Sälstens udde, Motorn 1 och 5

Bild tagen från gatan ner över Sälsten och tilltänkt planomårde. Visar hav och buskage

Överklagat planförslag gällande bostäder på Sälstens udde, del av Motorn 1 och Motorn 5.

Förslag till detaljplan har antagits av samhällsnämnden den 16 juni 2022. Planförslaget har blivit överklagat och att ärendet har lämnats över till Mark- och miljödomstolen för vidare prövning.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostadsändamål på del av fastigheten Motorn 1. För Motorn 5 finns en befintlig panncentral som i planförslaget har användningen teknisk anläggning.

Planområdet är beläget drygt 1,5 kilometer nordost om Härnösands centrum, strax väster om Sälstens badplats. Markägare för del av Motorn 1 är en privat fastighetsägare och Härnösand Energi och Miljö AB äger fastigheten Motorn 5.

Planförslaget

Förslag till detaljplan för del av Motorn 1 föreslår byggnation av bostadsändamål, gata och i delar av området finns parkmark och naturmark. Parkmark finns även utlagd för udden och gångstråket invid vattnet. Planförslaget ger möjlighet till att bygga friliggande villor eller radhus och/eller parhus samt byggnation för flerfamiljshus. För markanvändningen bostad, gata och park är strandskyddet upphävt. Planförslaget reglerar bland annat hur mycket det går att bygga i området för huvudbyggnad och komplementbyggnad, dess höjd, fasadmaterial och färgsättning. Vidare finns bestämmelse som anger att befintlig markprofil ska följas så långt det är möjligt i området, bebyggelsen ska därmed följa markens sluttning mot vattnet. Ett villkor finns även som hanterar den markförorening som finns i området.

Planförslaget hanteras med ett standardförfarande Länk till annan webbplats. i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900).

Översiktsplanen

I gällande översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige den 30 maj 2011 och aktualitetsförklarad april 2016, redovisas området som utvecklingsområde för bostäder samt tätortsbebyggelse.

Samhällsförvaltningen bedömer att planförslaget stämmer överens med översiktsplanen.

Granskning

Under granskningstiden 18 maj till 1 juni 2022 fanns handlingarna på kommunens hemsida, www.harnosand.se/planfragor Länk till annan webbplats. samt på Sambibliotekets entréplan.

De synpunkter som inkom under samrådet har sammanfattats och kommenterats i en samrådsredogörelse som finns bifogade till handlingen. Efter granskningen kommer inkomna yttranden att sammanfattas och redovisas i ett granskningsutlåtande. Den som inte framfört skriftliga synpunkter under granskningen senast kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Yttranden

Yttranden som inkommer till kommunen är offentliga handlingar, därmed kan andra begära ut era yttranden. Alla yttranden som inkommer under planprocessen kommer även att sammanställas och kommer tidvis finnas publicerade på Härnösands hemsida och även tillgängliga på Sambiblioteket.

Härnösands kommun behandlar dina personuppgifter, i samband med yttranden, i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR), läs mer på: https://www.harnosand.se/gdpr Länk till annan webbplats.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss på planavdelningen.

Har du frågor om detaljplanen?

Kontakta:

Linda Johansson
Planarkitekt
Telefon: 0611-34 81 27
E-post: planarenden@harnosand.se

Antagandehandling