Kattastrand

Bild från Kattastrands industriområde, visar väg och byggnader

Syftet med planförslaget är att möjliggöra för bostadsändamål och centrumändamål.

På området finns idag en detaljplan för industri (J). Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder (B) och centrumändamål (C) på Kattastrand. Närmast vattnet planeras ett parkstråk.

Planförslaget var ute på samråd under december 2017/januari 2018. Planarbetet har efter samrådet varit vilande med anledning av att området måste undersökas mer gällande förorenad mark. Härnösands kommun fick under vintern 2020 bidrag från Naturvårdsverket för att fortsätta undersöka hur mycket föroreningar som finns i marken vid Kattastrand. Undersökningen blev färdig hösten 2020 och en ansökan om saneringsbidrag har skickats in till Naturvårdsverket. Planarbetet ska invänta beslutet och därefter fortsätta.

Här kan du läsa mer om vad som händer på Kattastrand

Har du frågor om detaljplanen?

Kontakta:

Linda Johansson
Planarkitekt
Telefon: 0611-34 81 27
E-post: planarenden@harnosand.se