Illustration där människor går och cyklar på en led i en skog

Vandrings- och cykelled Härnösand - Högakustenbron

Att cykla eller vandra längs den nu nedlagda järnvägssträckan mellan Härnösand och Utansjö och vidare, kan det verkligen vara något? Visst kan det vara det! Idén har funnits länge, men nu har planeringen äntligen börjat på riktigt.

Målsättningen är att omvandla stora delar av den gamla banvallen och göra det möjligt att cykla eller vandra Höga Kusten-leden med start från Härnösand Central. En led som idag går från Hornöberget i söder till Örnsköldsvik i norr.

Vad händer nu?

2023

Härnösands kommun och Trafikverket inleder dialog om ett övertagande av banvallen för den första delsträckan, Härnösand - Älandsbro.

2022

Härnösands kommun och Trafikverket inleder en dialog om ett övertagande av banvallen. Dialogen gäller frågor som ansvarsfördelning, miljö, markanvändning och befintlig infrastruktur och målet är att komma fram till vilka delar av banvallen som kan bli aktuella att överlåtas till kommunen.

2020

En förstudie genomförs av WSP på uppdrag av projektet Landsbygd 2.0 för att ta fram förslag på olika lösningar och alternativ hur hela eller delar av den nedlagda järnvägssträckan kan utformas och användas på bästa sätt om kommunen övertar anläggningen från Trafikverket.

2018

Härnösands kommun meddelar Trafikverket att kommunen är intresserad av att ta över den nedlagda järnvägssträckan för att omvandla den till vandrings- och cykelled.

2012

Förbindelsen Härnösand-Veda får en ny sträckning. Banunderhållet på den gamla sträckningen upphör.

2008

Botniabanan invigs och Ådalsbanan blir en viktig förbindelsesträcka från Härnösand och norrut.

1888

En ny järnväg byggs mellan Härnösand och Sollefteå.

Projektet

Första etappen handlar om att skapa bättre möjligheter att pendla till arbetet med cykel mellan Härnösand och Älandsbro.

Andra etappen ska färdigställa hela stråket till ett attraktivt rekreationsstråk för vandring och fritidscykling, för såväl närboende längs sträckan som besökare som vill uppleva Höga Kusten på cykel eller till fots med start i Härnösand.

Leden planeras att starta från Härnösand Central och går först längs vattnet på banvallen till södra delen av Älandsbro. Den föreslås där gå dels på befintliga och nya gång- och cykelvägar.

Från Älandsbro fortsätter leden att följa den gamla banvallen till Utansjö med vissa undantag. Exakt sträcka behöver utredas närmare och kräver även en närmare dialog med Trafikverket och eventuellt även andra intressenter som blir berörda.

Anslutningen till Hornöberget och Höga Kusten-leden behöver utredas närmare i dialog med Trafikverket, Kramfors kommun och andra viktiga intressenter som är berörda.

äldre man med stavar vandrar i en skog. Solen lyser bakom mannen

Området

Den nu nedlagda järnvägssträckan går genom ett varierande landskap med jordbruksmark, lövskogar, barrskogar, industriområden, mindre stugområden och mer sammanhållen bebyggelse. I områdets södra del är marken relativt flack för att sedan blir mer kuperad i områdets nordliga delar.

Karta där Härnösand, Älandsbro och Utansjö är utmärkta. En vit och en röd linje går över kartan.

Kontakt

För mer information:

Daniel Johannsson
Strateg med ansvar för miljö, hållbarhet och infrastruktur
070-340 01 97
daniel.johannsson@harnosand.se

räls som har blivit överväxt coh som går genom en skog.