Nybron - Ön 2:52

Planområde Nybron

Planområdet markerat i rött

Ett planärende har blivit uppstartat för att möjliggöra för åtgärder i projektet för bytet av Nybron

Planförslaget

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för åtgärder som behöver göras kopplat till Nybro-projektet. Åtgärderna omfattar bland annat rivning av en byggnad samt tillskapande av nya gång- och cykelvägar.

Planområdet ligger i Härnösands centrala delar på Härnön. Planområdet omfattar del av Fastigheten Ön 2:52 och del av Resan 1. Fastigheten Ön 2:52 ägs av Härnösands kommun, Resan 1 ägs av AB Härnösands Kommunfastigheter (Härnösandshus). Planområdet omfattar delar av Nybrogatan och Skeppsbrokajen.

Planförslaget hanteras med ett standardförfarande i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900).

Översiktsplanen

Nu gällande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 2022-09-26.

Av översiktsplanen framkommer att området ska utvecklas som mångfunktionell bebyggelseyta, gång- och cykelväg (huvudstråk) och gästhamn.

Samhällsförvaltningen bedömer att planförslaget stämmer överens med översiktsplanen.

Tidplan

Detaljplanen hanteras med ett standard planförfarande (se figur nedan) och startar upp under våren 2024.

Förfarande - inför samråd

Arbete pågår med att ta fram ett första planförslag

Planhandlingar

Har du frågor om detaljplanen?

Kontakta:

Sofia Carlsson
Planhandläggare
Telefon: 0611-34 81 12
E-post: planarenden@harnosand.se