är
långsiktigt hållbar och flexibel över tid. Syftet är även att skapa ett sammanhängande verksamhetsområde med etapp 1. Syftet är även att ta hänsyn till identifierade djur- och naturvärden på platsen.

Planens huvuddrag

Planen möjliggör för industri (J), verksamhetsändamål (Z), drivmedelsförsäljning (G), centrumändamål, restaurang (C1) och detaljhandel utom handel med livsmedel (H2) för större delen av planområdets kvartersmark. I planområdet planläggs även allmän platsmark för gata och natur med kommunalt huvudmannaskap. Planområdet omfattar knappt 16 hektar.

Mot förlängningen av Hamnleden planläggs ett 40 meter brett stråk av prickad kvartersmark för att skapa ett säkerhetsavstånd från vägen för att ta höjd för farligt gods-transporter. Inom området får inga byggnader uppföras, däremot får parkering anläggas.

Högsta nockhöjd är 25 meter. Marken får inte hårdgöras, minst 25 procent av fastighetsarean inom användningsområdet ska vara genomsläpplig (n1). I planen finns bestämmelse om att minst 12 stycken träd per 100 parkeringsplatser ska finnas, träden kan placeras i grupper eller rader (n2).

Områden med naturmark planläggs utifrån naturvärdesinventeringens utpekade naturvärdesobjekt. Ett naturområde (NATUR1) planläggs för att bevara myr-och våtmarkerna i områdets södra del. Ett annat naturområde (NATUR2) planläggs för att bevara äldre granskog. Enbart NATUR planläggs för i kraftledningsgatan för att skapa en grön barriär mot etapp 1.

Översiktsplanen

Det året när beslut om planbesked togs var den gällande översiktsplanen från 2011 (aktualitetsförklarad april 2016). Översiktsplanen redovisade då området som utvecklingsområde för industri. I nu gällande översiktsplan antagen av Kommunfullmäktige den 2022-09-26 i §79 anges området som utvecklingsområde för verksamheter och industri.

Detaljplanen bedöms förenlig med då gällande och nu gällande översiktsplan.

Samråd

Under samrådstiden 23 november 2022 till 14 december 2022 fanns planförslagets handlingar på kommunens hemsida samt på Sambiblioteket plan 1.

Efter samrådstiden har inkomna synpunkter sammanfattats och kommenterats av kommunen i en samrådsredogörelse som du hittar längs ner på sidan under Planhandlingar.

Granskning

Nästa steg för detaljplanen är att revideras inför granskningsskedet. En trafikutredning och en dagvattenutredning ska tas fram inför granskningsskedet.

Granskning förväntas ske under hösten/vintern 2023.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Yttranden som inkommer till kommunen är offentliga handlingar och kan därför lämnas ut om någon begär det. Alla yttranden som inkommer under planprocessen sammanställs och finns tidvis publicerade på Härnösands hemsida och på Sambiblioteket plan 1. Härnösands kommun behandlar dina personuppgifter, i samband med yttranden, i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR), läs mer på: https://www.harnosand.se/gdpr Länk till annan webbplats.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss på planavdelningen!

Förfarande - inför granskning

Samrådstiden har passerat och möjligheten att lämna synpunkter är förbi. Nu pågår arbete med att ta fram utredningar och se över detaljplaneförslaget inför granskningen.

Har du frågor om detaljplanen?

Kontakta:

Hanna Krämmer
Plansamordnare
Telefon: 0611-34 81 26
E-post: planarenden@harnosand.se