Fastlandet 2:90

Planområde

Samhällsnämnden har beviljat planbesked för Fastlandet 2:90.

Planförslaget

Syftet med detaljplanen är att planlägga för bostäder med tillhörande parkering och grönyta. Fortsatt i ärendet ska Franzénhallen utredas för att säkerställa dess användning för framtiden. Kommunen har hyreskontrakt till 2026. Kommunen avser inte att förnya hyreskontraktet efter att den nya hallen på Ängevallen är färdigställd. Skolans idrott ska då bedrivas i den nya hallen på Ängevallen.

Ärendet är inte uppstartat än utan förväntas påbörjas någon gång under hösten 2022. Mer information kommer löpande efter uppstart av ärendet. När ett färdigt planförslag finns att ta ställning till kommer samtliga handlingar att finnas här på hemsidan.

Översiktsplanen

I gällande översiktsplan, antagen av Kommunfullmäktige den 30 maj 2011, aktualitetsförklarad våren 2016, är området utpekat för tätortsbebyggelse. Inom området för tätortsbebyggelse finns verksamheter och bebyggelse av tätortskaraktär.

Planförslaget bedöms vara i linje med översiktsplanens intentioner. Detaljplanen planeras att handläggas med ett standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss på planavdelningen!

Har du frågor om detaljplanen?

Kontakta:

Malin Nyberger
Planhandläggare
Telefon: 0611-34 81 62
E-post: planarenden@harnosand.se