ett sund med en tom kaj i förgrunden och en lång kaj i stadsmiljö på andra sidan vattnet

Skeppsbron - ett marint stråk

Skeppsbron har stor potential att bli ett attraktivt marint och grönt stråk från centrum och ända ut till Sälsten.

I visionen fylls stråket kanske av caféer och restauranger med uteserveringar, butiker, aktivitetsytor, kajer med fritidsbåtar och turbåtar samt Utsprångskajen med kryssningsfartyg och andra större fartyg.

Där finns också Fritidsbåtsmuseet, Tobaks företagscenter, Hernöverkens Sportcenter och Sälstens badplats.

Sommartid är Skeppsbron en levande miljö med mycket grönytor och en plats för möten och aktiviteter.

fyra personer, varav två bar, står och pratar
bild på en karta över en stad med många påklistrade post-it-lappar

Det kom in många synpunkter under den dialog som hölls i juli 2021.

Vad händer nu?

Juni 2022

Kommunstyrelsen antar en tioårig investeringsplan. Enligt planen ska 60 miljoner kronor investeras i Skeppsbron åren 2027-2029.

Hösten 2021

Kommunfullmäktige planerar att besluta om en tioårig investeringsplan, där bland annat Skeppsbron ingår.

Sommaren 2021

Invånare och besökare bjuds in att tycka till om framtidens Skeppsbron i en enkät. 95 svar kommer in.
En dialog med förbipasserande genomförs på plats på Skeppsbron 14-16 juli.

Våren 2021

Flera dialoger genomförs, bland annat med elever på Solenskolan.

September 2020

Kommunstyrelsen beslutar att börja arbetet med att ta fram ett planprogram för Skeppsbron.

Projektet

Utvecklingen av Skeppsbron är en del i utvecklingen av hela Härnösands centrum och är starkt kopplad till flera andra projekt, till exempel Utsprångskajen, Nybron och Nybrogatan samt utvecklingen av området kring Tobaks, Hernöverken och det nya bostadsområdet Sälstens Udde. Visionen är att skapa ett marint stråk hela vägen från residenset till Sälstens badplats.

en mindre båt på vattnet framför en större turbåt som ligger vid en kaj i stadsmiljö.

Planprogram Skeppsbron

Ett planprogram är ett översiktigt planeringsunderlag som ska ligga till grund för kommande detaljplanering. Det kan ses som ett mellanting mellan en översiktsplan, som anger den översiktliga planeringen för hela kommunen, och en detaljplan som anger konkreta bestämmelser om exempelvis vad som får byggas och hur det får byggas på en specifik fastighet.

Ett planprogram omfattar ofta ett större område som en stadsdel eller ett större sammanhängade område. I planprogrammet anges tydliga inriktningar utan att för den skull gå in på detaljer.

I planprogrammet för Skeppsbron ska översiktsplanens intentioner vara vägledande och sedan är tanken att planprogrammet ska fungera som ett underlag till kommande detaljplaner.

Läs mer om planprogrammet på harnosand.se/planprogramskeppsbron

Området

Skeppsbron är historiskt ett marint stråk där sjöfarten alltid har spelat stor roll och livet på kajen periodvis har varit väldigt livligt med många arbetsplatser. Livet på Skeppsbron har varit ett viktigt inslag i Härnösands stadsbild.

Under andra halvan av 1900-talet har sjöfartens betydelse för Skeppsbron minskat och i stället har biltrafik och parkeringsplatser blivit ett dominerande inslag. Miljön är idag dominerad av hårdgjorda ytor med lite grönska.

Stärka den marina känslan

Nu är visionen att stärka den marina känslan och skapa ett sammanhängande stråk längs hela sträckan från residenset till badplatsen vid Sälsten. Tanken är att göra Skeppsbron till en levande mötesplats där sjöfart möter handel, café och restaurang och andra inslag.

Längs kajen finns redan idag Fritidsbåtsmuseet, turbåtar samt kajer för Försvarsmakten, Kustbevakningen och gymnasiets sjöfartsprogram. 

skiss över stadsområde med ett långsmalt område längs vattnet inramat

Kontakt

Vill du ha mer information om projektet, kontakta:

Hanna Krämmer
Planhandläggare och projektledare
0611-34 81 26
hanna.krammer@harnosand.se