Ankaret - Fastlandet 2:91 och 2:93

Planområdet

Översiktsbild över planområdet

Ett planärende har blivit uppstartat för att möjliggöra handels- och centrumändamål på handelsområdet Ankaret

Planförslaget

Syftet med planen är att möjliggöra för handels- och centrumändamål genom en utökad byggrätt på 600–800 kvm i anslutning till en befintlig byggnad samt skapa en ny fristående byggrätt om ca 2 000 kvm.

Planområdet ligger intill Härnösands resecentrum och ingår i handelsområdet Ankaret. Planområdet ligger på västra sidan av järnvägen och avgränsas av Bondsjöleden i norr, Kaptensgatan i väster och järnvägen till öster.

Planförslaget hanteras med ett standardförfarande i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900).

Översiktsplanen

I gällande översiktsplan 2040, antagen av Kommunfullmäktige den 26 september 2022, redovisas områdets markanvändning som Mångfunktionell bebyggelseyta, handel (pågående) med ställningstagandet:

”Större handelsområde som över tid kan förtätas. Området ska komplettera stadens handel. Då området är centrumnära ska hållbara transportsätt premieras.”

I översiktsplanen finns även riktlinjer om att vid befintliga handelsplatser är
tillgängligheten för gång-, cykel- och kollektivtrafik mycket angelägen. Samt att ytkrävande handel ska lokaliseras till Saltviks och Ankarets industri- och verksamhetsområden och att deras handelskaraktärer ska förstärkas och komplettera centrumhandeln.

Samhällsförvaltningen bedömer att planförslaget stämmer överens med översiktsplanen.

Tidplan

Planarbetet startar upp under hösten 2024 och antas Q4 2025/Q1 2026 förutsatt att arbetet löper på effektivt och inga oförutsedda utredningar krävs.

Planhandlingar

Har du frågor om detaljplanen?

Kontakta:

Thomas Indseth-Nylund
Planarkitekt
Telefon: 0611-34 81 16
E-post: planarenden@harnosand.se