Fastlandet 2:90

Planområdet

Översiktsbild över planområdet, fastigheten Fastlandet 2:90 (Franzénhallen) samt Bågen 1, Pilen 1 och Fastlandet 2:64

Framtagande av ny detaljplan för att möjliggöra bostadsutveckling

Planförslaget

Syftet med detaljplanen är att planlägga för bostäder med tillhörande parkering och grönyta. Fortsatt i ärendet ska Franzénhallen utredas för att säkerställa dess användning för framtiden. Kommunen har hyreskontrakt till 2026. Kommunen avser inte att förnya hyreskontraktet efter att den nya hallen på Ängevallen är färdigställd. Skolans idrott ska då bedrivas i den nya hallen på Ängevallen.

Översiktsplanen

I kommunens översiktsplan, antagen av Kommunfullmäktige den 26 september 2022, redovisas området som mångfunktionell bebyggelse där det anses vara lämpligt med förtätningsåtgärder av tätortsmässig karaktär. Kommunen bedömer att detaljplaneförslaget är förenligt med gällande översiktsplan.

Detaljplanen planeras att handläggas med ett standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss på planavdelningen!

Förfarande

Arbete pågår med att ta fram ett första planförslag

Har du frågor om detaljplanen?

Kontakta:

Michael Mallinder-Macleod
Arkitekt
Telefon: 0611-34 84 37
E-post: planarenden@harnosand.se