Kronholmen

Bild från Kronholmen, taget på ett vitt trähus

Bild in mot Kronholmen och Holmgatan sett från Stationsgatan

Ett planärende har blivit uppstartat för att utveckla Kronholmen till en hållbar stadsdel med bostäder, handel och grönstruktur

Planarbetet

Syftet med detaljplanearbetet är att ändra föråldrade och inaktuella detaljplaner som finns i området och skapa en ny detaljplan som möjliggör för en sammanhängande struktur av bostäder, handel, park och hållbar infrastruktur.

Planområdet är beläget i centrala Härnösand, direkt i anslutning till resecentrum.

Arbetet är under uppstart och arbete pågår med att ta fram underlag och skisser inför ett samrådsförslag. När ett planförslag finns att ta ställning till kommer alla handlingar att finnas här på hemsidan.

Befintligt underlag

För Kronholmen har det länge funnit planer på att utveckla området. Följande underlag kommer ligga till grund för planarbetet:
- Det nära livet- Kronholmen och Torsvik, visionsarbete, Härnösands kommun/ white arkitekter 2008 Pdf, 27.1 MB.
- Kronholmen- en del av staden, Idéprogram till fördjupad översiktsplan, Härnösands kommun/ FFNS 1999 Pdf, 3.3 MB.
- Planprogram för kv Briggen, kv Barkassen, Fastlandet 2:76 mfl, Härnösands kommun 2012-06-01 Pdf, 1.6 MB.
- Gestaltningsprogram, Härnösands kommun (2019) Pdf, 8.2 MB.

Översiktsplan

I gällande översiktsplan, antagen av Kommunfullmäktige den 30 maj 2011
och aktualitetsförklarad våren 2016, redovisas områdets mark- och
vattenanvändning som C, centrumutveckling. Kronholmen har stora möjligheter att utvecklas till en stadsdel med inriktning mot ett miljöanpassat byggande, hållbara lösningar för teknisk försörjning, tillgänglighet och social gemenskap.

Området skulle kunna förtätas med flerfamiljshus och/eller radhus. Kollektivtrafiknära boende och handel är en viktig del i kommunens hållbara planering. Med boende och andra verksamheter skapas en tryggare miljö alla tider på dygnet. Kopplingen mot grönområden och mot vattnet samt även gång- och cykelmöjligheter bör förstärkas.

Riksintresse kulturmiljö

Kronholmen omfattas av riksintresse för kulturmiljö där området illustrerar stadens mest expansiva period och utgör ett område med renodlad rutnätsplan. Delar av bebyggelsen är av intresse för kulturmiljövård. Kronolmen var ett enklare område för bostäder i slutet av 1800-talet och några av husen står idag kvar på sin ursprungliga plats.

Arbete pågår med att ta fram ett första planförslag och ta fram utredningar

Har du frågor om detaljplanen?

Kontakta:

Linda Johansson
Planarkitekt
Telefon: 0611-34 81 27
E-post: planarenden@harnosand.se