Antjärns industriområde

Planområdet

Planområdet markerat i blått, fastigheterna Tjärnsjö 3:24 och 2:9(2) samt del av Tjärnsjö 2:16(1), 3:2 och 2:9(1)

Ett planärende har blivit uppstartat för att utveckla Antjärn till ett nytt industriområde

Planförslaget

Syftet med ansökan är att skapa planmässiga förutsättningar för omvandling till industriområde enligt inriktning i översiktsplanen. Området ska utvecklas för mindre till medelstora industrier med tillhörande funktioner.

Planområdet ligger i området Antjärn/Tjärnsjö och ligger fågelvägen cirka 6 km söder om Härnösand. Planområdet är inte detaljplanelagt sedan tidigare och består mestadels av skogsmark. Genom området går även en större väg. Området angränsas i norr av Mittsverigebanan och E4, i öst, syd och väst angränsar området till skogsmark.

Planförslaget hanteras med ett utökat förfarande Länk till annan webbplats. i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900).

Tidplan

Planbesked beviljades av samhällsnämden den 20 december 2023 § 183.

Planarbetet är vilande och förväntas starta upp under slutet av 2024.

Översiktsplanen

I nu gällande översiktsplan, antagen av Kommunfullmäktige den 26 september 2022, redovisas områdets mark- och vattenanvändning som verksamheter och industri för majoriteten av planområdet. Kommunens ställningstagande är att företagsområdena är viktiga platser för näringslivsutveckling och som stora arbetsplatser. Områden ska möjliggöra för ytkrävande och/eller störande industrier och verksamheter. Kan innefatta ex. storskalig handel och produktionsindustri. Transportinfrastruktur för person och godstrafik samt god elförsörjning är särskilt viktigt till dessa områden.

En del av planområdet pekas ut som areell näring, skogsbruk. Kommunens ställningstagande för dessa områden är att skogsbruk består till stor del av stora sammanhängande relativt otillgängliga skogs-och naturområden av värde för ostört friluftsliv, djur och växtliv. Enstaka bebyggelse kan förekomma, men storskalig bebyggelseutveckling bör undvikas.

Samhällsförvaltningen bedömer att planförslaget stämmer överens med översiktsplanen.

Har du frågor om detaljplanen?

Kontakta:

Malin Nyberger
Planarkitekt
Telefon: 0611-34 81 62
E-post: planarenden@harnosand.se