en illustration av en kaj där det rör sig flera människor med barnvagn, i rullstol, på cykel och med hundar. Vid kajen ligger några motorbåtar och i vattnet åker en segelbåt och ett stort kryssningsfartyg.

Skeppsbron - ett marint stråk

Skeppsbron har stor potential att bli ett attraktivt marint och grönt stråk från centrum och ända ut till Sälsten. I visionen fylls stråket kanske av caféer och restauranger med uteserveringar, butiker, aktivitetsytor, kajer med fritidsbåtar och turbåtar samt Utsprångskajen med kryssningsfartyg och andra större fartyg.

Fyra projekt skapar attraktivt stråk

Skeppsbron-projektet hänger ihop med flera andra projekt som tillsammans syftar till att skapa ett modernt och attraktivt stråk längs vattnet, från Bryggaren strand till Sälsten. Projekten hakar i varandra under tiden 2024-2030. Här ser du en tidslinje som visar när och hur länge de olika delprojekten pågår.
OBS att tiderna är preliminära.

Läs mer om de andra projekten:

En illustration som visar en tidslinje där fyra olika projekt är utplacerade

Frågor och svar om Skeppsbron

Vad är ett planprogram?

Ett planprogram är ett översiktligt planeringsunderlag för ett större område. Det ska presentera en vision för hela området med ett långsiktigt tänk så att de olika delarna av området hänger ihop och bildar en helhet.

Ett planprogram kan ses som ett mellanting mellan en översiktsplan och en detaljplan. Intentionerna i kommunens översiktsplan ska vara vägledande för planprogrammet, som i sin tur ska vara underlag för kommande detaljplaner. Planprogrammet är alltså mer övergripande och visionärt medan en detaljplan säger exakt vad som får byggas, hur det får se ut med mera.

Under tiden som planprogrammet tas fram finns möjlighet att tycka till under ett så kallat samråd. Då presenteras ett första förslag till planprogram som vem som helst kan lämna synpunkter på under en viss tid.

Efter samrådet gör vi en samrådsredogörelse, där vi sammanställer och kommenterar de synpunkter som kommit in. Därefter tar vi fram ett slutligt förslag till planprogram som politikerna får ta ställning till. Planprogrammet ska antas av i tur och ordning samhällsnämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Vilket område gäller planprogrammet?

Området som ingår i planprogrammet sträcker sig från Östra Kanalbron (vid Storgatan) via torget och Nybron och sedan längs Skeppsbron ända till Sälstens udde. Planprogrammet ska också förhålla sig till områden och platser som ligger i direkt anslutning till planområdet.

Är det här en slutgiltig plan för hur Skeppsbron blir?

Planprogrammet ger en översiktlig bild av vad vi vill med framtidens Skeppsbron och ska vara vägledande för den framtida utvecklingen. Men planprogrammet är inte bindande, de slutliga detaljerna bestäms i de detaljplaner som tas fram i framtiden.

Hur har planprogrammet tagits fram?

Arbetet har pågått sedan våren 2021. En viktig del har varit många dialoger med både allmänheten och särskilt utvalda grupper, till exempel barn, äldre och personer med funktionsvariationer. De viktigaste önskemålen som har kommit fram i dialogerna är:

  • Mer grönska, blomster och parkmiljöer och mindre asfalt.
  • Skapa fler målpunkter, aktiviteter och mötesplatser i området, som fungerar året runt.
  • Ordna nödvändig och hållbar infrastruktur för gående, cyklister, bilister och båttrafikanter.
  • Omfattningen och placeringen av havsnära parkeringsplatser behöver ses över.

De här synpunkterna har matchats mot kommunens styrande dokument, till exempel Översiktsplanen, Gång- och cykelprogrammet och Trafikprogrammet. En annan sak som har vägts in är vilka tekniska möjligheter och hinder som finns i området.

Hur blir det för gående och cyklister?

En av grundidéerna i planprogrammet är att skapa ett tydligt och heltäckande gång- och cykelstråk (GC-stråk) genom hela området med väl tilltagna och säkra gång- och cykelbanor. Ett bra GC-stråk är en grundförutsättning för att det över huvud taget ska bli det liv och den rörelse vi vill ha på Skeppsbron.

Bra förutsättningar för gående och cyklister stimulerar också till ett mer hållbart resande och bättre folkhälsa samtidigt som en mer attraktiv strandpromenad/kaj gynnar näringslivet och ger förutsättningar för ett befolkat och levande stråk där man kan stanna till, hänga, leka och njuta av båtlivet.

Vad händer med biltrafiken?

Biltrafiken blir kvar, men körbanan föreslås bli smalare för att skapa plats för gående och cyklister och offentliga platser. I de dialoger vi haft har tydliga önskemål varit mer folkliv och möjlighet till aktiviteter och mötesplatser nära vattnet. För att uppnå det måste utrymme tas från annat. Hela Skeppsbron ska byggas på ett sätt som gör det tydligt och säkert för alla trafikslag.

Vad händer med parkeringsmöjligheterna?

I de dialoger vi haft har tydliga önskemål varit mer folkliv och möjlighet till aktiviteter och mötesplatser nära vattnet. För att uppnå det måste utrymme tas från annat. Antalet parkeringar längs Skeppsbron föreslås därför bli färre. I planprogrammet föreslås en större parkeringsyta och längsgående parkeringar vid gatan.

I ett större perspektiv behöver parkeringsfrågan ses över för att hitta mer effektiva lösningar för hur offentliga parkeringsplatser används. Det långsiktiga målet är att fler väljer mer hållbara transportsätt som kollektivtrafik, samåkning, gång eller cykel.

Blir det några restauranger längs Skeppsbron?

I planprogrammet föreslås att nya detaljplaner tas fram som gör det möjligt att bygga exempelvis restauranger på flera olika platser i området. På så sätt skapar vi möjligheter för privata entreprenörer att bygga och driva restauranger i området, alternativt att kommunen bygger och hyr ut till privata entreprenörer.

En av platserna som föreslås är Nybrokajen, den så kallade bolagsbryggan, söder om Nybron. En annan är Fisketorget bakom konsthallen. De övriga platserna ligger längs Skeppsbron norr om Nybron.

Blir det några parker och grönområden?

Planprogrammet föreslår att skapa en grön tråd genom hela området med träd och andra planteringar där människor kan söka skugga, rekreation och aktiviteter. Att bryta upp de hårda ytorna med grönska är viktigt för att människor ska vilja stanna till och vistas längre stunder och därmed skapa folkliv på Skeppsbron.

Grönskan har också andra viktiga funktioner, till exempel att ta hand om dagvatten. De grönytor vi skapar ska dimensioneras för ett förändrat klimat med till exempel fler och kraftigare skyfall.

Hur går det med Utsprångskajen?

Utsprångskajen ingår i planområdet, men är också ett eget stort investeringsprojekt. Kajen ska enligt kommunens tioåriga investeringsplan renoveras 2025-2027. Det är tidigare än resten av Skeppsbron, som preliminärt beräknas byggas om 2027-2029.

Läs mer om Utsprångskajen på harnosand.se/utsprangskajen

Hur hänger det här projektet ihop med att Nybron ska bytas ut?

Det hänger intimt ihop. Nybrons brofäste på Härnön är en del av planområdet för Skeppsbron och de två projekten måste synkroniseras på många olika sätt. Till exempel kan vi inte göra ombyggnaderna samtidigt då vi under arbetet med Nybron behöver ha en tillfällig bro längre bort på Skeppsbron och inte heller vill stänga av ett för stort område samtidigt.

Ett annat exempel är att den nya Nybron byggs för att förbereda för en gång- och cykelbana under bron på Härnön som ska knyta ihop cykelstråket längs hela Skeppsbron. Det skapar också en betydligt mer trafiksäker korsning Nybrogatan/Skeppsbron, något som var en av de vanligaste synpunkterna när vi för några år sedan hade en stor enkät om Nybrogatan.

Läs mer om bytet av Nybron på harnosand.se/nybron

Hur ser tidsplanen ut?

Projektet att bygga om Skeppsbron planeras preliminärt till åren 2027-2029. Ett undantag är Nybrokajen, den så kallade bolagsbryggan, där ombyggnaden planeras tidigare i samband med att projektet med att byta ut Nybron avslutas 2026. Det görs av flera skäl, bland annat för att det är praktiskt och ekonomiskt fördelaktigt att fortsätta direkt med tanke på att området redan är avstängt och därmed inte behöver återställas för att sedan göras om igen vid ett senare tillfälle. Ett annat skäl är att gång- och cykelvägarna i området behöver kopplas ihop när den nya bron är färdig.

Åren 2027-2029 byggs de kommunala delarna i projektet, det vill säga gatan, gång- och cykelvägen, parker och grönytor med mera. Investeringar som kräver privat engagemang, till exempel restaurangbyggnader, beror på investerarna. Kommunens uppdrag i de fallen är att skapa förutsättningarna, bland annat genom att ta fram färdiga detaljplaner.

Varför tar det så lång tid?

Härnösand står inför flera väldigt stora och nödvändiga infrastrukturprojekt. Förutom Skeppsbron är det bland annat Nybron, Nybrogatan och Utsprångskajen. De behöver spridas ut över tid av både ekonomiska och praktiska skäl. Investeringarna behöver spridas ut över flera år och det går inte att stänga av så stora områden i de centrala delarna av staden samtidigt.

Kommunen har därför antagit en tioårig investeringsplan med preliminära byggtider. Enligt den ska Nybron bytas ut 2024-2026, Utsprångskajen renoveras 2025-2027, Nybrogatan 2025-2028 och Skeppsbron 2027-2029.

Att Skeppsbron hamnar sist i planeringen beror på att de andra projekten är mer akuta. Exempelvis uppnår Nybron sin tekniska livslängd inom bara några år och skulle behöva stängas av om vi inte byter ut den innan dess.

Frågor och svar om parkeringar i stadskärnan

Frågor och svar om parkeringar i stadskärnan

Just nu finns det många frågor och funderingar kring parkeringar i stadskärnan. Här är svar på några av de vanligaste frågorna.

När händer det någonting med parkeringarna i stadskärnan?

Det händer ingenting förrän 2024. Då börjar arbetet med att byta ut Nybron, ett jobb som måste göras eftersom den nuvarande bron är på väg att nå sin tekniska livslängd.

Projektet pågår till juni 2026 och entreprenören kommer under den tiden att behöva använda bland annat parkeringsytor för upplag, maskiner och arbetsbodar i anslutning till bron. Hur många och stora ytor som entreprenören behöver kan variera under projekttiden.

Vilka parkeringar berörs när Nybron ska bytas ut?

Exakt vilka ytor och parkeringar är nte klart, men Nybrokajen (den så kallade Bolagsbryggan), parkeringen närmast Skeppet på Skeppsbron och parkeringen närmast bron på Kronholmen är aktuella.

När brobygget är klart är ytorna potentiellt tillgängliga för parkering igen, men hur de ska användas i framtiden avgörs av en kommande parkeringsutredning och framtida projekt.

Läs mer om projektet Nybron

Var ska bilister parkera under tiden som Nybron byggs om?

Det pågår ett arbete med att ta fram ersättningsparkeringar. Målet är att det inte ska bli färre parkeringar, däremot kommer en del av dem att ligga lite längre bort från centrum än de som försvinner.

Var ska besökare till stadskärnan parkera i framtiden?

Det får den kommande parkeringsutredningen visa.

Vad ska hända med parkeringarna längs Skeppsbron?

Parkeringen på Bolagsbryggan och parkeringen närmast Skeppet på Skeppsbron kommer att behövas av entreprenören under tiden som den nya Nybron byggs. I det planprogram som tagits fram för Skeppsbron föreslås de ytorna i framtiden användas till annat än parkeringar. Det betyder inte att det är slutgiltigt beslutat och helt klart att det blir så.

Läs mer om projektet Skeppsbron

Vad är ett planprogram?

Ett planprogram är en framtidsvision för ett större område. Planprogrammet ska vara vägledande för den framtida planeringen, men är inte en slutgiltig plan. När Skeppsbron ska renoveras kommer det att tas fram detaljplaner för olika delar av kajstråket där de definitiva detaljerna för varje del slås fast, till exempel vad ytan ska användas till, hur stora och höga eventuella byggnader får vara och var vägar, parkeringar och gång- och cykelvägar ska ligga.

Läs mer om Planprogram Skeppsbron

När kommer det att hända något med Skeppsbron?

Planen är att Skeppsbron ska renoveras under åren 2027-2029. Ett eventuellt undantag är Nybrokajen (den så kallade Bolagsbryggan) som kan göras om i ett tidigare skede för att det är mer kostnadseffektivt att göra det i anslutning till arbetena på Nybron och/eller Nybrogatan.

Vilka har blivit inbjudna till samråd om planprogrammet för Skeppsbron?

Det har hållits många dialoger sedan arbetet med planprogrammet började 2021. Sommaren 2021 kunde vem som helst tycka till, dels i en öppen enkät på harnosand.se, dels under två dagar när representanter för samhällsförvaltningen fanns på Nybrokajen. Utöver det har dialoger hållits med olika målgrupper, till exempel barn, äldre och personer med funktionshinder.

Våren 2023 var förslaget ute på ett så kallat samråd. Då kunde vem som helst tycka till om förslaget och över 100 yttranden kom in. Utifrån synpunkterna togs ett slutligt förslag fram som sedan antogs av Samhällsnämnden.

Vad har kommit fram i dialoger och samråd?

De viktigaste önskemålen som har kommit fram i dialogerna är:

  • Mer grönska, blomster och parkmiljöer och mindre asfalt.
  • Skapa fler målpunkter, aktiviteter och mötesplatser i området, som fungerar året runt.
  • Ordna nödvändig och hållbar infrastruktur för gående, cyklister, bilister och båttrafikanter.
  • Omfattningen och placeringen av havsnära parkeringsplatser behöver ses över.

I samrådet kom det in många synpunkter om att det uppstår problem om parkeringar försvinner.

Det ska göras en parkeringsutredning. Vad ska utredningen titta på?

Utredningen ska ta ett helhetsgrepp på parkeringsläget i stadskärnan och analysera behovet av antalet parkeringar, parkeringarnas placering och vilka parkeringsvillkor (parkeringstid, ev. avgift etc) som ska gälla. Utredningen ska ta hänsyn till att antalet invånare väntas öka i Härnösand i enlighet med kommunens tillväxtstrategi där målet är 30 000 invånare år 2040. I utredningen ska även ingå en workshop med de större fastighetsägarna i Härnösand.

Utredningen väntas vara klar hösten 2024.

Vem ska göra den externa parkeringsutredningen?

Den ska göras av en oberoende part. Vilket företag som får göra utredningen avgörs genom en upphandling. Alla företag som är intresserade får lämna anbud. Viktiga krav är att företaget har hög kompetens inom trafikplanering, centrumhandel och processledning.

Det ska också göras en utredning om parkeringsavgifter. Vad är det för skillnad på utredningarna?

Utredningen om parkeringsavgifter ska titta mer konkret på fördelar och nackdelar med att införa p-avgifter och vara ett komplement till den större utredningen. Utredningen om p-avgifter ska göras internt, av samhällsförvaltningen, och ska vara klar i mars 2024.

Varför har planprogrammet för Skeppsbron antagits innan parkeringsutredningen är gjord?

Parkeringsutredningen ska analysera parkeringsmöjligheterna i hela stadskärnan där Skeppsbron är en av delarna. Planprogrammet är dessutom inget bindande dokument utan endast vägledande och majoriteten i samhällsnämnden ansåg därför att planprogrammet kunde antas. Om parkeringsutredningen visar att parkeringsbehoven inte går ihop med tankarna i planprogrammet går det att ändra planprogrammet i ett nytt politiskt beslut.

Vilka fick komma på samhällsnämndens möte?

Endast politikerna i samhällsnämnden och de tjänstepersoner som presenterar ärendena. Som kommuninvånare kan du däremot inför ett möte så klart ta kontakt med olika politiker och lyfta frågor som engagerar dig.

Nu ska förslaget till planprogram gå vidare till kommunstyrelsen och till sist kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens möten är inte heller öppna. Däremot är alla välkomna att besöka kommunfullmäktiges möte och lyssna på debatten.

Varför har ingen pratat med oss som driver verksamhet i stadskärnan?

Tyvärr har vi inte haft några dialoger som har varit direkt riktade till näringslivet i området. Det ska vi se till att ha i kommande arbeten.

Däremot har alla haft flera möjligheter att tycka till under processens gång, till exempel via en öppen enkät på harnosand.se och en öppen dialog på Nybrokajen under två dagar. Det har också varit information om planprogrammet vid flera företagsfrukostar.

Hur ser tidsplanen ut för alla saker som ska hända i stadskärnan?

Så här ser en preliminär tidslinje ut.

En illustration som visar en tidslinje där fyra olika projekt är utplacerade

Vad händer nu?

Augusti 2023

Samhällsnämnden antar förslaget till planprogram. Det slutliga beslutet ska tas av kommunfullmäktige.
Här kan du läsa förslaget till planprogram Skeppsbron Pdf, 74.4 MB.

Mars 2023

Ett förslag till planprogram för Skeppsbron presenteras och går ut på samråd.

Juni 2022

Kommunstyrelsen antar en tioårig investeringsplan. Enligt planen ska 60 miljoner kronor investeras i Skeppsbron åren 2027-2029.

Hösten 2021

Kommunfullmäktige planerar att besluta om en tioårig investeringsplan, där bland annat Skeppsbron ingår.

Sommaren 2021

Invånare och besökare bjuds in att tycka till om framtidens Skeppsbron i en enkät. 95 svar kommer in.
En dialog med förbipasserande genomförs på plats på Skeppsbron 14-16 juli.

Våren 2021

Flera dialoger genomförs, bland annat med elever på Solenskolan.

September 2020

Kommunstyrelsen beslutar att börja arbetet med att ta fram ett planprogram för Skeppsbron.

Projektet

Utvecklingen av Skeppsbron är en del i utvecklingen av hela Härnösands centrum och är starkt kopplad till flera andra projekt, till exempel Utsprångskajen, Nybron och Nybrogatan samt utvecklingen av området kring Tobaks, Hernöverken och det nya bostadsområdet Sälstens Udde. Visionen är att skapa ett marint stråk hela vägen från residenset till Sälstens badplats.

en mindre båt på vattnet framför en större turbåt som ligger vid en kaj i stadsmiljö.

Planprogram Skeppsbron

Ett planprogram är ett översiktigt planeringsunderlag som ska ligga till grund för kommande detaljplanering. Det kan ses som ett mellanting mellan en översiktsplan, som anger den översiktliga planeringen för hela kommunen, och en detaljplan som anger konkreta bestämmelser om exempelvis vad som får byggas och hur det får byggas på en specifik fastighet.

Ett planprogram omfattar ofta ett större område som en stadsdel eller ett större sammanhängade område. I planprogrammet anges tydliga inriktningar utan att för den skull gå in på detaljer.

I planprogrammet för Skeppsbron ska översiktsplanens intentioner vara vägledande och sedan är tanken att planprogrammet ska fungera som ett underlag till kommande detaljplaner.

Läs mer om planprogrammet på harnosand.se/planprogramskeppsbron

Området

Skeppsbron är historiskt ett marint stråk där sjöfarten alltid har spelat stor roll och livet på kajen periodvis har varit väldigt livligt med många arbetsplatser. Livet på Skeppsbron har varit ett viktigt inslag i Härnösands stadsbild.

Under andra halvan av 1900-talet har sjöfartens betydelse för Skeppsbron minskat och i stället har biltrafik och parkeringsplatser blivit ett dominerande inslag. Miljön är idag dominerad av hårdgjorda ytor med lite grönska.

Stärka den marina känslan

Nu är visionen att stärka den marina känslan och skapa ett sammanhängande stråk längs hela sträckan från residenset till badplatsen vid Sälsten. Tanken är att göra Skeppsbron till en levande mötesplats där sjöfart möter handel, café och restaurang och andra inslag.

Längs kajen finns redan idag Fritidsbåtsmuseet, turbåtar samt kajer för Försvarsmakten, Kustbevakningen och gymnasiets sjöfartsprogram. 

skiss över stadsområde med ett långsmalt område längs vattnet inramat

Kontakt

Vill du ha mer information om projektet, kontakta:

Hanna Krämmer
Planhandläggare och projektledare
0611-34 81 26
hanna.krammer@harnosand.se