en illustration med många människor som går, cyklar och sitter i en kajmiljö

Kajstråket från Bryggaren Strand till Sälsten

Fram till 2030 kommer det att hända mycket i Härnösands centrala delar. Nybron ska bytas ut, Utsprångskajen renoveras och både Nybrogatan och Skeppsbron byggas om. Det görs för att vägar och broar är slitna men också för att skapa en modern och attraktiv stadsmiljö och lyfta fram stadens kanske största fördel – vår strandlinje.

I juni 2022 antog kommunstyrelsen en tioårig investeringsplan för att ta ett långsiktigt helhetsgrepp över utvecklingen med en tydlig vision av framtidens Härnösand.

– Vi har havet mitt i stan och det vattennära läget ger oss en enorm möjlighet att skapa ett väldigt attraktivt stråk längs våra kajer och stränder. Nu står vår kommun inför en expansion, med målet att vara 30 000 invånare år 2040, och då måste vi vara attraktiva och kunna erbjuda en lockande livsmiljö , säger kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander (S).

Tillsammans ska de olika projekten skapa ett sammanhängande och attraktivt vattennära stråk hela vägen från Bryggaren Strand till Sälsten. Geografiskt hakar delprojekten i varandra, särskilt vid brofästet på Härnön där Nybron, Nybrogatan och Skeppsbron möts.

– Det är viktigt att vi ser projekten som en helhet och gör rätt saker i rätt ordning. Varje projekt behöver vara i samklang med både tidigare och kommande projekt och den vision för hela stråket som vi har, säger Andreas Sjölander.

Många dialoger inför planeringen

Inför de här stora projekten har det varit många olika dialoger och samråd. En del har varit öppna för vem som helst, som en digital enkät om Nybrogatan för några år sedan eller när allmänheten bjöds in att komma med idéer för Skeppsbron under några dagar förra sommaren. Andra har varit riktade till särskilda grupper som barn, äldre och personer med funktionsvariationer.

Först ut av projekten är bytet av Nybron. Det arbetet startar i september 2024 och sedan kommer de övriga igång efterhand. Fram till 2030 pågår projekten, ibland både två och tre samtidigt. Sist ut är renoveringen av Skeppsbron som ska pågå 2027-2029.

– Periodvis kommer det att bli stökigt i trafiken under byggtiderna med avstängda eller enkelriktade gator och avstängda parkeringsplatser. Men vi ska försöka hitta de smidigaste lösningarna och tillfälligt ersätta så många parkeringsplatser som möjligt under byggtiderna, säger Thomas Jenssen, chef för samhällsförvaltningen.

När det gäller parkeringssituationen på lång sikt ska det också göras en övergripande parkeringsutredning till hösten för att ta ett helhetsgrepp på parkeringarna i stadskärnan. Utredningen ska bland annat analysera hur många p-platser som behövs, var de bör finnas och vilka parkeringsvillkor som ska gälla för olika parkeringar.

Läs mer om respektive projekt här:

En illustration som visar en tidslinje där fyra olika projekt är utplacerade

Frågor och svar om parkeringar i stadskärnan

Frågor och svar om parkeringar i stadskärnan

Just nu finns det många frågor och funderingar kring parkeringar i stadskärnan. Här är svar på några av de vanligaste frågorna.

När händer det någonting med parkeringarna i stadskärnan?

Det händer ingenting förrän 2024. Då börjar arbetet med att byta ut Nybron, ett jobb som måste göras eftersom den nuvarande bron är på väg att nå sin tekniska livslängd.

Projektet pågår till juni 2026 och entreprenören kommer under den tiden att behöva använda bland annat parkeringsytor för upplag, maskiner och arbetsbodar i anslutning till bron. Hur många och stora ytor som entreprenören behöver kan variera under projekttiden.

Vilka parkeringar berörs när Nybron ska bytas ut?

Exakt vilka ytor och parkeringar är nte klart, men Nybrokajen (den så kallade Bolagsbryggan), parkeringen närmast Skeppet på Skeppsbron och parkeringen närmast bron på Kronholmen är aktuella.

När brobygget är klart är ytorna potentiellt tillgängliga för parkering igen, men hur de ska användas i framtiden avgörs av en kommande parkeringsutredning och framtida projekt.

Läs mer om projektet Nybron

Var ska bilister parkera under tiden som Nybron byggs om?

Det pågår ett arbete med att ta fram ersättningsparkeringar. Målet är att det inte ska bli färre parkeringar, däremot kommer en del av dem att ligga lite längre bort från centrum än de som försvinner.

Var ska besökare till stadskärnan parkera i framtiden?

Det får den kommande parkeringsutredningen visa.

Vad ska hända med parkeringarna längs Skeppsbron?

Parkeringen på Bolagsbryggan och parkeringen närmast Skeppet på Skeppsbron kommer att behövas av entreprenören under tiden som den nya Nybron byggs. I det planprogram som tagits fram för Skeppsbron föreslås de ytorna i framtiden användas till annat än parkeringar. Det betyder inte att det är slutgiltigt beslutat och helt klart att det blir så.

Läs mer om projektet Skeppsbron

Vad är ett planprogram?

Ett planprogram är en framtidsvision för ett större område. Planprogrammet ska vara vägledande för den framtida planeringen, men är inte en slutgiltig plan. När Skeppsbron ska renoveras kommer det att tas fram detaljplaner för olika delar av kajstråket där de definitiva detaljerna för varje del slås fast, till exempel vad ytan ska användas till, hur stora och höga eventuella byggnader får vara och var vägar, parkeringar och gång- och cykelvägar ska ligga.

Läs mer om Planprogram Skeppsbron

När kommer det att hända något med Skeppsbron?

Planen är att Skeppsbron ska renoveras under åren 2027-2029. Ett eventuellt undantag är Nybrokajen (den så kallade Bolagsbryggan) som kan göras om i ett tidigare skede för att det är mer kostnadseffektivt att göra det i anslutning till arbetena på Nybron och/eller Nybrogatan.

Vilka har blivit inbjudna till samråd om planprogrammet för Skeppsbron?

Det har hållits många dialoger sedan arbetet med planprogrammet började 2021. Sommaren 2021 kunde vem som helst tycka till, dels i en öppen enkät på harnosand.se, dels under två dagar när representanter för samhällsförvaltningen fanns på Nybrokajen. Utöver det har dialoger hållits med olika målgrupper, till exempel barn, äldre och personer med funktionshinder.

Våren 2023 var förslaget ute på ett så kallat samråd. Då kunde vem som helst tycka till om förslaget och över 100 yttranden kom in. Utifrån synpunkterna togs ett slutligt förslag fram som sedan antogs av Samhällsnämnden.

Vad har kommit fram i dialoger och samråd?

De viktigaste önskemålen som har kommit fram i dialogerna är:

  • Mer grönska, blomster och parkmiljöer och mindre asfalt.
  • Skapa fler målpunkter, aktiviteter och mötesplatser i området, som fungerar året runt.
  • Ordna nödvändig och hållbar infrastruktur för gående, cyklister, bilister och båttrafikanter.
  • Omfattningen och placeringen av havsnära parkeringsplatser behöver ses över.

I samrådet kom det in många synpunkter om att det uppstår problem om parkeringar försvinner.

Det ska göras en parkeringsutredning. Vad ska utredningen titta på?

Utredningen ska ta ett helhetsgrepp på parkeringsläget i stadskärnan och analysera behovet av antalet parkeringar, parkeringarnas placering och vilka parkeringsvillkor (parkeringstid, ev. avgift etc) som ska gälla. Utredningen ska ta hänsyn till att antalet invånare väntas öka i Härnösand i enlighet med kommunens tillväxtstrategi där målet är 30 000 invånare år 2040. I utredningen ska även ingå en workshop med de större fastighetsägarna i Härnösand.

Utredningen väntas vara klar hösten 2024.

Vem ska göra den externa parkeringsutredningen?

Den ska göras av en oberoende part. Vilket företag som får göra utredningen avgörs genom en upphandling. Alla företag som är intresserade får lämna anbud. Viktiga krav är att företaget har hög kompetens inom trafikplanering, centrumhandel och processledning.

Det ska också göras en utredning om parkeringsavgifter. Vad är det för skillnad på utredningarna?

Utredningen om parkeringsavgifter ska titta mer konkret på fördelar och nackdelar med att införa p-avgifter och vara ett komplement till den större utredningen. Utredningen om p-avgifter ska göras internt, av samhällsförvaltningen, och ska vara klar i mars 2024.

Varför har planprogrammet för Skeppsbron antagits innan parkeringsutredningen är gjord?

Parkeringsutredningen ska analysera parkeringsmöjligheterna i hela stadskärnan där Skeppsbron är en av delarna. Planprogrammet är dessutom inget bindande dokument utan endast vägledande och majoriteten i samhällsnämnden ansåg därför att planprogrammet kunde antas. Om parkeringsutredningen visar att parkeringsbehoven inte går ihop med tankarna i planprogrammet går det att ändra planprogrammet i ett nytt politiskt beslut.

Vilka fick komma på samhällsnämndens möte?

Endast politikerna i samhällsnämnden och de tjänstepersoner som presenterar ärendena. Som kommuninvånare kan du däremot inför ett möte så klart ta kontakt med olika politiker och lyfta frågor som engagerar dig.

Nu ska förslaget till planprogram gå vidare till kommunstyrelsen och till sist kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens möten är inte heller öppna. Däremot är alla välkomna att besöka kommunfullmäktiges möte och lyssna på debatten.

Varför har ingen pratat med oss som driver verksamhet i stadskärnan?

Tyvärr har vi inte haft några dialoger som har varit direkt riktade till näringslivet i området. Det ska vi se till att ha i kommande arbeten.

Däremot har alla haft flera möjligheter att tycka till under processens gång, till exempel via en öppen enkät på harnosand.se och en öppen dialog på Nybrokajen under två dagar. Det har också varit information om planprogrammet vid flera företagsfrukostar.

Hur ser tidsplanen ut för alla saker som ska hända i stadskärnan?

Så här ser en preliminär tidslinje ut.

En illustration som visar en tidslinje där fyra olika projekt är utplacerade