Fastlandet 2:90

Planområde

Översiktsbild över planområdet, fastigheten Fastlandet 2:90 (Franzénhallen)

Framtagande av ny detaljplan för att möjliggöra bostadsutveckling

Planförslaget

Syftet med detaljplanen är att planlägga för bostäder med tillhörande parkering och grönyta. Fortsatt i ärendet ska Franzénhallen utredas för att säkerställa dess användning för framtiden. Kommunen har hyreskontrakt till 2026. Kommunen avser inte att förnya hyreskontraktet efter att den nya hallen på Ängevallen är färdigställd. Skolans idrott ska då bedrivas i den nya hallen på Ängevallen.

Översiktsplanen

I gällande översiktsplan, antagen av Kommunfullmäktige den 30 maj 2011, aktualitetsförklarad våren 2016, är området utpekat för tätortsbebyggelse. Inom området för tätortsbebyggelse finns verksamheter och bebyggelse av tätortskaraktär.

Planförslaget bedöms vara i linje med översiktsplanens intentioner.

Detaljplanen planeras att handläggas med ett standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss på planavdelningen!

Förfarande

Arbete pågår med att ta fram ett första planförslag

Har du frågor om detaljplanen?

Kontakta:

Michael Mallinder-Macleod
Arkitekt
Telefon: 0611-34 84 37
E-post: planarenden@harnosand.se