Fastlandet 2:90

Planområdet

Översiktsbild över planområdet, fastigheten Fastlandet 2:90 (Franzénhallen) samt Bågen 1, Pilen 1 och Fastlandet 2:64

Samråd för en detaljplan för att möjliggöra bostadsutveckling - till och med 14 juni 2024

Planförslaget

Ett förslag till ny detaljplan har upprättats för att utveckla Fastlandet 2:90 till ett nytt bostadskvarter. På området ligger idag Franzénhallen och en grusplan. Även delar av fastigheterna Fastlandet 2:64, Pilen 1 och Bågen 1 finns med i förslaget för kunna planlägga bättre gång- och cykelbägar längs Murbergsvägen.

Detaljplanen föreslår fem flerfamiljshus i planområdets norra del (4 våningar plus vindsvåning) och nio radhus i planområdets södra del (2 våningar plus vindsvåning) som ska gestaltas för att visa hänsyn till det omgivande bostadsområdet. Om alla byggrätter i planförslaget skulle byggas på kan cirka 129 nya bostadsenheter uppföras på fastigheten. Planens antagande skulle innebära rivning av Franzénhallen.

Nedan kan du se förslaget i en 3D-modell.

Samråd

Under samrådstiden 2024-05-17 till 2024-06-14 finns planförslagets handlingar här nedan på hemsidan samt uppsatta på Sambiblioteket plan 1, Universitetsbacken 3.

Har du synpunkter på planförslaget så skicka in dem skriftligen senast den 2024-06-14 till planarenden@harnosand.se eller till Härnösands kommun, 871 80 Härnösand.

Efter samrådstiden utgång sammanfattas inkomna synpunkter och kommenteras av kommunen i en samrådsredogörelse. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Välkommen på samrådsmöte 29 maj!

Ett digitalt samrådsmöte hålls onsdag den 29 maj 2024 klockan 15.00–16.00.

Klicka här för att komma till mötet! Länk till annan webbplats.

Välkommen att ställa frågor och prata med oss som arbetar med förslaget.

Yttranden

Yttranden som inkommer till kommunen är offentliga handlingar, därmed kan andra begära ut era yttranden. Alla yttranden som inkommer under planprocessen kommer även att sammanställas och kommer tidvis finnas publicerade på Härnösands hemsida och även tillgängliga på Sambiblioteket.

Härnösands kommun behandlar dina personuppgifter, i samband med yttranden, i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR), läs mer på: https://www.harnosand.se/gdpr Länk till annan webbplats.

Översiktsplanen

I kommunens översiktsplan, antagen av Kommunfullmäktige den 26 september 2022, redovisas området som mångfunktionell bebyggelse där det anses vara lämpligt med förtätningsåtgärder av tätortsmässig karaktär. Kommunen bedömer att detaljplaneförslaget är förenligt med gällande översiktsplan.

Detaljplanen planeras att handläggas med ett standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Har du frågor om detaljplanen?

Kontakta:

Michael Mallinder-Macleod
Arkitekt
Telefon: 0611-34 84 37
E-post: planarenden@harnosand.se