Kattastrand

Bild från Kattastrands industriområde, visar väg och byggnader

Bild på planområdet sett från Korsmässvägen

Syftet med planförslaget är att möjliggöra för bostads- och centrumändamål.

Planen syfte

På området finns idag en detaljplan för industri. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder och centrumändamål på Kattastrand. Närmast vattnet planeras ett parkstråk.

Samråd

Planförslaget var ute på samråd under december 2017/januari 2018. Planarbetet har efter samrådet varit vilande med anledning av att området måste undersökas mer gällande förorenad mark. Härnösands kommun fick under vintern 2020 bidrag från Naturvårdsverket för att fortsätta undersöka hur mycket föroreningar som finns i marken vid Kattastrand. Undersökningen blev färdig hösten 2020. Ansökan om saneringsbidrag ska skickas in till Naturvårdsverket. Planarbetet är vilande i väntan på beslutet.

Här kan du läsa mer om vad som händer på Kattastrand

Förfarande - inför granskning

Samrådstiden har varit, nu är arbetet vilande i väntan på beslut om saneringsbidrag.

Har du frågor om detaljplanen?

Kontakta:

Linda Johansson
Planarkitekt
Telefon: 0611-34 81 27
E-post: planarenden@harnosand.se