Matrosen 1

Fotografi på aktuell byggnad på fastigheten Matrosen

Bild på fastigheten Matrosen 1 sett från Långgatan

Ett planarbete har blivit uppstartat för att skapa en ny detaljplan för att möjliggöra för lägenheter i en del av en byggnad mot Skeppsbron

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att upprätta en ny detaljplan för att möjliggöra magasinflygeln för bostadsändamål. Med gällande detaljplan är det idag inte möjligt.

Planförslaget hanteras med ett standardförfarande i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900).

Inför samråd

Verksamheter som restaurang och butikslokal ska fortsättningsvis finnas kvar i byggnaden och tillåtas i den nya detaljplanen. Samrådshandlingar håller på att arbetas fram. För detaljplanens framtagande behöver utredningar tas fram, bland annat inom området kulturmiljö eftersom fastigheten ligger inom område för riksintresse kulturmiljö.

Förfarande - inför samråd

Arbete pågår med att ta fram ett första planförslag. Tid för samråd beräknas vara vår/sommar 2023

Har du frågor om detaljplanen?

Kontakta: planarenden@harnosand.se